Historia

Represje polityczne wobec opozycji politycznej NSZZ Solidarnosc.


Wstęp………3

Rozdzial I
Na drodze do zmian………5

1. Klimat polityczny………6
2. Pierwsze próby aktywnosci………18
3. Szansa działania ………23


Rozdzial II Wspólpracownicys. 26

1. Sprawdzenie wiarygodnosci dzialaczy opozycyjnych………27
2. Aresztowania………35
3. Adwokaci………38


Rozdzial III
Formy represji. Próby obrony………42

1. Manifestowanie niezadowolenia – ‚polityczne graffiti’………43
2. Kolportaz………45
3. Rewizje………48
4. Stosunek wladz do aktywnych duchownych………52
5. Problemy dnia codziennego opozycjonistów- s. 54
6. Ukryte nekanie………57


Rozdzial IV
Próba ofensywy ………61

1. Procesy z WUSW………62
2. Obchody 1-go Maja………73
3. Kwesta………79
4. Rocznice………82
5. Miedzynarodowa Konferencja Praw Czlowieka………87

więcej

Gospodarka Polski w latach 1918-39.


Gospodarka Polski w latach 1918 – 1939………. 1

Skutki zaborów………. 2
Inflacja markowa. Reformy skarbowe Wladyslawa Gabskiego ……….4
Kryzys w rolnictwie………. 11
Kryzys w przemysle ……….13
Problemy walutowo-skarbowe………. 17
Polityka rzadu wobec kryzysu………. 17
Rozwój etatyzmu ……….19
Bilans gospodarczy Polski odrodzonej………. 20

więcej

Administracja lokalna i samorzad w Galicji w dobie konstytucyjnej.

Wstęp

Rozdzial I
Przemiany ustrojowe w monarchii Habsburgów w latach 1848

Rozdzial II
Władze autonomiczne

Rozdzial III
Podzial terytorialny Galicji

Rozdzial V
Administracja powiatowa

Rozdzial VI
Samorzady gminy wiejskiej

Rozdzial VII
3 Samorzad gminy miejskiej

Rozdzial VIII
Samorzad powiatowy

Uwaga: Przypisy sa tylko w rozdziale pierwszym.

więcej

Kształtowanie się i rozwój bialoruskiej panstwowosci.

Wstęp………1

Rozdzial 1.
Droga do niepodleglosci……….3

1.1. Pierestrojka……….3
1.2. Rozpad Zwiazku Socjalistycznych Republik Radzieckich……….14

Rozdzial 2.
Niepodleglosc……….18

2.1. Konstytucje……….18
2.2. System władzy……….34
2.3. Partie polityczne……….42
2.4. Aleksander Lukaszenko………44


Rozdzial 3.
Problemy bialoruskiej panstwowosci………48

3.1. Swobody obywatelskie……….48
3.2. Opozycja i jej stosunek do niepodleglosci……….52
3.3. Integracja z Rosja – zmierzch suwerennosci……….76


Zakończenie………84
Bibliografia 84

więcej

Zjednoczenie Niemiec w roku 1990 i jego nastepstwa.


Wstęp…….. 4

Rozdzial I
Analiza historyczna……..7

1.1. Sytuacja Niemiec po II Wojnie Swiatowej……..7
1.2. Koncepcja Spolecznej Gospodarki Rynkowej Ludwika Erharda……..20
1.3. Reformy Ludwika Erharda………25
1.4. Proces scalania gospodarek niemieckich………29
1.5. Transformacja Niemiec Wschodnich……… 34


Rozdzial II
Stan poczatkowy………39

2.1. Reakcja mocarstw swiatowych na zjednoczenie Niemiec
– sytuacja polityczna……..39
2.2. Rola i udzial Zwiazku Radzieckiego w procesię integracji
panstw niemieckich…….. 47
2.3. Przylaczenie Niemiec Wschodnich do Paktu Pólnocnoatlantyckiego
i Wspólnot Europejskich przykladem integracji asymetrycznej……..50
2.4...

więcej

Historia wlasnosci i jej rola w gospodarce.

Wstęp


Starozytnosc i klasyczny antyk
Platon, Arystoteles a wlasnosc
Gospodarka Egipska i Rzymska
Prawo rzymskie
Wlasnosc pieniadza
Dobra materialne a wartosci duchowe
Sredniowiecze
Poczatki czasów nowozytnych
Siedemnastowieczna Anglia
Francja w XVIII wieku
Rewolucja francuska
Wiek XIX i pierwsza polowa XX
Socjalizm, komunizm i anarchizm
Wlasnosc w konstytucjach panstw
Druga polowa XX wieku
Kapitalizm masowy
Wlasnosc w podziale miedzynarodowym

Zakończenie
Bibliografia

więcej

Terror Stalina


Wstęp………2

Rozdzial 1.
Czym zajmowal się Stalin do 1917 roku

1.1 Mlode lata Koby………6
1.2 Rewolucjonista………9
1.3 Kluczowy 1917 rok ………15


Rozdzial 2.
W drodze po pelnie wladzy

2.1 Narodziny nowego kraju……… 22
2.2 Torowanie drogi do wladzy ………26
2.3 Walka o wladze 1924-29 ………29


Rozdzial 3.
Terror

3.1 Pierwszy etap rewolucji stalinowskiej. Lata 1929-34……… 35
3.2 Zaczelo się od Kirowa……… 41
3.3 Wielka czystka………44
A. Procesy……… 45
B. Masowe aresztowania ………48
C. Czystka w armii……… 49
D. Apogeum terroru……… 52
E. Ostatni ‚wielki proces’ ………53
3.4 Okres od wybuchu Wielkiej Wojny Ojczyznianej do smierci Stalina ………55

Rozdzial 4.
Wódz umarl

4.1 Walka o sukcesje po Stalinie ………69
4...

więcej

Bliski Wschód – Izrael.


Wstęp ……….3

Rozdzial I.
Rys historyczny ……….4

1.1. Historia narodu zydowskiego ……….4
1.2. Izrael ……….7


Rozdzial II.
Doniesienia o sytuacji w Izraelu w latach 1999-2001………. 9Podsumowanie ……….13

Bibliografia ……….14

a) ksiazki
b) artykuly

więcej

Sadownictwo administracyjne po II Wojnie Swiatowej.


Wykaz skrótów……….3
Wstęp……….5

1. Sadownictwo administracyjne w Polsce – rys historyczny……….6

2. Naczelny Sad Administracyjny w ustawach z 1980 i 1995r………..9

3. Sadownictwo administracyjne po wejściu w zycie ustawy ‚Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi’.
3.1. Uwagi wstepne……….17
3.2. Skarga i posiedzenia sadowe……….18
3.3. Postepowanie mediacyjne i uproszczone……….21
3.4. Wyrokowanie……….23
3.5. Skarga kasacyjna……….25
3.6. Zazalenie……….27

4. Dwuinstancyjne sadownictwo administracyjne – wada, czy zaleta?……….31

5. Ustrój sadów administracyjnych……….34

6. Regulamin wewnetrznego urzedowania wojewódzkich sadów administracyjnych……….37

7...

więcej

Organizacja kosciola w czasach polskiej monarchii patrymonialnej.


Wstęp

Rozdzial I.
Poczatki chrystianizacji

1. Polska plemienna I Poganska
2. Chrzest Polski

Rozdzial II.
Powstanie organizacji koscielnej

1. Zjazd w Gnieznie
2. Powstanie metropolii
3. Wewnetrzna struktura Kosciola
4. Kryzys państwa

Rozdzial III.
Przemiany w Kosciele polskim

1. Odbudowa struktur koscielnych
2. Reformy w Kosciele
3. Kosciól w dobie rozbicia dzielnicowego

Rozdzial IV.
Zakony

1. Zakony monastyczne
2. Zakony zebracze

Zakończenie
Spis literatury

więcej

Stalinowska polityka oswiatowa w Polsce w latach 1945-1953.


Wstęp 3

Rozdzial I.
Sytuacja szkolnictwa polskiego

1. Zniszczenia wojenne i poczatki odbudowy ………..9
2. Organizacja szkolnictwa ………..13
3. Nauczyciele ………..20
4. Uczniowie ………..26

Rozdzial II.
Sowietyzacja oswiaty w Polsce

1. Kult Stalina ………..33
2. Filozofia systemu ………..41
3. Stalinowska nauka ………..46
4. Nauczanie religii ………..52

Rozdzial III.
Skutki indoktrynacji

1. Stalinizm a postawy społeczne ………..59
2. Nowa mentalnosc ………..65
3. Proces destalinizacji ………..74

Zakończenie ………..81
Bibliografia ………..86

więcej

Dzieje szkolnictwa w Krosnie w latach 1918-1939.


Wstęp 3

Rozdzial I

Antecedencje. Szkolnictwo w Krosnie w latach 1867-1918………… 7


Rozdzial II.

Szkolnictwo powszechne w Krosnie w latach 1918-39 …………29


Rozdzial III.

Szkolnictwo srednie w Krosnie w latach 1918-39 …………49


Rozdzial IV.

Szkoly zawodowe w Krosnie w latach 1918-39…………73


Rozdzial V.

Krosnienskie zaklady ksztalcenia nauczycieli w latach 1918-39 …………89


Zakończenie………… 111
Bibliografia …………114
Aneks …………119

więcej

Bitwa pod Lenino – komunistyczna legenda, terazniejsza prawda.


Wstęp ………. 3

Rozdzial I.
Rys historyczny

1.1. Charakterystyka sytuacji politycznej czasów II wojny swiatowej ………. 5
1.2. Próby utworzenia polskiej Dywizji w skladzie Armii Czerwonej ………. 8
1.3. Geneza powstania 1 dywizji im. T Kosciuszki ………. 15

Rozdzial II.
Bitwa pod Lenino 12-13 pazdziernik 1943r.

2.1. Formowanie i szkolenie dywizji ………. 22
2.2. Przygotowania do bitwy ………. 29
2.3. Przebieg bitwy ………. 33
2.4...

więcej

Zjednoczenie Niemiec w 1990 roku i jego nastepstwa.


Wstęp……..3

Rozdzial I
Analiza historyczna

1.1.Sytuacja Niemiec po II Wojnie Swiatowej……..5
1.1.1.Uchwaly konferencji poczdamskiej w sprawie Niemiec……..7
1.2.Problem berlinski……..9
1.2.1. Powstanie RFN i NRD……..10
1.3.Koncepcja Spolecznej Gospodarki Rynkowej Ludwika Erharda podstawa potegi gospodarczej RFN……..14
1.4.Kryzys wewnetrzny lat siedemdziesiatych……..17
1.5.Stabilizacja RFN pod rzadami chadecko-liberalnymi ( 1982-89)……..20


Rozdzial II
Zjednoczenie panstw niemieckich poczatkiem nowego ladu europejskiego

2.1.Upadek muru berlinskiego jako symbolu podzialu Europy……..24
2.2.Porzadek miedzynarodowy w nowej Europie……..28
2.2.1. Międzynarodowe uwarunkowania zjednoczenia Niemiec……..29
2...

więcej

Budowa i rozwój francuskiego imperium kolonialnego w Afryce.


Wstęp………3

Rozdzial I
Francuska Afryka zachodnia.

1. Podbój Afryki zachodniej do I polowy XIX wieku………5
2. Podbój Afryki zachodniej w II polowie XIX wieku………7


Rozdzial II
Protektorat nad Afryka pólnocna

1. Podbój kolonialnu Algierii………11
2. Zajecie Tunisu……….17
3. Maroko kolonia francuska……….20


Rozdzial III
Francuska Afryka równikowa

1. Ustanowienie koloni Kongo………28
2. Kolonizacja Afryki srodkowej………29


Rozdzial IV
Zajecie Madagaskaru i utworzenie kolonii w Afryce wschodniej

1. Podbój Madagaskaru………31
2. Somalii Francuskie (Dzibuti)………32


Zakończenie………34
Biblografia………36
Zalaczniki -mapy………37więcej