Budżety

Organizacja, struktura i funkcjonowanie gminy XYZ

Cel i zakres pracy ………3
Wprowadzenie ………4

Rozdział 1
Ustrój samorządu terytorialnego
      1. Istota i znaczenie samorządu terytorialnego ………. 5
2. Europejska karta samorządu terytorialnego ………6
3. Gmina jako jednostka podziału terytorialnego–zadania i kompetencje………. 7
4. Gmina iwkowa na mapie województwa małopolskieg………o 13

Rozdział 2
Sprawowanie władzy w gminie
      1. Wybory………15
2. Rada gminy jako organ stanowiący i kontrolny……… 17
3. Wójt gminy jako organ wykonawczy………. 20

Rozdział 3
Aparat pomocniczy gminy.
      1. Struktura organizacyjna oraz zakresy działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy ………22
2...

więcej

Wpływy i wydatki w jednostce budżetowej na przykładzie Oddzialu Doradztwa Rolniczego


Wstęp ……… 2

Rozdzial I.
Organizacja Ośrodków Doradztwa Rolniczego

1. Organizacja i zarzadzanie……… 3


Rozdzial II.
Rachunkowość budżetowa w jednostce budżetowej

1. Pojecie budżetu……… 8
2. Klasyfikacja budżetowa……… 11
3. Uklad wykonawczy, plan finansowy ………12
4. Jednostki budżetowe ………13
5. Klasyfikacja i sprawozdawczosc budżetowa ………15
6. Ogólne zasady klasyfikacji budżetowej……… 17
7. Klasyfikacja paragrafowa wydatków……… 19
8. Rachunkowość jednostek sektora publicznego……… 21
9. Zadania jednostek prowadzacych rachunkowosc budżetowa ………22
10. Obsługa bankowa……… 24
11. Dysponenci środków budżetowych ………24
12. Ewidencja wydatków budżetowych ………25
13...

więcej

Rola podatku dochodowego w budżecie państwa


Rozdzial 1.
Budżet państwa – cele i sposoby jego gromadzenia

1. Pojecie i funkcje budżetu państwa……….3
2. Zasady polityki budżetowej……….10
3. Podatki jako źródłogromadzenia dochodów budżetowych……….23
4. Wydatki budżetu państwa……….33
5. Deficyt budżetowy……….38


Rozdzial 2
Charakterystyka i konstrukcja podatków dochodowych

1. Podatek dochodowy od osób prawnych………..39
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych………..44
3. Karta podatkowa i podatek ryczaltowy………..66
3.1. Karta podatkowa………..66
3.2. Ryczalt ewidencjonowany………..79


Rozdzial 3.
Struktura i dynamika dochodów budżetowych z tytułu wpływów z podatków dochodowych

Podsumowanie……….104
Bibliografia

więcej

Dochody podatkowe i niepodatkowe gminy na przykładzie XYZ


Wstęp ……… 3

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka organów lokalnych – funkcje i kompetencje.

1. Podstawowe funkcje organów lokalnych ……… 5
1.1. Prawnofinansowe podstawy funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego ……… 9
1.2. Zadania gospodarcze samorządu terytorialnego ……… 12
2. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego ……… 15
2.1. Samorzad terytorialny ……… 15
2.2. Władze gminy ……… 18
2.3. Zadania gminy ……… 22
2.4. Budżet gminy ……… 24


Rozdzial II
Dochody niepodatkowe gmin.

1. Ogólna charakterystyka dochodów ……… 26
2. Dochody z majatku gminy ……… 30
3. Subwencje ogólne ……… 31
4. Dotacje celowe ……… 36
5. Przychody zwrotne ……… 37


Rozdzial III
Dochody podatkowe gmin.

1...

więcej

Rynek obligacji skarbowych w Polsce i wybrane rynki zagraniczne.


Wstęp …….. 4

Rozdzial I.
Pojecie i klasyfikacja obligacji

1. Pojecie obligacji………6
2. Klasyfikacja obligacji ……… 8
2.1 Podzial obligacji z uwagi na emitenta……… 8
2.2 Podzial obligacji z uwagi na rynek emisji………9
2.3 Obligacje zabezpieczone i bez zabezpieczen……… 9
2.4 Podzial obligacji z punktu widzenia ogólnych kryteriów dopuszczania papierów wartosciowych do publicznego obrotu w Polsce………10
3. Formy obligacji………11
3.1 Obligacje klasyczne………11
3.2 Obligacje zerokuponowe………11
3.3 Obligacje o zmiennym oprocentowaniu………12
3.4 Obligacje zamienne………13
3.5 Obligacje z prawem odwolania………13
3.6 Obligacje z opcja wykupu na zadanie posiadacza………14
3.7 Obligacje indeksowane ………14
3...

więcej

Dotacje celowe gminy jako źródło finansowania jednostek samorządu terytorialnego


Wstęp

Rozdzial I.
Gmina podstawowa jednostka samorządu terytorialnego

1.1 Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego w latach 1918-2005. Rys historyczny
1.2 Akty prawne regulujace funkcjonowanie gmin jako jednostek samorządu terytorialnego
1.3 Kompendium wiedzy o działalności samorządu gminnego.


Rozdzial II.
Mechanizmy funkcjonowania dotacji celowych gmin

2.1 Dotacje celowe jako dodatkowa forma finansowania działalności gmin
2.2 Istota dotacji celowych – regulacje prawne
2.3 Obszary dotacji celowych Skarbu Panstwa
2.4 Warunki otrzymania dotacji celowych


Rozdzial III.

Dotacje celowe a samodzielnosc gmina

3.1 Kierunki realizacji samodzielnosci finansowej gmin
3...

więcej

Wydatki samorządu powiatowego a usługi publiczne na przykładzie powiatu XYZ.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Wydatki samorzadów………5

1. Istota i rodzaje wydatków publicznych………7
2. Racjonalizacja wydatków………20
3. Równowaga budżetowa………28
4. Dlug publiczny i polityka fiskalna………31

Rozdzial II.
Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego………37

1. Pozycja, wladze i zadania powiatu……… 41
2. Mienie i dochody powiatu………48
3. Prezentacja powiatu XYZ………52
4. Dochody i struktura wydatków………57

Rozdzial III.
Analiza wydatków w ukladzie przestrzennym………61

Podsumowanie………82
Bibliografia ………84
Zalaczniki ………85

więcej

Możliwości zwiększenia dochodów budżetu gminy z podatków i oplat lokalnych na przykładzie gminy XYZ.


Wstęp

Rozdzial I.
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego.

1.1. Administracja publiczna.
1.1.1. Administracja terenowa.
1.1.2. Administracja samorzadowa.
1.2. Samorzad gminy i jego zadania.
1.3. Władze i organy gminy.
1.4. Jednostki pomocnicze i organizacyjne gminy.
1.5. Mienie komunalne nalezace do gminy.
1.6. Nieruchomości niekomunalne znajdujace się na terenie gminy.

Rozdzial II.
Gospodarka finansowa gminy.

2.1. Zasady gospodarki finansowej gminy.
2.2. Budżet i jego funkcje.
2.3. Dochody gminy.
2.4. Wydatki gminy.
2.5. Procedura budżetowa.

Rozdzial III.
Dochody Gminy z podatków i oplat lokalnych.

3.1. Dochody jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2004.
3...

więcej

Analiza polityki budżetowej gminy XYZ w latach 1998-2001.


Wstęp

Rozdzial I.
Istota i zadania samorządu terytorialnego

1. Istota samorządu terytorialnego
2. Gmina w strukturze samorządu terytorialnego RP
3. Zakres działania i zadania gminy
4. Struktura samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu i województwa
5. Ocena funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce

Rozdzial II.
Budżet jako instrument realizacji gospodarki finansowej gminy

1. Budżet gminy
2. Rodzaje wydatków budżetu gminy
3. Rodzaje dochodów budżetu gminy
4. Opracowanie projektu oraz uchwalenie budżetu gminy
5. Wykonanie i kontrola realizacji budżetu gminy

Rozdzial III.
Analiza realizacji budżetu gminy XYZ w latach 1998-2001

1...

więcej

Wpływ czynników prawnych, ekonomicznych i kompetencyjnych na wydatki inwestycyjne gmin powiatu pilskiego w latach 1990-2005.


Wstęp………5

Rozdzial I
Samorzad terytorialny

1.1 Pojecie samorządu terytorialnego ………7
1.2 Spoleczno-ekonomiczne warunki działania samorządu terytorialnego od 1990 roku ………8
1.3 Gmina……… 10
1.3.1 Pojecie gminy……… 10
1.3.2 Organy gminy……… 10


Rozdzial II
Charakterystyka gmin powiatu xyz


Rozdzial III
Analiza wpływu czynników prawnych, ekonomicznych i kompetencyjnych na wydatki inwestycyjne gmin powiatu xyz w latach 1990-2005

3.1. Prawne formy wykonywania zadan(kompetencji)……… 27
3.1.1. Podzial form wykonywania zadan ………27
3.1.2. Przepisy prawa miejscowego ………28
3.1.3. Przepisy wewnetrzne ………28
3.1.4. Akty planowania ………29
...

więcej

Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego na przykładzie gminy i miasta XYZ.


Wstęp……… 4

Rozdzial I
Teoretyczne podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce

1.1. Istota samorządu terytorialnego ………6
1.2. Gmina jako podmiot samorządu terytorialnego……… 10
1.2.1. Pojecie gminy……… 11
1.2.2. Osobowosc prawna gminy ………11
1.3. Zakres działania i podstawowe zadania gminy……… 14
1.3.1. Zadania wlasne gminy ………15
1.3.2. Zadania zlecone ………17
1.4. Władze gminy……… 20
1.4.1. Rada gminy jako organ stanowiacy i kontrolny ………20
1.4.2. Burmistrz jako jednoosobowy organ wykonawczy gminy ………20


Rozdzial II
Gospodarka finansowa gminy

2.1. Budżet jako podstawa działalności gminy ………26
2.2...

więcej

Gospodarka jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ.


Wstęp……… 4

Rozdzial I.
Struktura i organizacja wladz gminy

1.1 Charakterystyka gminy XYZ ………7
1.2 Organizacja działalności Rady gminy ………10
1.3 Sklad Zarzadu gminy……… 16
1.4 Działalność Urzędu gminy ………18


Rozdzial II.
Zadania i zakres inwestycji gminy XYZ

2.1 Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w świetle Ustawy o samorzadzie gminnym……… 23
2.2 Zadania wlasne i zlecone ………24
2.3 Program inwestycyjny ………27


Rozdzial III.
Gospodarka finansowa gminy

3.1 Wybrane zagadnienia systemu finansowego ………32
3.2 Budżet gminy ………35


Rozdzial IV
Gospodarka gruntami gminy

4.1 Mienie komunalne……… 40
4.2 Zagospodarowanie terenów ………44


Zakończenie ……… 48
Bibliografia ………49
Wykaz tabel i ...

więcej

Budżet lokalny na przykładzie miasta XYZ.


Wstęp……….5

Rozdzial I.
Podstawowe zagadnienia budżetu.

1.1. Rys historyczny budżetu………. 7
1.2. Definicja budżetu ……….11
1.3. Opracowywanie i wykonanie budżetu………. 17
1.4. Struktura dochodów i wydatków………. 22

Rozdzial II.
XYZ w ujęciu gospodarczym.

2.1. Ogólna charakterystyka miasta XYZ………. 27
2.2. Uwarunkowania gospodarcze ……….29
2.3. Struktura mienia komunalnego ……….37
2.4. Dynamika gospodarcza miasta ……….42

Rozdzial III.
Charakterystyka budżetu miasta XYZ w latach 2000-2005.

3.1. Źródła dochodów w latach 2000-2005………. 48
3.2. Źródła wydatków w latach 2000-2005………. 61
3.3. Inwestycje a budżet………. 73
3.4. Gospodarka pozabudżetowa ……….83

Zakończ...

więcej

Gospodarka finansowa samorządu lokalnego na przykładzie gminy XYZ.Wstęp………….3

Rozdzial I.
Uwarunkowania funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego

1.1 Uwarunkowania prawne samorządu…………. 5
1.2 Zadania gminy…………. 6
1.3 Prawno-finansowe podstawy działalności gminy ………….11
1.4 Źródła dochodów i kierunki wydatków…………. 12

Rozdzial II.
Charakterystyka gminy XYZ

2.1 Uwarunkowania rozwoju spoleczno-gospodarczego ………….26
2.2 Podstawowe priorytety w strategii rozwoju gminy ………….29
2.3 Działalność inwestycyjna gminy w latach 2000-2006 ………….31
2.4 Finansowania inwestycji gminnych ………….36

Rozdzial III.
Analiza struktury dochodów i wydatków budżetowych gminy XYZ

3...

więcej

Budżet gminy narzędziem budowy strategii na podstawie gminy XYZ w latach 2003-2006.


1. Wprowadzenie…………2
2. Cel i zakres pracy
3. Materialy zródlowe i metody badan

Rozdzial I.
Zadania i zakres działania samorządu terytorialnego…………7

1.1 Pojecie i rola samorządu terytorialnego
1.2 Gmina miejscowa wspólnota samorzadowa
1.3 Zadania i zakres działalności gminy jako jednostki samorządu terytorialnego
1.4 Sprawozdanie nadzoru nad dzialalnoscia gminy

Rozdzial II.
Budżet gminy rocznym planem gospodarki finansowej…………28

2.1 Pojecie budżetu i procesu budżetowego
2.2 Wlasciwosci budżetu gminy
2.3 Przebieg uchwalania budżetu gminy
2.4 Realizacja budżetu gminy
2.5 Sprawowanie i nadzorowanie gospodarki finansowej gminy
2...

więcej