BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Stan wiedzy na temat bezpieczeństwa wodnego w grupie dzieci ze szkoły gimnazjalnej

Wstęp……..5

Rozdział 1
Teoretyczne podstawy badanego problemu
1.1. Rola ratownictwa wodnego w systemie bezpieczeństwa…….. 7
1.2. Przyczyny i okoliczności utonięć ……..11
1.3. Profilaktyka i prewencja na akwenach wodnych i pływalniach ……..17

Rozdział 2
Metodologiczne podstawy badań własnych
2.1. Cel pracy i pytania badawcze ……..24
2.2. Metody i techniki badań ……..24
2.3. Materiał i organizacja badań ……..24

Rozdział 3
Analiza wyników badań
3.1. Wiedza z zakresu bezpieczeństwa wodnego badanej grupy ……..25
3.2. Zachowania z zakresu bezpieczeństwa wodnego badanej grupy…….. 34

Wnioski ……..43
Bibliografia…….. 45
Spis rycin ……..49
Aneks…….. 51

więcej

Wpływ współczesnych uwarunkowań na organizację i wyposażenie polskich Sił Zbrojnych

Wstęp………3

Rozdział 1
Siły Zbrojne RP – istota i znaczenie
1.1. Rys historyczny Sił Zbrojnych RP……… 5
1.2. Struktura Sił Zbrojnych RP ………6
1.3. Funkcje Sił Zbrojnych RP……… 10

Rozdział 2
Uwarunkowania rozwoju Sił Zbrojnych RP
2.1. Zmiany w środowisku bezpieczeństwa Polski ………14
2.2. Członkostwo w NATO i UE ………16
2.3. Misje poza granicami kraju……… 18
2.4. System finansowania ………22

Rozdział 3
Trendy organizacji i wyposażenia Sił Zbrojnych RP
3.1. Profesjonalizacja kadr ………27
3.2. Nowoczesne uzbrojenie i sprzęt wojskowy ………29
3.3. Przemysł obronny……… 34

Zakończenie ………36
Bibliografia……… 38
Akty prawne……… 42
Spis tabel ………43
Spis rysunków……… 44
Spis wykresów……… 45

więcej

Ochotnicza straż pożarna w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego gminy XXX

Wstęp……….4

Rozdział 1
Funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w systemie bezpieczeństwa RP……… 6
 1.1. System bezpieczeństwa wewnętrznego RP ………6
1.2. Straż pożarna w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego……… 9
1.3. Ochotnicza Straż Pożarna ………14

Rozdział 2
Bezpieczeństwo Gminy XXX ………18
2.1. Rys historyczny Gminy XXX ………18
2.2. System Bezpieczeństwa Wewnętrznego Gminy XXX……… 20
2.3. Straż Pożarna na terenie Gminy XXX ………23

Rozdział 3
Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie XXX
3.1. Rola, miejsce, zadania osp na terenie gminy ………28
3.2. Inne formy działalności strażaków ………37
3.3. Działania profilaktyczne……… 41

Zakończenie………48
Bibliografia ………50
...

więcej

Transport i skladowanie materialów niebezpiecznych na przykładzie DC w Sochaczewie.


Wstęp………. 4

Rozdzial 1.
Zagadnienia skladowania i transportu materialów niebezpiecznych

1.1. Klasyfikacja i identyfikacja materialów niebezpiecznych………. 6
1.2. Przechowywanie i magazynowanie preparatów i substancji niebezpiecznych………. 8
1.3. Transport materialów niebezpiecznych ……….12
1.4. Opakowanie i oznakowanie materialów niebezpiecznych………. 19


Rozdzial 2.
Regulacje i zalecenia Unii Europejskiej w zakresię skladowania i magazynowania materialów niebezpiecznych

Rozdzial 3
Organizacja i zarzadzanie materialami niebezpiecznymi w Sochaczew DC

3.1. Produkty niebezpieczne w Sochaczew DC ……….50
3.2 Strefy magazynowania produktów niebezpiecznych w Sochaczew DC ……….54
3.3...

więcej

System zabezpieczen przeciwpozarowych jako element bezpieczenstwa w obiektach uzytecznosci publicznej.

Wstęp

Rozdzial 1
Bezpieczeństwo pozarowe w obiektach uzytecznosci publicznej

1.1. Zagrozenia pozarowe – rodzaje i kategorie zagrozen
1.2. Definicja obiektu uzytecznosci publicznej i bezpieczenstwa pozarowego
1.3. Budowa obiektów uzytecznosci publicznej a bezpieczenstwo pozarowe
1.4. Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego


Rozdzial 2
Monitoring pozarowy

2.1. Systemy sygnalizacji pozarowej
2.2. Urzadzenia transmisji alarmów pozarowych


Rozdzial 3.
Analiza procedur zachowania bezpieczenstwa oraz procedur postępowania w przypadku zagrozen pozarowych w szkole podstawowej XYZ” budynek B w XYZ

3.1...

więcej

Organizacja i przeprowadzanie szkolen z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.


Wstęp……….1

Rozdzial I
Prawny obowiazek przeprowadzenia szkolen z bezpieczenstwa i higieny pracy

1.1. Źródła obowiazku………. 3
1.2. Zakres podmiotowy obowiazku………. 4
1.2.1. Uwagi wstepne ……….4
1.2.1. Podmioty zobowiazane do przeprowadzenia szkolen bhp………. 5
1.2.2. Podmioty objete szkoleniami bhp………. 6


Rozdzial II
Organizacja szkolen w zakresię bezpieczenstwa i higieny pracy

2.1. Podmioty uprawnione do prowadzenia szkolen………. 12
2.1.1. Uwagi wprowadzajace………. 12
2.1.2. Pracodawca i służby pracodawcy………. 13
2.1.3. Instytucje zewnetrzne ……….16
2.2. Rodzaje szkolen………. 18
2.2.1. Szkolenia wstepne………. 18
2.2.2. Szkolenia okresowe………. 22
2.3. Metody i tryb przeprowadzania szkolen………. 29

więcej

Ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy w [duza rafineria paliwowa]1. Wstęp ………..3

1.1 Uzasadnienie wyboru tematu ………. 3
1.2 Cel i zakres pracy ………. 4


2. Analiza literatury tematu ………. 5

2.1 Ryzyko zawodowe ………. 5
2.2 Unormowania prawne z zakresu ryzyka zawodowego ………. 5
2.3 Procedura oceny ryzyka zawodowego………. 8
2.4 Metody oceny ryzyka zawodowego ……….12
2.4.1 Metoda matrycy ryzyka wedlug normy PN-N-18002:2011……….13
2.4.2 Metoda matrycy ryzyka wedlug BS 8800……….15
2.4.3 Metoda RISK SCORE……….17
2.4.4 Metoda JSA – Job Safety Analysis……….18
2.4.5 Metoda Wskaznik Ryzyka WPR……….19
2.4.6 Metoda Analizy skutków i przyczyn bledów FMEA ……..20
2.4.7 Metoda pieciu kroków – Five Steps to risk assessment ………. 21
2.4...

więcej

Obowiazki pracodawcy i pracownika.


Wstęp

Rozdzial I
Obowiazki stron stosunku pracy w kodeksię pracy

1.1. Strony stosunku pracy
1.2. Rozumienie pojecia pracownik
1.3 Stosunek pracy


Rozdzial II
Obowiazki pracodawcy w kodeksię pracy

2.1. Zapoznanie pracownika z zakresem jego obowiazków
2.2. Organizacja pracy i zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy
2.3 Prawidlowe wyplacanie wynagrodzenia
2.4. Ulatwienie pracownikowi podnoszenia kwalifikacji zawodowych
2.5. Stosowanie obiektywnego i sprawiedliwego oceniania pracownika
2.6. Prowadzenie dokumentacji


Rozdzial III
Obowiazki pracownika w kodeksię pracy

3.1. Sumienne i staranne wykonywanie pracy
3.2. Przestrzeganie regulaminu pracy i czasu pracy
3.3...

więcej

Prawne obowiazki pracodawcy w zakresię wypadków przy pracy

Wstęp

Rozdzial I.
Charakterystyka wypadków przy pracy

1.1. Wypadki przy pracy w ujęciu prawnym i społecznym
1.2. Pojecie wypadku przy pracy w literaturze
1.3. Przeslanki wypadków przy pracy


Rozdzial II.
Obowiazki pracodawcy zwiazane z profilaktyka wypadkowa

2.1. Obowiazki pracodawcy zwiazane z BHP
2.2. Obowiazki pracodawcy zwiazane z ubezpieczeniem od wypadków


Rozdzial III.
Ustawowe obowiazki pracodawcy w razie wystapienia wypadku przy pracy

3.1. Działania eliminujace lub ograniczajace zagrozenie
3.2. Udzielanie pierwszej pomocy
3.3. Ustalanie okolicznosci i przyczyn wypadku przy pracy
3.4. Sporzadzenie dokumentacji powypadkowej
3.5...

więcej

Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie


Wstęp

Rozdzial I
Bezpieczeństwo i higiena pracy w prawie polskim- źródła prawa

Rozdzial II
Charakterystyka służby Bezpieczenstwa i Higieny Pracy w Kodeksię Pracy

2.1.Definicja BHP
2.2.Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy
2.3.Podstawowe obowiazki pracodawcy w zakresię bezpieczenstwa i higieny pracy
2.3.Prawa i obowiazki pracownika w zakresię bezpieczenstwa i higieny pracy
2.4.Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy
2.5.Profilaktyka ochrony zdrowia
2.6.Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
2.7.Środki ochrony indywidualnej


Rozdzial III
Prawo budowlane a bezpieczenstwo i higiena pracy

3.1. Opiniowanie dokumentacji projektowej w zakresię bezpieczenstwa i higieny pracy
3...

więcej

Choroby zawodowe jako skutek wykonywanej pracy przez nauczycieli szkól Licealno-Gimnazjalnych.


Wstęp

Rozdzial 1.
Ryzyko zawodowe w świetle literatury

1.1. Podstawowe pojecia ryzyka zawodowego
1.2. Akty prawne normujace przepisy ryzyka zawodowego
1.3. Ocena ryzyka zawodowego
1.3.1. Procedury oceny ryzyka zawodowego
1.3.2. Metody oceny ryzyka zawodowego
1.4. Sposoby przeciwdziałania zagrozeniom w miejscu pracy


Rozdzial 2.
Srodowisko pracy nauczyciela a ryzyko wystapienia choroby zawodowej

2.1. Charakterystyka srodowiska pracy nauczyciela
2.2. Pojecie choroby zawodowej
2.3. Choroby zawodowe w srodowisku nauczycieli
2.4. Profilaktyka i identyfikacja zagrozen w zakresię chorób zawodowych
2.5...

więcej

Prawa i obowiazki stron stosunku pracy w zakresię BHP


Wstęp

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka praw i obowiazków stron stosunku pracy

1.1.Charakterystyka praw i obowiazków stron stosunku pracy
1.2. Zasada bezpiecznej i higienicznej pracy


Rozdzial II
Obowiazki pracodawcy z zakresu BHP

2.1.Organizacja bezpiecznej pracy
2.2. Pomieszczenia pracy oraz maszyny
2.3. Szkolenia i instrukcje w dziedzinie BHP
2.4. Ocena ryzyka zawodowego


Rozdzial III
Obowiazki pracodawcy z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia

3.1. Badania lekarskie pracowników
3.2. Wypadki przy pracy
3.3. Choroby zawodowe
3.4. Czynniki i procesy pracy zagrazajace zdrowi i zyciu.


Rozdzial IV
Prawa pracodawcy

4.1...

więcej

Ocena ryzka zawodowego na stanowisku sprzedawcy stolarki budowlanej


Wstęp

Rozdzial I
Teoretyczne podstawy oceny ryzyka zawodowego

1.1.Definicja ryzyka zawodowego
1.2.Podstawy prawne dotyczace ryzyka zawodowego
1.3. Unormowania prawne dotyczace oceny ryzyka zawodowego w Unii Europejskiej i w Polsce
1.4.Przebieg oceny ryzyka zawodowego
1.5.Dokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego
1.6. Wymagania gwarantujace poprawna ocene ryzyka


Rozdzial II
Charakterystyka metod oceny ryzyka zawodowego

2.1. Wstępna analiza zagrozen – PHA ( Preliminary Hazard Analysis)
2.2. Matryca ryzyka (wg normy PN-N-18002) wg skali pieciostopniowej
2.3. Wskaznik ryzyka – Metoda RISK SCORE
2.4. Metoda 5 kroków


Rozdzial III
Ocena ryzyka na stanowisku sprzedawcy stolarki budow...

więcej

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku kierowcy z wykorzystaniem metody Risk Score.


Streszczenie

Wstęp

Rozdzial 1
Zagrozenia w srodowisku pracy

1.1 Czynniki niebezpieczne
1.2 Czynniki szkodliwe i uciazliwe
1.3 Ogólne zasady oraz metody likwidacji lub ograniczenia wpływu niebezpiecznych, szkodliwych i uciazliwych czynników wystepujacych w procesię pracy

Rozdzial 2
Ocena ryzyka zawodowego

2.1 Cel oceny ryzyka zawodowego
2.2 Zasady przygotowania oceny ryzyka zawodowego
2.3 Osoby przeprowadzajace ocene ryzyka zawodowego
2.4 Podstawowe etapy oceny ryzyka zawodowego
2.5 Metody oceny ryzyka zawodowego

Rozdzial 3
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku kierowcy

3.1 Charakterystyka stanowiska pracy
3.2 Identyfikacja i charakterystyka zagrozen
3...

więcej

Dobór środków ochrony indywidualnej dla pracowników narazonych na dzialanie niskiego i sredniego napiecia w świetle przepisów i norm oraz oceny ryzyka zawodowego.


1. Wstęp………..4

2. Cel i zakres pracy……….. 6

3. Dobór i stosowanie środków ochrony indywidualnej……….. 7

3.1. Prawne podstawy stosowania oraz wprowadzania do obrotu środków ochrony indywidualnej
3.2. Zasady bezpiecznego stosowania środków ochrony indywidualnej……….. 9
3.3. Zasady oceny zgodnosci środków ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami……….. 11
3.4. Narzedzia wspomagajace dobór środków ochrony indywidualnej………..19
3.5. Zastosowanie znaków bezpieczenstwa na stanowiskach pracy……….. 21


4. Dobór środków ochrony indywidualnej przy zagrozeniach elektrycznych

4.1. Oddzialywanie pradu elektrycznego na organizm ludzki ………..23
4.2...

więcej