Podatki

Podatek dochodowy od osób fizycznych i metody jego optymalizacji

Wstęp………3

Rozdział I
Podatki i ich rola w gospodarce narodowej
1.1. Finanse publiczne i ich znaczenie……… 5
1.2. System podatkowy w Polsce……… 7
1.3. Rodzaje podatków ………10
1.4. Podatki jako źródło dochodu państwa……… 14

Rozdział II
Podatek dochodowy od osób fizycznych i jego charakterystyka
2.1. Podatek dochodowy – uwarunkowania prawne ………17
2.2. Przedmiot i podmiot podatku dochodowego ………18
2.3. Ulgi i zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych ………22
2.4. Wysokość obciążeń podatkiem dochodowym od osób fizycznych……… 26

Rozdział III
Optymalizacja podatkowa w gospodarce
3.1. Istota optymalizacji podatkowej ………30
3.2. Legalne i nielegalne sposoby optymalizacji ………33
3...

więcej

Harmonizacja podatków pośrednich w Unii Europejskiej


Wstęp………. 2

Rozdzial I
Zagadnienia wprowadzajace.

1.1. Definicja podatku………. 5
1.2. Klasyfikacja podatków………. 6


Rozdzial II
Polski podatek od towarów i uslug.

2.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania, zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe………. 9
2.2. Podmiot opodatkowania………. 14


Rozdzial III
Udział podatków posrednich w dochodach i wydatkach budżetowych w Polsce.


Rozdzial IV 

VAT i akcyza w Unii Europejskiej- zarys harmonizacji.

4.1. Harmonizacja podatków posrednich w Unii Europejskiej……….22
4.2. Polski podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy w świetle przepisów unijnych………. 27


Rozdzial V
Znaczenie podatków posrednich dla kształtowania się wyniku finansowego przedsi...

więcej

Polski podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy w świetle przepisów unijnych


Wstęp………. 2

Rozdzial I
Zagadnienia wprowadzajace.

1.1. Definicja podatku………. 5
1.2. Klasyfikacja podatków………. 6


Rozdzial II
Polski podatek od towarów i uslug.

2.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania, zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe………. 9
2.2. Podmiot opodatkowania………. 14


Rozdzial III
Udział podatków posrednich w dochodach i wydatkach budżetowych w Polsce.


Rozdzial IV 

VAT i akcyza w Unii Europejskiej- zarys harmonizacji.

4.1. Harmonizacja podatków posrednich w Unii Europejskiej……….22
4.2. Polski podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy w świetle przepisów unijnych………. 27


Rozdzial V
Znaczenie podatków posrednich dla kształtowania się wyniku finansowego przedsi...

więcej

Udział podatków pośrednich w dochodach i wydatkach budżetowych w Polsce.


Wstęp………. 2

Rozdzial I
Zagadnienia wprowadzajace.

1.1. Definicja podatku………. 5
1.2. Klasyfikacja podatków………. 6


Rozdzial II
Polski podatek od towarów i uslug.

2.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania, zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe………. 9
2.2. Podmiot opodatkowania………. 14


Rozdzial III
Udział podatków posrednich w dochodach i wydatkach budżetowych w Polsce.


Rozdzial IV 

VAT i akcyza w Unii Europejskiej- zarys harmonizacji.

4.1. Harmonizacja podatków posrednich w Unii Europejskiej……….22
4.2. Polski podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy w świetle przepisów unijnych………. 27


Rozdzial V
Znaczenie podatków posrednich dla kształtowania się wyniku finansowego przedsi...

więcej

Analiza obciążeń podatkiem dochodowym podmiotów gospodarczych w Polsce

Wstęp………3

Rozdział 1
Elementy teorii opodatkowania

1.1. Elementy i konstrukcja opodatkowania………5
1.2. Podstawa opodatkowania………6
1.3. Zobowiązania podatkowe………8
1.4. Ujęcie zobowiązań podatkowych w sprawozdaniu finansowym………9
1.5. Ujmowanie podatku w rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa………11
1.6. Ekonomiczne skutki opodatkowania w Polsce………12
1.7. Zjawisko ucieczki przed podatkami………14
1.8. Zjawisko szarej strefy………15
1.9. Krzywa laffera………16

Rozdział 2
System podatkowy.

2.1. Źródła prawa podatkowego………18
2.2. Klasyfikacja podatków w Polsce………19
2.3. Funkcje podatków w budżecie państwa………20
2.4. Podatki obciążające przedsiębiorstwa………21
2...

więcej

Funkcjonowanie i ewidencja podatku od towarów i usług (VAT).Rozdzial I.
Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług (VAT).

1.1. Podstawowe zasady współczesnego systemu podatkowego – pojecie oraz cechy podatku.
1.2. Przeslanki wprowadzenia podatku VAT.
1.3. Charakterystyka podatku VAT.
1.4. Wpływ podatku VAT na budżet państwa.


Rozdzial II.
Funkcjonowanie podatku od towarów i usług (VAT).

2.1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy podatku od towarów i usług (VAT).
2.2. Powstanie obowiazku podatkowego.
2.3. Prawa i obowiazki podatnika podatku VAT.
2.4. Zwolnienia od podatku VAT.
2.4.1. Zwolnienia podmiotowe.
2.4.2. Zwolnienia przedmiotowe.
2.5. Podstawa opodatkowania i stawki podatku VAT.
2.6 Podatek nalezny, podatek naliczony.

więcej

Podatek dochodowy od osób fizycznych w działalności Urzędu Skarbowego.


Wstęp

Rozdzial I.
Podatek dochodowy od osób fizycznych w grupie podatków dochodowych …………5

1.1. Podzial podatków wedlug kryterium przedmiotowego
1.2. Cechy podatków dochodowych
1.3. Konstrukcja polskiego podatku dochodowego od osób fizycznych
1.3.1. Podmiot opodatkowania
1.3.2. Przedmiot opodatkowania
1.3.3. Podstawa opodatkowania
1.3.4. Skala podatkowa
1.3.5. Stawki podatkowe
1.4. Zwolnienia i ulgi w systemie podatku dochodowego od osób fizycznych
1.4.1. Ulgi i zwolnienia podatkowe wg kryterium uznaniowosci administracyjnej
1.4.2. Ulgi i zwolnienia podatkowe wg kryterium podmiotowo-przedmiotowego
1.4.3...

więcej

Strategie podatkowe w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem.


Wstęp……….3

Rozdzial I
Przedsiebiorstwo a system
podatkowy………5

1. Czynniki majace wpływ na efektywne zarzadzanie
przedsiębiorstwem.
2. Podatek jako element ksztaltujacy wybór
strategii przedsiębiorstwa.
1.2.1. Definicja podatku.
1.2.2. Elementy konstrukcji podatku.
1.2.3. Funkcje podatków.
1.2.4. Podstawowe konstrukcje podatków.
1.3...

więcej

Zmiany systemu podatkowego w Polsce w okresie transformacji ustrojowej


Rozdzial I.
Kierunki i natezenie zmian,

1.1. Likwidacja podatku obrotowego i wprowadzenie VAT – u
1.2 Zmiany poziomu opodatkowania
Podatki pośrednie
Podatki bezpośrednie


Rozdzial II.
Przyczyny zmian

2.1 Urynkowienie gospodarki
2.2 Prywatyzacja


Rozdzial III.
Skutki zmian poziomu i struktury opodatkowania

3.1 Motywacyjny charakter zmian poziomu opodatkowania
3.2 Wpływ na dynamike gospodarcza
3.3 Wpływ na zróznicowanie dochodów ludnosci

więcej

Polski system podatkowy na tle systemu podatkowego w krajach Uni europejskiej


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Geneza i istota podatku.

1.1. Rodzaje dochodów publicznych, pojecie i glówne cechy podatku……….4
1.2. Funkcje podatku……….7
1.3. Zasady podatkowe……….10
1.4. Elementy konstrukcyjne podatku……….13
1.5. Pojecie systemu podatkowego, typy systemów oraz czynniki wpływajace na ksztalt systemów podatkowych ……….17
1.6.Glówne typy podatków i zakres ich zastosowania……….25


Rozdzial II.
Dyrektywy podatkowe Unii Europejskiej.

2.1 Historia i motywy harmonizacji opodatkowania ……….31
2.2 Harmonizacja podatku od towarów i uslug……….44
2.3 Akcyzy……….49
2.4 Opodatkowanie majątku……….54
2.5 Podatek przemyslowy ……….57


Rozdzial III.
Ocena polskiego systemu podatkowego w oparciu o dy...

więcej

Funkcjonowanie podatku od towarów i usług (VAT)


Rozdzial I.
Ogólna charakterystyka
podatku od towarów i usług (VAT).

1.1. Podstawowe zasady współczesnego systemu
podatkowego – pojecie oraz cechy podatku.
1.2. Przeslanki wprowadzenia podatku VAT.
1.3. Charakterystyka podatku VAT.


Rozdzial II.
Funkcjonowanie podatku od towarów i usług
(VAT).

2.1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy podatku od towarów
i usług (VAT).
2.2. Powstanie obowiazku podatkowego.
...

więcej

Dostosowanie podatków pośrednich do wymogów Unii Europejskiej.

Wstęp………1

Rozdzial I
Zagadnienia wprowadzajace………4

1. Pojecie podatku i jego
cechy………4
2. Elementy konstrukcji podatków………5
3. Zasady
podatkowe………14
4. Funkcje podatków………21
5. Klasyfikacja podatków………22
6. Ogólna charakterystyka polskiego systemu
podatkowego………25


Rozdzial II
Podatki pośrednie………29

1...

więcej

Diagnoza rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w xyz S.A. i próba wyznaczenia strategii podatkowych.


Wstęp

Rozdzial pierwszy
Podatki jako kategoria ekonomiczna
……….6

1. Pojecie i charakterystyka podatków
2. Funkcje podatków
3. Formalnoprawne cechy podatków
4. Elementy techniki podatkowej i procedura podatkowa
5. Systemy podatkowe i ich struktura
6. Zasady opodatkowania i ich ewolucja
7. Struktura systemu podatkowego


Rozdzial drugi
Konstrukcja podatku dochodowego od osób prawnyc...

więcej

Podatek dochodowy jako źródło wpływów budżetowych na przykładzie Urzędu Skarbowego


Wstęp………5

Rozdzial I.
Gospodarka budżetowa państwa………7

1. Pojecie budżetu państwa………7
2. Charakter prawny budżetu państwa………11
3. Cechy budżetu państwa………16
4. Funkcje budżetu a jego organizacja………17
5. Zasady budżetowe………24


Rozdzial II.
Dochody budżetowe a dochody podatkowe w Polsce………
27

1. Ogólny charakter wpływów budżetowych……… 27
2. Podzial dochodów budżetowych………30
3. Podatek jako źródło dochodów budżetowych………33
3.1. Pojecie i cechy podatków………33
3.2. Elementy konstrukcji podatku………35
3.3. Klasyfikacja podatków wg kryterium przedmiotu
opodatkowania………39


Rozdzial III.
Podatek dochodowy na tle innych podatków………41

1. Podatek dochodowy………41
2...

więcej

Prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania rajów podatkowych.


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Podstawowe zagadnienia zwiazane z pojeciem raju
podatkowego……….5

1.1 Definicja raju podatkowego.
1.2 Kryteria wyboru
1.3 Lista oaz.


Rozdzial 2.
Przyczyny korzystania z rajów podatkowych………10

Rozdzial 3.
Metody wykorzystywania rajów podatkowych………13

3.1 Zmiana miejsc zamieszkania.
3.2 Stosowanie cen transferowych (transfer pricing)
3.3 Porozumienie o podziale kosztow badan i rozwoju
3...

więcej