Negocjacje

Psychologiczne uwarunkowania rozmów handlowych.

Wstęp.

Rozdział 1.
Komunikacja interpersonalna w literaturze przedmiotu.
      1.1 Istota procesu komunikacji.
1.2 Formy komunikowania.
1.3 Zakłócenia w procesie komunikacji.

Rozdział 2.
psychologiczne determinanty kontaktów
z klientami.
2.1 Typy osobowości klienta a skuteczna komunikacja.
2.2.Komunikacja werbalna i pozawerbalna.
2.3 Tworzenie dobrego klimatu rozmowy – zachowania wspierające i obronne.

Rozdział 3.
Techniki prowadzenia rozmów handlowych.28
      3.1 Style, narzędzia i techniki skutecznego komunikowania się z klientem
3.2 Prawidłowe prowadzenie rozmów telefonicznych.
3.3 Podstawowe zasady negocjowania.
3...

więcej

Konflikty społeczne oraz metody ich likwidacji na przykładzie towarzystwa ubezpieczeniowego.

Wstęp………..3

Rozdział I.
Konflikt jako zjawisko społeczne
1.1. Pojęcie konfliktu i jego rodzaje ………..5
1.2. Przyczyny i konsekwencje powstawania konfliktu……….. 7
1.3. Przebieg konfliktu……….. 13

Rozdział II.
metody likwidowania konfliktów
2.1. Tradycyjne metody likwidowania konfliktów……….. 19
2.1.1. Ignorowanie ………..19
2.1.2. Mediacje ………..20
2.1.3. Kompromis ………..21
2.2. Nowoczesne metody likwidowania konfliktów ………..22

Rozdział III.
Konflikty w pracy i metody ich likwidowania
3.1. Konflikty w miejscu pracy ………..25
3.2. Rodzaje konfliktów w miejscu pracy ………..27
3.3. Sposoby likwidowania konfliktów w pracy ………..31

Rozdział IV.
Część badawcza pracy
4.1...

więcej

Ekonomiczne podstawy negocjacji. Pomiędzy prawem, a moralnością.

Wprowadzenie………..3

Rozdział I
Przyczyny negocjacji
      1.1 Ekonomiczne przyczyny negocjacji wewnątrz podmiotów gospodarczych……….. 5
      1.2 Negocjacje pomiędzy podmiotami gospodarczymi……….. 7
      1.3 Negocjacje branżowe – przyczyny ekonomiczne ………..11
      1.4. Elektroniczne formy negocjacji gospodarczych………… 13

Rozdział II
Przebieg negocjacji
      2.1 Przygotowanie do negocjacji……….. 15
      2.2 Realizacja negocjacji ………..21

Rozdział III
Rezultaty wynikające z negocjacji
      3.1 Porozumienie ………..27
      3.2 Rozstrzyganie sporów powstałych w trakcie realizacji umów……….. 36

więcej

Strategie zarządzania konfliktami. Analiza procesu zarządzania konfliktami w firmie.

Wstęp…………3

Rozdział I
Problematyka konfliktu w literaturze przedmiotu
      1.1. Definicja konfliktu…………5
      1.2. Konflikt jako zjawisko społeczne…………16
      1.3. Typologia konfliktów…………25
      1.4. Społeczne i ekonomiczne przyczyny konfliktów…………41

Rozdział II
Zarządzanie konfliktem w organizacji
      2.1. Pojęcie konfliktu w organizacji…………50
      2.2. Sytuacja konfliktu w organizacji…………54
      2.3. Kierowanie konfliktem w organizacji…………59

Rozdział III
Charakterystyka towarzystwa ubezpieczeniowego XYZ
      3.1...

więcej

Rozwiązywanie konfliktów poprzez negocjacje.

Wprowadzenie

Rozdział 1.
Proces negocjacji
      1.1 Definicja negocjacji
      1.2 Elementy negocjacji i struktura procesu negocjacyjna
      1.3 Strategie negocjacyjne

Rozdział 2.
Konflikt
      2.1 Pojęcie konfliktu
      2.2 Typy i etapy konfliktu

Rozdział 3.
Problem (praktyczny) – negocjowanie zmiany warunków spłaty kredytu
      3.1 Diagnozowanie sytuacji konfliktowej
      3.2 Zdefiniowanie kwestii negocjacyjnych
      3.3 Przygotowanie argumentów i analiza drugiej strony

Podsumowanie
Bibliografia

więcej

Osobowość determinantą stylu rozwiązywania konfliktów w organizacjach.

Wstęp………4

Rozdział 1.
Konflikty w organizacji.
      1.1. Definicje konfliktów………7
      1.2. Rodzaje konfliktów………10
      1.3. Źródła konfliktów w organizacji………14
      1.4. Konsekwencje konfliktów………19
         1.4.1. Efekty negatywne………20
         1.4.2. Efekty pozytywne………21
      1.5. Style rozwiązywania konfliktów………23

Rozdział 2.
Osobowość i czynnikowe ujęcie osobowości.
      2.1. Osobowość w ujęciu podstawowych paradygmatów psychologicznych………28
         2.1.1. Paradygmat psychodynamiczny………29
         2.1.2...

więcej

Konflikt organizacyjny na przykładzie filii New Yorker w Krakowie (zmiany restrukturyzacyjne)

Wstęp……..4

Rozdział 1.
Konflikt organizacyjny
      1.1. Konflikt w świetle źródeł literatury…….. 6
1.2. Istota konfliktu organizacyjnego…….. 9
1.3. Źródła konfliktów organizacyjnych 14
1.4. Fazy konfliktu organizacyjnego ……..15……..
1.5. Rodzaje konfliktów organizacyjnych ……..18
1.6. Metody kierowania konfliktem organizacyjnym…….. 24

Rozdział 2.
Funkcjonowanie członków organizacji w warunkach zmian i konfliktów
      2.1. Procesy restrukturyzacyjne w przedsiębiorstwach…….. 34
2.2. Zachowania pracownicze w sytuacji innowacyjnej ……..41
2.2.1. Opór przeciwko zmianom ……..44
2.2.2. Emocjonalne aspekty zmian…….. 48
2.3...

więcej

Analiza procesu negocjacji na przykładzie filmów

Wstęp……….3

Rozdział I
Istota negocjacji
      1.1 Pojęcie negocjacji ……….5
1.2 Charakterystyczne cechy negocjacji………. 9
1.3 Fazy procesu negocjacji………. 11
1.4 Sposoby prowadzenia negocjacji – style negocjowania………. 16
1.5 Sylwetka dobrego negocjatora ……….20

Rozdział II
Komunikacja podstawą udanych negocjacji
      2.1 Znaczenie komunikacji w negocjacjach………. 23
2.2 Istota oraz elementy dobrej komunikacji………. 25
2.3 Komunikacja jako perswazja ……….32
2.4 Kwestia komunikacji niewerbalnej w negocjacjach ……….34
2.5 Kanały informacyjne wykorzystywane w negocjacjach………. 37

Rozdział III
Techniki, strategie a taktyki procesu negocjacji
      3...

więcej

Konflikty wewnątrzorganizacyjne via typ kultury organizacyjnej na przykładzie firmy Amica Wronki.

Wstęp

Rozdział 1.
Kultura organizacyjna – pojęcie, funkcja, typologia
      1.1. Przegląd definicji w świetle literatury przedmiotu
1.2. Elementy kultury organizacyjnej
1.3. Wybrane modele kultury organizacyjnej

Rozdział 2.
Konflikty wewnątrzorganizacyjne – pojęcie, funkcje, przyczyny
      2.1. Pojęcie konfliktu w świetle literatury przedmiotu
2.2. Funkcje i znaczenie konfliktu wewnątrzorganizacyjnego
2.3. Wewnętrzne źródła konfliktów w przedsiębiorstwie
2.4. Sposoby rozwiązywania konfliktów wewnątrzorganizacyjnych

Rozdział 3.
Metodologiczne aspekty pracy
      3.1. Charakterystyka podmiotu badań
3.2...

więcej

Kompetencje funkcjonariuszy Policji w zakresie skutecznej negocjacji

Wstęp

Rozdział 1.
Rola Policji w państwie w zakresie negocjacji
      1.1. Pojęcie kompetencji oraz kompetencje funkcjonariuszy Policji
1.2. Negocjacje w Policji
1.2.1. Definicja negocjacji
1.2.2. Fazy negocjacji
1.2.3. Style i rodzaje negocjacji
1.2.4. Rola negocjacji u funkcjonariuszy Policji
1.2.5. Praktyczne umiejętności negocjacji u funkcjonariuszy Policji

Rozdział 2.
Kompetencje funkcjonariuszy Policji w zakresie negocjacji – podstawy metodologiczne
      2.1. Przedmiot i cel badań
2.1.1. Przedmiot badań
2.1.2. Cel badań
2.2. Problemy badawcze i hipotezy
2.2.1. Problemy badawcze
2.2.2. Hipotezy badawcze
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
2...

więcej

Negocjacje rolą menadżera w przedsiębiorstwie

Wstęp……….4

Rozdział 1.
Istota negocjacji w biznesie…….. 6

Rozdział 2.
Rola menadżera w przedsiębiorstwie
      2.1. Menedżer i jego rola w przedsiębiorstwie…….. 14
2.2. Rola menedżera w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi ……..20
2.3. Funkcje realizowanie przez menedżera w przedsiębiorstwie……..24

Rozdział 3.
Manipulowanie emocjami podczas negocjacji…….. 32

Rozdział 4.
Analiza i wnioski z przeprowadzonych badań własnych
      4.1. Organizacja badań własnych ……..37
4.2. Charakterystyka badanych osób…….. 41
4.3. Analiza wyników przeprowadzonych badań własnych…….. 44

Zakończenie ……..53
Bibliografia ……..55
Spis tabel i rysunków ……..57
Aneks ……..58

więcej

Mediacja jako skuteczna forma alternatywnego rozwiązywania sporów

Wstęp………. 3

Rozdział I
Istota i charakter alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

1. Definicja ADR………. 5
2. Geneza ADR………. 8
3. Mediacja wśród alternatywnych metod rozwiązywania sporów……….13

Rozdział II
Teoretyczne założenia mediacji

1. Definicja mediacji……….16
2. Cechy i korzyści mediacji……….20
3. Podstawowe zasady prowadzenia mediacji……….23
4. Osoba mediatora……….26

Rozdział III
Idea sprawiedliwości naprawczej w prawie karnym.

1. Mediacja w polskim prawie karnym……….30
2. Geneza i pojęcie sprawiedliwości naprawczej……….33
3. Rola sprawiedliwości naprawczej w procesie mediacyjnym……….36

Rozdział IV
Mediacja w polskim systemie prawa.

1...

więcej

Negocjacje w służbie zdrowia

Wstęp

Rozdział 1
Charakterystyka negocjacji
      1.1.Pojęcie i przyczyny negocjacji
1.2.Style negocjacji
1.3.Sposób prowadzenia negocjacji
1.4.Cechy negocjatora
1.5.Etapy negocjacji
1.5.1.Przygotowanie , ustalenie reguł postępowania .
1.5.2. Sterowanie przebiegiem negocjacji
1.5.3.Zakończenie negocjacji, perspektywy na przyszłość
1.6.Warunki udanych negocjacji
1.7.Manipulacje i chwyty w negocjowaniu
1.8.Trudny partner
1.9.Zasady poprawnego komunikowania się w trakcie negocjacji

Rozdział 2.
Przeobrażenia w służbie zdrowia.
      2.1.Historia powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych
2.1.1.Polskie Kasy Chorych okresu międzywojennego
2.1.2...

więcej

Prawa dziecka w literaturze

1.1 Dziecko w prawie międzynarodowym – ujęcie historyczne
1.2 Pojęcie dziecka
1.3 Pojęcie praw dziecka
1.4 Prawa dziecka – rys historyczny
1.5. Prawa dziecka w ujęciu prawnym
1.6 Prawa dziecka w szkole
1.7 Przejawy łamania praw dziecka w warunkach polskich

więcej

Podstawowe aspekty skutecznych negocjacji handlowych na przykładzie firmy XYZ.

Wstęp………3

Rozdział 1
Negocjacje jako skuteczny środek uzyskiwania korzyści w działalności firmy.

1.1 Definicje negocjacji………5
1.2 Etapy procesu negocjacji………9
1.3 Najczęściej popełniane błędy w negocjacjach handlowych………14

Rozdział 2
Techniki i narzędzia skutecznych negocjacji handlowych.

2.1 Techniki , taktyki i zasady negocjacji………17
2.2 Modele negocjacji………22
2.3 Strategie prowadzenia skutecznych negocjacji………27

Rozdział 3
Charakterystyka firmy X oraz stosowane w niej techniki i taktyki negocjacji handlowych.

3.1 Geneza, etapy rozwoju i przedmiot działalności firmy X………32
3.2 Polityka jakości i analiza SWOT firmy X………37
3...

więcej