Kontroling

Rola controllingu w optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwie.


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Organizacja controllingu kosztowego w
przedsiębiorstwie……….5

1.1. Istota i zakres controllingu……….6
1.2. Controlling w zarządzaniu finansami w przedsiębiorstwie……….10
1.3. Rola i zadania controllera……….18
1.4. Organizacja i funkcje dzialu controllingu w
przedsiębiorstwie……….22


Rozdzial 2.
Budzetowanie kosztów w przedsiębiorstwie
……….24
2.1. Pojecie kosztu i rachunku kosztów……….25
2.2...

więcej

Analiza poziomu i struktury kosztów jednostki gospodarczej


Wstęp………3
Rozdzial I.
Ogólna charakterystyka kosztów jednostki
gospodarczej………4

1. Istota i zakres kosztów………4
2. Klasyfikacja kosztów………9
3. Procedury obliczania kosztów………15
4. Koszty w ukladzie podmiotowym i nosnikowym………22
5. Czynniki kształtujące strukture kosztów………25


Rozdzial II.
Rodzaje rachunków kosztów………28

1. Istota, cele i zadania rachunku kosztów………28
2. Rachunek kosztów plac i materialów………31
3. Rachunek kosztów wspólnych………33
4. Rachunek kosztów pelnych………35
5. Rachunek kosztów
zmiennych………38
6. Rachunek kosztów produktów lacznych i produktów ubocznych..40
7. Rachunek kosztów oparty na kalkulacji czesciowej………42
8...

więcej

Controlling jako zespół instrumentów operacyjnych i strategicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.Analizy operacyjne i strategiczne………2

Analizy i narzedzia na poziomie strategicznym………4

Analiza mocnych i slabych stron przedsiębiorstwa………5

Analiza przedsiębiorstwa………7

Analizy i osiagniecia na poziomie operacyjnym………9

Analiza dostawców metoda ABC………10

Rachunek kosztów………11

Opis do stanowiska centrum controllingu………14

Departament fianasowy………20

Struktura………21
Zakończenie………23
Bibliografia………25

W pracy brak przypisów.

więcej

Controlling jako system koordynacji dzialan w przedsiębiorstwie.


Rozdzial I.
Istota i znaczenie controllingu.

1.1. Historia controllingu ………3
1.2. Co to jest controlling ………4
1.3. Tresc controllingu ……… 7
1.4. Istota i zadania controllingu ………9
1.5. Controlling operacyjny ………13
1.5.1 Zadania controllingu operacyjnego ………16
1.6. Controlling strategiczny ………20
1.6.1. Zadania controllingu strategicznego ………22
1.6.2. Planowanie strategiczne i kontrola strategiczna ……… 24
1.7. Powiazanie controllingu strategicznego z operacyjnym ………27
1.8. Zadania controllera ………29
1.8.1. Wymogi stawiane controllerowi ………32
1.8.2 Miejsce controllera w strukturze przedsiębiorstwa ………33
1.8.2.1. Controller zajmujacy pozycje sztabowa ……… 35
1.8.2.2...

więcej

Miejsce i rola controllera w przedsiębiorstwie.


Wprowadzenie 3

Rozdzial I.
Omówienie problematyki controllingu w organizacji gospodarczej.

1.1. Podstawowe definicje
1.1.1. Definicja controllingu………. 4
1.1.2. Definicja controllera ………. 6
1.1.3. Jakie wymagania powinien spelniac controller? ………. 9
1.1.4. Obraz przewodni controllera ………. 12
1.1.5. Typy controllerów ………. 13
1.2. Funkcja i organizacja controllera ………. 15
1.2.1. Zadania controllera………. 15
1.2.2. Funkcje controllera………. 18
1.2.3. Organizacja controllera ………. 24
1.2.4. Controller z zewnatrz………. 25
1.2.5. Pozycja controllera w strukturze organizacyjnej………. 26
1.2.6. Opis funkcji controllera centralnego i oddzialowego………. 29

Rozdzial II.
Informacja i sprawozdawczosc contr...

więcej

Projekt systemu controllingu zarządzania personelem w Telekomunikacji Polskiej S.A.


Wstęp ………3

Rozdzial I.
Identyfikacja firmy i procesów w niej zachodzacych

1. Interpretacja tytułu – zalozenia projektowe ………5
2. Opis systemu ………5
2.1. Opis funkcjonowania firmy ………5
2.2. Raport odnosnie przewidywanych zmian……… 6

Rozdzial II.
Diagnoza systemu

1. Przedmiot badania – wewnetrzne procesy zachodzace w TP S.A………. 8
2. Kryteria oceny istniejacego systemu……… 12
3. Ustalenia diagnostyczne – ocena funkcjonujacego modelu kontroli……… 13
4. Badania porównawcze ………15

Rozdzial III.
Dokumentacja projektowa

1. Zakres przedsiewziecia ………20
2. Zalozenia i zadania projektowe……… 22
3. Warianty rozwiazan……… 23
4. Wybór najlepszego wariantu ………23
5...

więcej

Controlling w małych i srednich przedsiębiorstwach.


Wstęp…………3

Rozdzial I.
Podstawowe informacje dotyczace controllingu…………4

1. Geneza i istota controllingu
2. Rodzaje, typy i odmiany controllingu
3. Zasady controllingu
4. Zadania controllingu
5. Uniwersjalizacja systemów controllingu

Rozdzial II.
System informacyjny controllingu finansowego oraz zarzadzanie kosztami w małych i srednich przedsiębiorstwach…………26

1. Pojecie małych i srednich przedsiebiorstw
2. Male i srednie przedsiębiorstwa w gospodarce polskiej i w Unii Europejskiej
3. Analiza finansowa w małych i srednich przedsiębiorstwach
4. Sprawozdanie finansowe jako podstawowe źródłoinformacji o sytuacji przedsiębiorstwa
5...

więcej

Contorlling jako metoda usprawniajaca zarzadzanie w przedsiębiorstwie.


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Controling w przedsiębiorstwie- aspekty teoretyczne

1.1. Pojecie, funkcje i zadania controllingu………..4
1.2. Charakterystyka i instrumenty controllingu strategicznego i operacyjnego………..9
1.3. Miejsce controllingu w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa………..14
1.4. Controlling a kontrola………..16

Rozdzial II.
Sylwetka controllera w procesię wdrazania systemu

2.1. Pojecie i rola controllera………..20
2.2. Ewolucja funkcji controllera………..23
2.3. Podstawowe zadania controllera………..25
2.4. Umiejscowienie controllera w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa………..28
2.5. Wymagania stawiane przez przedsiebiorstwo wobec controllera………..33

Rozdzial III...

więcej

Controlling jako proces zarządzania przedsiebiorstwem na przykładzie Polskiej Grupy Supermarketów.


Wstęp………. 2

Rozdzial I
Istota, funcje oraz cele controllingu

1.1. Istota controllingu i jego rodzaje………. 4
1.2. Funkcje i cele controllingu ……….19

Rozdzial II
Istota procesu zarządzania

2.1.Definicje procesu zarządzania oraz jego funkcje………. 25

2.2. Kontrola w procesię zarządzania ……….34

Rozdzial III
Zastosowanie controllingu w Polskiej Grupie Supermarketów

3.1.Prezentacja Polskiej Grupy Supermarketów ………. 40
3.2.Wdrozenie controllingu do Polskiej Grupy Supermarketów ……….43
3.3.Controlling w Polskiej Grupie Supermarketów ……….45

Zakończenie ……….52
Bibliografia ……….54
Spis rysunków, schematów, tabel………. 57


więcej

Controlling finansowy w firmie zarzadzanej przez projekty.


Wstęp.

Rozdzial I.
Specyfika controllingu finansowego.

1.1. Pojecie i geneza controllingu.
1.2. Koncepcje controlingu w przedsiębiorstwie.
1.3. Organizacja funkcji controlingu.
1.4. Controlling strategiczny i operatywny.
1.5. Sprawozdanie controllingowe.


Rozdzial II.
Idea controllingu w przedsiębiorstwie.

2.1. Controller w przedsiębiorstwie.
2.2. Kryteria systematyzacji controllingu.
2.3. Wdrazanie controlingu w organizacji.
2.4. Narzedzia controllingu.


Rozdzial III.
Controlling w firmie zarzadzanej przez projekty.

3.1. Specyfika przedsiębiorstwa zarzadzanego przez projekty.
3.2. Sterowanie wynikiem finansowym projektu.
3.3. Specyfika budżetowa.
3.4...

więcej

Wpływ controlingu bankowego na dzialalnosc banku


Wstęp………..2

Rozdzial I.
Charakterystyka systemu controllingu.

1. Pojecie, funkcje i zadania controllingu………..4
2. Rodzaje, typy i odmiany controllingu………..10
3. Zasady controllingu………..14
4. Charakterystyka i instrumenty controllingu strategicznego i operacyjnego………..15
5. Controlling, a kontrola………..19


Rozdzial II
Specyfika banku i jego wpływ na controlling.

1. Istota controllingu bankowego………..21
2. Skladniki systemu controllingu………..22
3. Zarządzanie ryzykiem bankowym………..25
4. Produkty controllingu i ich uzytkownicy………..32


Rozdzial III
Analiza banku PKO BP przeprowadzona za pomoca narzedzi controllingu

1. Charakterystyka banku PKO BP………..40
2. Działalność PKO Bank Polski………....

więcej

Controlling – Zrównowazona karta wyników.


Rozdzial I.
Controlling

Geneza i istota controllingu………… 3
Pojecie controllingu………… 3
Formy i funkcje controllingu………… 5
Metody i modele controllingu………… 8


Rozdzial II.
Zrównowazona Karta Wyników (Balanced Scorecard)

Geneza zrównowazonej karty wyników………… 12
Pojecie zrównowazonej karty wyników………… 13
Cztery perspektywy zrównowazonej karty wyników………… 14
Zarządzanie wdrazaniem strategii………… 26
Pakiety aplikacji wspomagajacych Zrównowazona Karte Wyników………… 36
Projekt Zrównowazonej Karty Wyników………… 39


Bibliografia …………43


więcej

Budzetowanie kontraktów na przykładzie firmy budowlanej


Wstęp…………. 3

Rozdzial I.
Zakres controllingu w przedsiębiorstwie.

1.1 Historia controllingu………….. 5
1.2 Analiza definicji controllingu ………….6
1.3 Zadania controllingu…………. 8
1.4 Rodzaje controllingu ………….10
1.5 Budzetowanie – metoda zarządzania wspólczesnym przedsiębiorstwem. ………….14
1.6 budżetowanie projektów………….. 18
1.7 Controling kosztów i wyników w firmie budowlano – montazowej………….. 19
1.8 Analiza odchylen w controlingu operacyjnym………….. 26
1.9 Analiza progu rentownosci………….. 27


Rozdzial II
Budowa koncepcji budżetowania w XYZ

2.1 Charakterystyka firmy………….. 30
2.2 Wdrozenie systemu budżetowania na zasadzie controllingu………….. 32
2...

więcej

Controlling finansowy jako element rachunkowosci zarzadczej.


Wstęp.

Rozdzial I
Organizacja controllingu w przedsiębiorstwie.

1.1. Istota i zakres controllingu.
1.2. System controllingu w przedsiębiorstwie.
1.3. Rola i zadania controllera.
1.4. Organizacja i funkcje dzialu controllingu w przedsiębiorstwie


Rozdzial II
Budzetowanie kosztów w przedsiębiorstwie.

2.1. Pojecie kosztów w rozumieniu controllingu.
2.2. Metody szacowania i pomiaru kosztów.
2.3. Przebieg procedury budżetowania.


Rozdzial III
Potrzeba i możliwości organizacji controllingu finansowego w Olsztynskim Miejskim Przedsiebiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. Z o.o..

3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa.
3.2...

więcej

Raporty zarzadcze wykorzystywane w controllingu na przykładzie przedsiębiorstwa z branzy hotelarskiej


Wstęp………..5

Rozdzial I
Istota oraz znaczenie controllingu w przedsiębiorstwie

1.1.Cel i zakres rachunkowosci zarzadczej……….. 8
1.2.Pojecie i interpretacja controllingu……….. 12
1.3.Controlling a rachunkowosc ……….. 15
1.4.Klasyfikacja oraz funkcje controllingu ………..19
1.5.Zadania i rola controllera ……….. 26

Rozdzial II
Raporty zarzadczy w przedsiębiorstwie

2.1.Znaczenie informacji w nowoczesnym przedsiębiorstwie……….. 30
2.2.Istota oraz przesłanki raportowania ………..34
2.3.Cechy i rodzaje raportów sporzadzanych w przedsiębiorstwie……….. 38
3.1.Zewnetrzna sprawozdawczosc finansowa ………..41
3.2...

więcej