Nieruchomości

Nieruchomość jako obiekt obrotu rynkowego

1. Pojęcie, cechy oraz funkcje rynku nieruchomości
2. Podmioty działające na rynku nieruchomości
3. Popyt, podaż oraz ceny rynkowe
4. Fazy rozwoju rynku nieruchomości
5. Specyfika rynku nieruchomości mieszkaniowych

więcej

Rynek nieruchomości w latach 2012-2016


Wstęp……….2

Rozdzial I
Podstawowe informacje o nieruchomosci

1.1. Pojecie i rodzaje nieruchomosci……….4
1.2. Funkcje nieruchomosci……….14
1.3. Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami……….18


Rozdzial II
Charakterystyka rynku nieruchomosci

2.1. Istota i specyfika rynku nieruchomosci……….23
2.2. Podmiotu wystepujace na rynku nieruchomosci……….27
2.3. Instytucje rynku nieruchomosci……….30


Rozdzial III
Rozwój rynku nieruchomosci w latach 2012-2016

3.1. Skala rynku nieruchomosci w Polsce……….35
3.2. Rozwój rynku nieruchomosci w latach 2012-2016……….46
3.3. Prognozy na 2020 rok w nieruchomosciach……….53


Zakończenie……….70
Bibliografia……….72

więcej

Rynek nieruchomości w latach 2010-2015


Wstęp……….2

Rozdzial I
Podstawowe informacje o nieruchomosci

1.1. Pojecie i rodzaje nieruchomosci……….4
1.2. Funkcje nieruchomosci……….14
1.3. Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami……….18


Rozdzial II
Charakterystyka rynku nieruchomosci

2.1. Istota i specyfika rynku nieruchomosci……….23
2.2. Podmiotu wystepujace na rynku nieruchomosci……….27
2.3. Instytucje rynku nieruchomosci……….30


Rozdzial III
Rozwój rynku nieruchomosci w latach 2010-2015

3.1. Skala rynku nieruchomosci w Polsce……….35
3.2. Rozwój rynku nieruchomosci w latach 2010-2015……….46
3.3. Prognozy na 2020 rok w nieruchomosciach……….53


Zakończenie……….70
Bibliografia……….72

więcej

Rynek nieruchomości w Polsce i regulacje finansowo-prawno-podatkowe na nim występujace.

Wstęp………3

Rozdzial 1.
Rynek nieruchomosci i obowiazujace regulacje prawne 8

1.1. Skala rynku nieruchomosci w Polsce………8
1.2 Rynek nieruchomosci, czesci skladowe i przynaleznosci
1.3.Podzial nieruchomosci wedlug kryterium podmiotowego i przedmiotowego
11
1.3. Podzial nieruchomosci wedlug kryterium podmiotowego i przedmiotowego………
14
1.4. Elementy prawa rzeczowego………19


Rozdzial 2.
Wycena rynkowa nieruchomosci………28

2.1. Źródła teorii wyceny………28
2.2. Proces wyceny rynkowej nieruchomosci………31
2.3. Podejscia do szacowania nieruchomosci………33
2.3.1 Podejscie porównawcze………33
2.3.2 Podejscie dochodowe………35
2.3.3 Podejscie kosztowe………38
2.4...

więcej

Zarządzanie nieruchomościami.


Wstęp………3

Rozdzial I
Pozycja prawna zarzadcy nieruchomosci………5

1.1. Licencja zawodowa………5
1.2. Umowa o zarzadzanie………10
1.3. Prawa i obowiazki zarzadcy………18
1.4. Zagadnienia zwiazane z budowa, eksploatacja oraz
technicznym utrzymaniem nieruchomosci………31


Rozdzial II
Stowarzyszenia zawodowe zarzadców nieruchomosci………36

Plan zarządzania nieruchomoscia………43

Zakończenie………66
Bibliografia………68

więcej

Kształtowanie się cen na rynku nieruchomości w małych miastach


Wstęp……….. 3

Rozdzial I.
Cenotwórstwo – ksztaltowanie polityki cen

1.1. Pojecie i funkcje cen ………..5
1.2. Rodzaje cen ………..11
1.3. Polityka kształtowania cen ………..13
1.4. Polityka cen a zmiany na rynku ………..17
1.5. Cena a wartosc……….. 22


Rozdzial II.
Rynek nieruchomosci i jego struktura

2.1. Specyfika nieruchomosci jako dobra ekonomicznego ………..26
2.2. Wartość nieruchomosci i jej determinanty……….. 43
2.3. Podstawy funkcjonowania rynku nieruchomosci ………..56


Rozdzial III.
Ceny nieruchomosci w małych miastach

3.1. Badanie i analiza rynku nieruchomosci……….. 68
3.2. Koniunkturalny rozwój rynku nieruchomosci 71
3.3. Skala rynku nieruchomosci ………..77
3.4...

więcej

Efektywność gospodarowania nieruchomościami w gminie XYZ


Wstęp ………. 5

Rozdzial 1.
Cel pracy, zakres i metodyka

1.1 Zakres merytoryczny ………. 7
1.2 Metody i techniki badawcze ………. 8

Rozdzial 2.
Przeglad literatury ………. 9

Rozdzial 3.
Podstawy formalno-prawne gospodarowania komunalnym zasobem nieruchomosci

3.1 Gminny zasób nieruchomosci 18
3.2 Powstanie gminnego zasobu nieruchomosci ……….19
3.3 Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomosci ………. 20
3.4 Zasady gospodarki nieruchomosciami stanowiacymi wlasnosc gminy ………. 22
3.5 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – gospodarowanie zasobem nieruchomosci w gminie XYZ ………. 28
3.5.1 Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ………. 29
3.5...

więcej

Zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami.


Wstęp……..2

Rozdzial I.
Podstawowe inforamcje o nieruchomosci……..4

1.1 Pojecie i rodzaje nieruchomosci
1.2 Funkcje nieruchomosci
1.3 Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami
1.4 Podstawowe metody wyceny nieruchomosci


Rozdzial II.
Charakterystyka rynku nieruchomosci ……..24

2.1 Istota i specyfika rynku nieruchomosci
2.2 Podmiotu wystepujace na rynku nieruchomosci
2.3 Instytucje rynku nieruchomosci
2.4 Pośrednik na rynku nieruchomosci


Rozdzial III.
Rrynek nieruchomosci w Zakopanem……..43

3.1 Czynniki kształtujące cene rynku nieruchomosci
3.2 Pośrednik i jego rola


Podsumowanie i wnioski koncowe……..52
Bibliografia

więcej

Analiza rynku lokalnego miasta Bytomia, Gliwic i Siemianowic slaskich.


Wstęp………4
Rozdzial I
Historia

I.I Bytom……… 6
I.II Gliwice ………9
I.III Siemianowice slaskie……… 11
I.IV Wnioski……… 12


Rozdzial II
Rynek nieruchomosci

Rozdzial III
Analiza rynku lokalnego

III.I Prognoza popytu ………19
III.I.1 Bytom ………20
III.I.2 Gliwice ………28
III.I.3 Siemianowice slaskie……… 31
III.I.4 Wnioski ………34
III.II Prognoza podazy ………39
III.II.1 Bytom ………39
III.II.2 Gliwice ………41
III.II.3 Siemianowice slaskie……… 42
III.II.4 Wnioski ………43


Rozdzial IV
Analiza lokalizacji

IV.I Bytom ………46
IV.II Gliwice ………49
IV.III Siemianowice slaskie ………52
IV.IV Wnioski ………55


Rozdzial V
Analiza wymagan uzytkowników


Rozdzial VI
Baza nieruchomosci

VI.I Bytom ………58
VI.II Gliwice……… 61
VI...

więcej

Wycena nieruchomości.


Wstęp………..3

Czesc I

Przeglad literatury dotyczacej wyceny nieruchomosci………..5
Rozdzial 1. Uwarunkowania wyceny nieruchomosci

Rozdzial 2.
Przedmiot szacowania……….. 6

2.1. Mienie
2.2. Prawa rzeczowe
2.3. Prawa zobowiazaniowe


Rozdzial 3.
Cele szacowania………..12

3.1. Podzial celów na grupy
3.2. Cele wynikajace z przepisów prawnych


Rozdzial 4.
Nieruchomości………..20

4.1. Charakterystyka nieruchomosci
4.2. Rodzaje nieruchomosci


Rozdzial 5.
Prawa rzeczowe ………..26

5.1. Prawo wlasnosci
5.2. Uzytkowanie wieczyste
5.3. Ograniczone prawa rzeczowe
5.3.1. Uzytkowanie
5.3.2. Sluzebnosc
5.3.3. Zastaw
5.3.4. Hipoteka
5.3.5. Spóldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu mieszkalnego
5.3.6...

więcej

Analiza funkcjonowania nieruchomości na przykładzie powiatu XYZ.


Wstęp……….2

Rozdzial I.
Nieruchomości jako specyficzny przedmiot obrotu nieruchomosciami……….4

1.1 Pojecie i rodzaje nieruchomosci
1.2 Funkcje nieruchomosci
1.3 Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami
1.4 Podstawowe metody wyceny nieruchomosci

Rozdzial II.
Rynek nieruchomosci i jego struktura przedmiotowa……….26

2.1 Istota i specyfika rynku nieruchomosci
2.2 Podmioty wystepujace na rynku nieruchomosci
2.3 Kształtowanie się popytu i podazy na rynku nieruchomosci
2.4 Otoczenie rynku nieruchomosci
2.5 Instytucje rynku nieruchomosci

Rozdzial III.
Funkcjonowanie rynku nieruchomosci w Powiecie XYZ……….51

3.1 Ogólna charakterystyka badanej nieruchomosci
3...

więcej

Gospodarowanie nieruchomościami w gminie.


Wstęp ………..5

Rozdzial I.
Istota zarządzania nieruchomosciami

1.1. Pojecie i cel zarządzania ……….. 7
1.2. Charakterystyka zarządzania nieruchomosciami
1.2.1. Uwarunkowania prawne ……….. 8
1.2.2. Uwarunkowania ekonomiczne ……….. 11
1.2.3. Uwarunkowania organizacyjne ……….. 12

Rozdzial II.
Gospodarowanie nieruchomosciami uslugowymi stanowiacymi wlasnosc gminy po akcesji do UE

2.1. Mienie komunalne……….. 14
2.2. Przeslanki gospodarowania nieruchomosciami stanowiacymi wlasnosc samorządu gminnego……….. 15
2.3. Inwestycje w nieruchomosci zwiazane z prowadzeniem usług ………..18
2.4. Rynek nieruchomosci gminnych zwiazanych z prowadzaniem uslug
2.4.1...

więcej

Firma XYZ jako podmiot rynku nieruchomości.


Wstęp

Rozdzial I.
Nieruchomości jako przedmiot badan

1.1 Pojecie i rodzaje nieruchomosci
1.2 Funkcje i cechy nieruchomosci
1.3 Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami
1.4 Podstawowe metody wyceny nieruchomosci

Rozdzial II.
Charakterystyka rynku nieruchomosci

2.1 Istota i specyfika rynku nieruchomosci
2.2 Cechy rynku nieruchomosci
2.3 Instytucje i podmioty rynku nieruchomosci
2.4 Agencja Rozwoju Regionalnego na rynku nieruchomosci

Rozdzial III.
Firma XYZ jako przedmiot badan

3.1 Charakterystyka miasta Tarnowa
3.2 Powstanie i rozwój firmy XYZ
3.3 Zakres i kierunki dzialan

Rozdzial IV.
Efekty działalności firmy XYZ. w obrocie nieruchomosciami w latach 2006-2009

4...

więcej

Studium możliwości otworzenia agencji nieruchomości w XYZ


Wstęp………4

Rozdzial 1.
Projekt inwestycyjny oraz dzialalnosc gospodarcza………6

1.1. Działalność gospodarcza i formy jej prowadzenia………6
1.3. Podstawowe parametry projektu………11
1.4. Cykl rozwoju projektu………12
1.4.1 Faza przedinwestycyjna………13
1.4.2. Faza inwestycyjna………16
1.4.3. Faza operacyjna………16


Rozdzial 2.
Otoczenie działalności gospodarczej i jego elementy………18

2.1. Pojecie otoczenia i jego elementy……….18
2.1.1. Elementy Makrootoczenia………20
2.1.2.. Elementy Mikrootoczenia……….25
2.2. Wybrane metody analiza otoczenia………25
2.2.1. Analiza 5 sil Portera………25
2.2.2. Analiza PEST………29
2.2.3. Analiza SWOT – ETOP………33


Rozdzial 3.
Prezentacja przedsiewziecia………40

3.1...

więcej

Wpływ czynników ‚wewnetrznych’ i ‚zewnetrznych’ na wartość nieruchomości, na przykładzie wybranego rynku nieruchomości.


Wprowadzenie

Rozdzial 1.
Podstawowe informacje o rynku nieruchomosci……………4

1.1. Nieruchomosc jako dobro ekonomiczne
1.2. Definicje rynku nieruchomosci
1.3. Cechy szczególne rynku nieruchomosci
1.4. Rola popytu, podazy i ceny na rynku nieruchomosci

Rozdzial 2.
Miejsce wartosci na rynku nieruchomosci……………12

2.1. Definicje i charakterystyka podstawowych rodzajów wartosci
2.2. Wartość ekonomiczna a cena
2.3. Przejawy wartosci na rynku nieruchomosci

Rozdzial 3.
Czynniki wpływajace na wartość ekonomiczna nieruchomosci……………20

3.1. Wpływ czynników wewnetrznych
3.2. Wpływ czynników zewnetrznych

Rozdzial 4.
Modele statystyczne na rynku nieruchomosci……………34

4...

więcej