Pedagogika

Wizerunek rodziny wielodzietnej a miejsce zamieszkania

Wstęp

Rozdział I
Obraz rodziny wielodzietnej
1.1 Rodzina w ujęciu definicyjnym
      1.2.Typy rodzin w świetle literatury
1.3.Sytuacja rodziny wielodzietnej w Polsce.
1.4. Charakterystyka funkcjonowania rodzin wielodzietnych

Rozdział II
Czynniki środowiskowe w kształtowaniu wizerunku rodziny wielodzietnej
      2.1.Wizerunek – wyjaśnienie pojęcia
2.2.Miasto i wieś jako miejsce zamieszkania
2.3.Środowisko społeczne jako środowisko wychowawcze
2.4.Specyfika środowiska wiejskiego i miejskiego

Rozdział III
Wizerunek rodziny wielodzietnej a miejsce zamieszkania
      3.1.Metoda prowadzenia badania
3.1.1 Narzędzia badawcze
3.1.2. Strategia badań
3.1.3...

więcej

System pomocy społecznej w Polsce

Wstęp

Rozdział 1
Pomoc społeczna – podstawowe pojęci
1.1. Definicja pomocy społecznej
1.2. Rys historyczny systemu pomocy społecznej w Polsce
1.3. Cechy i formy pomocy społecznej
1.4. Cele i zadania pomocy społecznej

Rozdział 2
Organizacja i zakres działania pomocy społecznej w Polsce
      2.1. System instytucjonalne pomocy społecznej w Polsce
2.2. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej
2.3. Zasadnicze formy udzielanej pomocy

Rozdział 3
Aspekty prawne systemu pomocy społecznej
      3.1. Regulacja prawna systemu pomocy społecznej
3.2.Ogólna charakterystyka obowiązującej ustawy
3.3. System pomocy społecznej wobec rodziny we współczesnej Polsce

Zakończenie...

więcej

Nauczycielska wiedza o sposobach uczenia się dzieci w wieku przedszkolnym

Wstep

Rozdział I
Sposoby uczenia się dzieci w wieku przedszkolnym
1.1.Biopsychiczne podstawy wychowania dziecka w wieku przedszkolnym
1.2.Myślenie i uczenie się dzieci w wieku przedszkolnym
1.3.Nowoczesne metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
1.4.Mali badacze – metoda projektu w edukacji elementarnej

Rozdział II
Metodologiczne podstawy badań własnych
2.1.Przedmiot i cele badań
2.2.Metody, techniki i narzędzia badawcze
2.3.Dobór próby badawczej

Rozdział III
Analiza wyników badań i wnioski
3.1.Analiza zebranego materiału badawczego
3.2.Wnioski

Podsumowanie
Bibliografia
Wykaz tabel
Aneksy

więcej

Stan wiedzy na temat bezpieczeństwa wodnego w grupie dzieci ze szkoły gimnazjalnej

Wstęp……..5

Rozdział 1
Teoretyczne podstawy badanego problemu
1.1. Rola ratownictwa wodnego w systemie bezpieczeństwa…….. 7
1.2. Przyczyny i okoliczności utonięć ……..11
1.3. Profilaktyka i prewencja na akwenach wodnych i pływalniach ……..17

Rozdział 2
Metodologiczne podstawy badań własnych
2.1. Cel pracy i pytania badawcze ……..24
2.2. Metody i techniki badań ……..24
2.3. Materiał i organizacja badań ……..24

Rozdział 3
Analiza wyników badań
3.1. Wiedza z zakresu bezpieczeństwa wodnego badanej grupy ……..25
3.2. Zachowania z zakresu bezpieczeństwa wodnego badanej grupy…….. 34

Wnioski ……..43
Bibliografia…….. 45
Spis rycin ……..49
Aneks…….. 51

więcej

Wpływ narkomanii na bezpieczeństwo firm i instytucji

Wstęp……….5

Rozdział 1
Podstawowe aspekty problemu narkotykowego
1.1. Definicja narkotyku oraz klasyfikacja………. 7
1.2. Problematyka narkomanii ……….10
1.3. Narkotyki w świetle prawa………. 12

Rozdział 2
Sytuacja narkotykowa w Polsce
2.1. Popyt i podaż narkotyków ……….15
2.2. Skala i dynamika zjawiska………. 18
2.2.1. Postępowania wszczęte ……….18
2.2.2. Przestępstwa stwierdzone………. 19
2.2.3. Podejrzani ……….20
2.2.4. Działanie innych organów państwowych………. 21
2.3. Działania i inicjatywy państwa w przeciwdziałaniu narkomanii i przestępstwom narkotykowym………. 22
2.3.1. Krajowy program przeciwdziałania narkomanii ……….22
2.3.2. Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii ……….23
2...

więcej

Ocena zachowań żywieniowych uczniów w XXX

Wstęp………..3

Rozdział I
Zagadnienia teoretyczne
1.1. Zachowania żywieniowe – pojęcia i definicje……….. 5
1.2. Determinanty zachowań żywieniowych ………..9
1.3. Żywienie człowieka a zdrowy styl życia……….. 10

Rozdział II
Założenia metodologiczne pracy
2.1. Cel pracy oraz pytania badawcze……….. 16
2.2. Metody badań ………..16
2.3. Materiał i organizacja badań……….. 17

Rozdział III
Analiza wyników badań
Dyskusja ………..33
Wnioski ………..36

Bibliografia ………..38
Spis rycin i tabel……….. 41
Aneks ………..42

więcej

Poglądy rodziców dziecka w wieku przedszkolnym na temat wpływu telewizji na rozwój dziecka

Wstęp……….6

Rozdział I
Prawidłowości rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym w świetle literatury
1.1. Rozwój dziecka – definicja pojęcia………. 8
1.2. Klasyfikacja rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym ……….12
1.3. Stymulatory i inhibitory rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym ……….14

Rozdział II
Telewizja i jej rola w kształtowaniu poglądów
2.1 Telewizja jako składnik kultury masowej ……….28
2.2. Funkcje telewizji………. 30
2.3. Wpływ telewizji na rozwój dziecka………. 36
2.3.1. Pozytywny wpływ telewizji na rozwój dziecka ……….38
2.3.2. Negatywny wpływ telewizji na rozwój dziecka ……….41

Rozdział III
Metodologiczne podstawy badań własnych
3.1. Przedmiot i cel badań ……….49
3.2...

więcej

Wpływ ilości informacji zwrotnej na skuteczność uczenia się czynności ruchowych przez dzieci w wieku 5 lat

Wstęp………5

Rozdział 1
Problematyka w świetle literatury
1.1. Informacja zwrotna w teorii motorycznego uczenia się……… 7
1.2. Ilość informacji zwrotnej a jej skuteczność……… 12
1.3. Rodzaj i inne aspekty informacji zwrotnej w nauczaniu ruchu ………15

Rozdział 2
Metodologia badań
 2.1. Cel badań……… 19
2.2. Pytania badawcze……… 19
2.3. Metody badań ………19
2.5. Materiał badań……… 19
2.6. Organizacja badań ………19
2.7. Metody analizy statycznej……… 20

Rozdział 3
Wyniki badań
 3.1. Czynności motoryczne przedszkolaków w teście umiejętności ………22
3.2. Czynności motoryczne przedszkolaków w teście zapamiętywania……… 23
3.3...

więcej

Przemiany (wydatki) w szkolnictwie wyższym w Polsce

Wstęp……….7

Rozdział metodyczny
 1.1. Cel pracy ……….8
1.2. Zakres pracy………. 8
1.3. Źródła danych………. 8
1.4. Metody badawcze………. 9

2. Teoretyczne aspekty polityki oświaty i szkolnictwa wyższego
2.1. Pojęcie oświaty ……….10
2.2. Funkcje i cele oświaty oraz szkolnictwa wyższego ……….11
2.3. Struktura systemu kształcenia ……….19

3. Szkolnictwo wyższe w Polsce
3.1. Liczba studentów i absolwentów ……….26
3.2. Współczynnik skolaryzacji w szkolnictwie wyższym ……….33
3.3. Liczba placówek ……….36
3.4. Liczba pracowników………. 37

4. Wydatki budżetowe na szkolnictwo wyższe
 4.1. Finansowanie szkolnictwa wyższego ……….42
4.2. Poziom wydatków na szkolnictwo wyższe ……….44
4.3...

więcej

Miejsce pływania rekreacyjnego w strukturze czasu wolnego młodzieży licealnej w XXX

Wstęp………4

Rozdział 1
Zagadnienia teoretyczne
1.1 Pojęcia używane w pracy………6
1.2 Znaczenie aktywności fizycznej w czasie wolnym młodzieży………9
1.3 Formy pływania rekreacyjnego………14
1.4 Pływanie jako forma rekreacji w badaniach naukowych………21

Rozdział 2
Zagadnienia Metodologiczne
2.1 Cel pracy i pytania badawcze………25
2.2 Metody i techniki badań………26
2.3 Materiał i organizacja badań………27
2.4 Charakterystyka badanego terenu………27

Rozdział 3
Część Badawcza
 3.1 Czas wolny w dobowym budżecie czasu………33
3.2 Miejsce pływania wśród innych form spędzania czasu wolnego badanych………36
3.3 Pływanie rekreacyjne w kontekście zdrowia………40
3.4 Inspiratorzy pływania rekreacyjnego………44
...

więcej

Wydatki na kulturę fizyczną a formy spędzania czasu wolnego przez mieszkańców gminy XXX

Wstęp………7

Rozdział 1
Problematyka badawcza w świetle literatury
1.1. Kultura fizyczna i jej rola w funkcjonowaniu współczesnego człowieka ………9
1.2. Uwarunkowania zagospodarowania czasu wolnego ………12
1.3. Przegląd badań 15

Rozdział 2
Metodologia badań własnych
2.1. Cel badań i pytania badawcze……… 19
2.2. Metody badań ………19
2.3. Materiał badań ………19
2.4. Teren i organizacja badań……… 22

Rozdział 3
Analiza wyników badań
3.1. Czas wolny i jego zagospodarowanie przez mieszkańców gminy………24
3.2. Wydatki na kulturę fizyczną mieszkańców gminy ………37

Zakończenie ………41
Bibliografia ………43
Spis wykresów……… 45
Aneks ………47

więcej

Przestępczość nieletnich jako zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego

Wstęp……….5

Rozdział 1
Przestępczość nieletnich jako zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego
  1.1. Bezpieczeństwo……….7
1.2. Bezpieczeństwo publiczne……….9
1.3. Przestępczość……….13
1.4. Przestępczość nieletnich……….15

Rozdział 2
Charakterystyka przestępczości nieletnich w Polsce
2.1. Etiologia przestępczości……….27
2.2. Rodzaje przestępstw popełnianych przez nieletnich……….31
2.3. Przestępczość nieletnich w świetle danych statystycznych……….33
2.4. Przestępczość nieletnich w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej……….40

Rozdział 3
Przeciwdziałanie przestępczości nieletnich
3.1. Podstawy profilaktyki……….44
3.2. Programy państwowe……….45
3.3. Szkoła………. 48

więcej

Ocena zachowań zdrowotnych młodzieży uczęszczającej na zajęcia do gimnazjum XYZ

Wstęp………7

Rozdział 1
Przegląd piśmiennictwa
1.1. Definicja zdrowia i zachowań zdrowotnych oraz czynniki wpływające na zdrowie ………9
1.2. Program promujący zdrowy styl życia………11
1.3. Zachowania zdrowotne polskiej młodzieży………14
1.4. Wpływ aktywności fizycznej na prawidłowe funkcjonowanie organizmu ………18
1.5. Dieta a prawidłowy rozwój młodzieży ………19
1.6. Negatywny wpływ używek na funkcjonowanie organizmu ………24

Rozdział 2
Materiał i metody badań
2.1. Cel pracy i pytania badawcze ………26
2.2. Charakterystyka grupy badawczej……… 26
2.3. Opis metod i technik badawczych……… 27
2.4. Organizacja badań ………27

Rozdział 3
Analiza wyników badań własnych
3.1...

więcej

Motywowanie i angażowanie pracowników a osiągane wyniki finansowe Alior Banku

Wstęp………4

Rozdział 1
Teorie motywowania i angażowania pracowników
1.1. Kapitał ludzki ………5
1.2. Polityka kadrowa……… 6
1.3. Rola zaangażowania w zarządzaniu ………8
1.4. Motywowanie w zarządzaniu ………11
1.5. Strategie HR ………14

Rozdział 2
Alior Bank S.A.
2.1. Historia powstania, koncepcja, wizja……… 18
2.2. Działalność, przewaga konkurencyjna……… 19
2.3. Kadra menedżerska……… 22

Rozdział 3
Wpływ motywacji na wyniki finansowe
3.1. Procesy rekrutacji i szkoleń, zarządzanie wynagrodzeniami, zatrudnienie ………25
3.2. Oferta publiczna akcji ………29
3.3. Wyniki finansowe……… 32

Wnioski ………34
Bibliografia……… 36
Spis tabel i rysunków……… 41
Streszczenie ………42

więcej

Metody terapeutyczne w pracy z dzieckiem z autyzmem

Wstęp

Rozdział 1
Autyzm w świetle literatury
1.1. Specyfika funkcjonowania i charakterystyka zaburzonych sfer rozwoju u osób z autyzmem

Rozdział 2
Metody oddziaływań terapeutycznych w pracy z dzieckiem z autyzmem
2.1. Charakterystyka metod wykorzystanych w terapii dziecka z autyzmem
2.2. Oddziaływania terapeutyczne wobec dziecka z autyzmem

Rozdział 3
Opis środowiska szkolnego dziecka
 3.1. Charakterystyka placówki
3.2. Funkcjonowanie dziecka w środowisku szkolnym
3.3. Podsumowanie półrocznej pracy z uczniem

Zakończenie i wnioski
Bibliografia
Załączniki

więcej