Konflikty

Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych na przykładzie UEFA EURO 2012

Wstęp………..3

Rozdział 1
Istota bezpieczeństwa imprez masowych

1.1 Istota i pojęcie imprez masowych………..6
1.2 Bezpieczeństwo imprez masowych w przepisach prawa ………..12
1.3 Charakterystyka bezpieczeństwa imprez masowych………..14

Rozdział 2
Zarządzanie turniejem UEFA EURO 2012 i potencjalne zagrożenia

2.1 Organizacja oraz obszary reagowania………..17
2.2 Centrum Bezpieczeństwa Narodowego i jego rola podczas trwania turnieju………..20
2.3 Obszary ryzyka………..21

Rozdział 3
Koordynacja działań i zabezpieczenie stref związanych z turniejem UEFA EURO 2012

3.1 Koordynacja działań na poziomie kraju, województwa i miasta-gospodarza………..33
3.2 Działania MSWiA i MAiC………..38
3...

więcej

Rola armii zawodowej w zapewnieniu bezpieczeństwa w społeczeństwie

Wstęp…….3

Rozdział 1
Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu bezpieczeństwa
1.1. Istota i klasyfikacje bezpieczeństwa …….4
1.2. Pojęcie bezpieczeństwa wewnętrznego……. 7
1.3. Zagrożenia bezpieczeństwa …….10

Rozdział 2
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej
 2.1. Typy, rodzaje i struktury sił zbrojnych …….13
2.2. Podstawowe zadania i funkcje sił zbrojnych …….17

Rozdział 3
Siły Zbrojne RP w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego
3.1. Charakterystyka podsystemu militarnego …….23
3.2. Możliwość użycia Sił Zbrojnych RP na terenie kraju……. 27
3.3. Działanie sił zbrojnych w sytuacjach kryzysowych …….31
3.4. Wsparcie Sił Zbrojnych RP dla innych podmiotów bezpieczeństwa……...

więcej

Skutecznosc negocjacji handlowychWstęp……….2

Rozdzial 1
1. Pojecie i istota negocjacji……….10

2. Specyfika negocjacji handlowych……….19
2.1 Strategie i taktyki negocjacji handlowych……….22
2.2 Narzedzia sprzyjajace strategii rozmów z kontrahentami……….27
2.3 Demaskowanie gier handlowych……….31
2.4 Cechy klienta, a skutecznosc negocjacji……….35


Rozdzial II
Metodologia badan

1.1 Cele pracy……….39
1.2 Problemy badawcze……….40
1.3 Technika badan……….42
1.4 Organizacja i przebieg badan……….43


Zakończenie
Analiza wybranych przypadków negocjacji handlowych wraz z wnioskami……….43

Bibliografia

więcej

Zarządzanie konfliktem w firmie


Wstęp………4

Rozdzial 1.
Ogólne zagadnienia Public Relations…………6

1.1 Pojecie Public Relations
1.2 Historia Public Relations…………8
1.3 Zadania Public Relations, czynniki im towarzyszace oraz wizerunek i tozsamosc jako podstawa komunikacji zewnetrznej
…………10
1.4 Cele, funkcje oraz otoczenie Public Relations


Rozdzial 2.
Komunikacja, jej charakterystyka i wpływ na stosunki w firmie…………18

2.1. Komunikowanie się jako podstawa dzialan Public Relations
2.2. Istota, wlasciwosci oraz style komunikowania sie
2.3. Komunikowanie się interpersonalne
2.4 Komunikowanie jako czesc zarządzania
2.5. Komunikowanie się w pracy, kierownik – podwladny


Rozdzial 3.
Charakterystyka konfliktu oraz miejsce i za...

więcej

Konflikty w organizacjach; przyczyny powstawania i metody sterowania konfliktem


Wstęp………..3

Rozdzial I
Zachowania organizacyjne (czlowiek w organizacji).

1.1. Pojecie i charakterystyka organizacji………..4
1.2. Czlowiek w organizacji, potrzeby i motywacje………..11
1.3. Cele organizacji………..16


Rozdzial II
Analiza konfliktów w organizacjach.

2.1.Pojecie konfliktu………..21
2.2.Przyczyny konfliktów………..29
2.2.1. Zmienne osobowosciowe………..29
2.2.2. Brak umiejetnosci komunikowania sie………..33
2.2.3. Brak zaangazowania pracowników w sprawy organizacji………..39
2.3. Konflikty miedzy organizacjami………..42


Rozdzial III
Sterowanie konfliktem.

3.1. Unikanie………..45
3.2. Dominacja………..45
3.3. Hierarchiczne sterowanie konfliktem………..48
3.4. Ustepowanie………..51
3.5. Kompromis………..53
3.6...

więcej

Negocjacje w procesię rozwiazywania konfliktów.


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Istota i znaczenie negocjacji………4

1.1. Sens negocjacji – czym sa i czemu sluza………4
1.2. Rola negocjacji w rozwiazywaniu konfliktów………9
1.3. Najwazniejsze formy rozwiazywania konfliktów………11
1.3.1. GRIT – działania ugodowe w warunkach ostrego konfliktu………15
1.3.2. Efektywność negocjacji w procesię rozwiazywania konfliktów………18


Rozdzial 2.
Charakterystyka negocjacji………20

2.1. Strategie negocjacyjne………20
2.2. Taktyki negocjacyjne………28
2.3. Fazy negocjacji………32
2.3.1. Przygotowanie do negocjacji………33
2.3.2. Otwarcie rozmów………40
2.3.3. Przedstawienie propozycji………41
2.3.4. Kontrakt koncowy………49
2.4. Negocjatorzy………50
2.4.1...

więcej

Kierowanie konfliktem w organizacji


Wstęp………3

Rozdzial I.
Konflikt i jego rola w organizacji………6

1. Definicja spoleczna, psychologiczna i
organizacyjna………7
2. Ewolucja pogladów na konflikt………15
3. Źródła konfliktów………18
4. Typologia konfliktów………25
5. Dynamika konfliktów………32


Rozdzial II.
Zarządzanie konfliktem w organizacji………43

1. Kierowanie konfliktem – strategie, techniki,
metody………43
2. Konflikty wewnatrz organizacji ………54
...

więcej

Projektowanie, prowadzenie i ocena efektywnosci szkolen na przykładzie szkolenia z negocjacji z elementami asertywnosci przeprowadzonego dla Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej


I. Wprowadzenie do pracy………3

II. Szkolenie jako projekt……..4

III. Uczenie się jako proces………7

Cykl uczenia się i jego wpływ na projektowanie szkolenia ……… 7
Czynniki sprzyjajace uczeniu się doroslych……….14
a. Motywacja……….14
b. Indywidualny styl uczenia sie……….15


IV. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych w organizacji………18

V. Rodzaje i formy szkolen oraz kryteria ich wyboru……… 20

VI. Warsztat jako forma szkoleniowa……….22

...

więcej

Cechy dobrego negocjatora


Wstęp………4

Rozdzial I.
Negocjacje – czym sa i czemu sluza……… 5

1.1. Komunikacja jako perswazja………8
1.2. Aktywnosc konwersacyjna w negocjacjach i komunikacja niewerbalna………18
1.3. Zasady poprawnego komunikowania się ………28

Rozdzial II.
Trudne sytuacje negocjacyjne

2.1. Manipulacje i ‚chwyty’ w negocjacjach……… 31
2.2. Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów………37
2.3. Działania ugodowe w warunkach silnego konfliktu ……… 42

Rozdzial III.
Cechy dobrego negocjatora

3.1. Sila ………45
3.2. Aspiracje……… 46
3.3. Zdolnosci ………48
3.4. Bledy w przetwarzaniu danych……… 51
3.5. Kreatywny styl psychiczny……… 53
3.6. Pytania ankietowe, analiza wyników ………55

Zakończenie………60...

więcej

Negocjacje nastawione na wspólprace.


I. Negocjacje……… 2

Negocjacje nalezy podejmowac……… 4
Nie nalezy podejmowac negocjacji………. 5
Redukcja kosztów.. 16
Kompensacja.. 19
Dopasowanie……… 20
Laczenie……… 20
Zasady interpersonalne.. 25
II. Trzy najwazniejsze rozwiazania integrujace 26

więcej

Negocjacje jako podstawa komunikacji miedzy podmiotami rynku na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Pojecie negocjacji w biznesię

1.1. Istota i rola negocjacji w życiu czlowieka……….5
1.1. Procesy komunikacji ………. 8
1.3. Zasady negocjacji ………. 14
1.4. Przygotowanie do negocjacji ……….16
1.5. Rozmowy negocjacyjne……….19
1.6. Strategie, style i taktyki rozmów negocjacyjnych……….24
1.7. Konflikty w negocjacjach i sposoby ich przezwyciezania ……….32

Rozdzial II.
Charakterystyka działalności firmy XYZ

2.1. Rys historyczny firmy XYZ, struktura organizacyjna oraz przedmiot i zakres działalności na swiecie……….37
2.2. Działalność XYZ w Polsce……….42
2.3. Charakterystyka negocjacji prowadzonych przez firme XYZ……….50

Rozdzial III.
Procesy negocjacji prowadzonych prze...

więcej

Profil dobrego negocjatora.


Wstęp ………1

Rozdzial I.

Negocjacje – co to znaczy? ………3

Rozdzial II.

Style negocjacji ………11

Rozdzial III.

Techniki negocjacyjne……… 21


Rozdzial IV.

Profil dobrego negocjatora……… 36


Zakończenie……… 49
Bibliografia ………51
Spis rysunków ……… 53
Spis tabel………54

więcej

Negocjacje jako sztuka osiagania celu. Aspekt teoretyczny i praktyczny problemu.


Wstęp……..3
Cel pracy, jej zakres i metody badan…….. 5

Rozdzial I.

Teoretyczna aspekty procesu negocjacji
1.Komunikacja jako perswazja ……..7
2.Aktywnosc konwersacyjna w negocjacjach …….. 9
3.Cechy idealnego nadawcy ……..10
4.Sztuka sluchania ……..11
5.Zasady poprawnego komunikowania się …….. 11
6.Komunikacja niewerbalna …….. 12
6.1.Sygnaly wzrokowe…….. 12
6.2. Otwartość i uczciwosc …….. 14
6.3. Wspólpraca miedzy negocjatorami …….. 14
6.4. Okazywanie sympatii ……..15
6.5. Pewnosc siebie ……..16
6.6. Ocena toku rozmów ……..17
6.7. Postawa defensywna ……..19
6.8. Podejrzliwosc w negocjacjach ……..20
6.9...

więcej

Osobowosciowe i moralne cechy dobrego negocjatora.


Wstęp ……….. 3

Rozdzial I.
Negocjacje

1.1. Definicje i istota negocjacji ……….. 4
1.2. Przebieg negocjacji ……….. 7
1.3. Style negocjacji ………..18

Rozdzial II.
Cechy osobowosciowe i moralne

2.1. Definicja osobowosci ……….. 23
2.2. Temperament……….. 27
2.3. Charakter czlowieka ……….. 32
2.4. Definicja moralnosci – wartość jako element moralnosci czlowieka……….. 35

Rozdzial III.
Cechy osobowosciowe i moralne dobrego negocjatora

3.1. Sila ………..39
3.2. Aspiracje……….. 41
3.3. Zdolnosci……….. 42
3.4. Kreatywny styl psychiczny ……….. 48

Zakończenie ………..53
Spis tabel ………..55
Spis wykresów ……….. 55
Bibliografia ………..56

więcej

Manipulacja


Wstęp …………1

Rozdzial I.
Czym jest manipulacja

1.1 Rys historyczny ………… 2
1.2 Pojecie manipulacji ………… 4

Rozdzial II.
Formy manipulacji oraz reguly psychologiczne, na których opieraja się techniki manipulacyjne

2.1 Manipulowanie bezpośrednie ………… 7
2.2 Posrednia forma manipulacji w komunikowaniu………… 11
2.3 Inne formy manipulacji………… 14

Rozdzial III.
Zasady manipulacji wg Calidiniego

3.1 Regula wzajemnosci …………17
3.2 Regula kontrastu …………21
3.3 Regula zaangazowania i konsekwencji ………… 24
3.4 Regula niedostepnosci ………… 27
3.5 Regula społecznego dowodu slusznosci………… 29
3.6 Regula lubienia i sympatii …………30
3.7 Regula autorytetu ………… 31

Rozdzial IV.
Jak bronic się ...

więcej