Politologia

Pozycja ustrojowa i kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wstęp……..3

Rozdział I
Historia i ewolucja kształtowania instytucji prezydenta w polskim systemie ustrojowym
      1.1 Instytucja prezydenta w II Rzeczpospolitej Polskiej…….. 5
1.2 Okres Krajowej Rady Narodowej 1944-1946…….. 6
1.3 Pozycja i rola prawnoustrojowa Prezydenta Rzeczpospolitej w świetle Małej konstytucji z 19 lutego 1947r……… 13
1.4 Kształtowanie instytucji prezydenta w procesie transformacji ustrojowej w latach 1989-1997 ……..19

Rozdział II
Uwarunkowania prawne dotyczące wyboru prezydenta rp i mające zastosowanie podczas trwania jego kadencji
      2.1 Tryb przeprowadzania wyboru prezydenta i zasady organizacji wyborów ……..23
2...

więcej

Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polski w czasie pokoju, kryzysu i wojny

Wstęp……..3

Rozdział 1
Istota i znaczenie Sił Zbrojnych RP
1.1. Geneza Sił Zbrojnych RP…….. 4
1.2. Struktura i organizacja Sił Zbrojnych RP…….. 6
1.3. Podstawowe funkcje Sił Zbrojnych RP ……..8
1.3.1. Cele i zadania Sił Zbrojnych RP…….. 8
1.3.2. Misje i operacje wojskowe Sił Zbrojnych RP poza teryrorium Polski ……..10

Rozdział 2
Rola Sił Zbrojnych RP w czasie wojny
2.1. Akty prawne i dyrektywy w dziedzinie obronności państwa…….. 12
2.2. Reagowanie i wykorzystanie Sił Zbrojnych przed agresją zbrojną ……..15
2.3. Siły Zbrojne RP w wspólnej obronie przeciw agresji poza terytorium Polski ……..21

Rozdział 3
Rola Sił Zbrojnych RP w sytuacji kryzysowej
3.1...

więcej

Wiedza studentów XXX na temat stosowania środków odurzających i psychotropowych

Wstęp……….9

Rozdział 1
Badany problem w świetle piśmiennictwa
1.1. Definicja narkotyku oraz klasyfikacja ……….11
1.2. Geneza używania substancji odurzających i psychotropowych………. 14
1.3. Problematyka społeczna narkomanii ……….17
1.4. Skutki zdrowotne zażywania narkotyków ……….18

Rozdział 2
Metodologia badań własnych
2.1. Cel pracy ……….23
2.2. Metoda badań ……….23
2.3. Przebieg i organizacja badań ……….23
2.4. Materiał badań ……….23

Rozdział 3
Analiza wyników badań
 3.1. Zachowania badanych wobec stosowania substancji odurzających i psychotropowych ……….27
3.2. Postawy i opinie badanych wobec stosowania substancji odurzających i psychotropowych………. 32
3.3...

więcej

Świadomość matek dzieci do 3 roku życia na temat szczepień obowiązkowych i zalecanych

1. Wstęp………..3
2. Szczepienia dzieci do lat 3………..4
3. Cel badania………..13
4. Materiał i metoda………..13
5. Wyniki………..15
6. Dyskusja………..40

Wnioski
Piśmiennictwo
Spis tabel
Spis rycin
Aneks

więcej

Demokratyczne systemy polityczne.


Rozdzial I.
System polityczny

1. Pojecie systemu politycznego………1
2. Elementy systemu politycznego………3
2.1. Panstwo………3
2.2. Partia i systemy partyjne………7
2.3. Grupy nacisku i interesów………11
2.4. Opinia publiczna………17
2.5. Systemy wyborcze………20
3. Rodzaje i legitymizacja wladzy politycznej………29
4. Demokracja 31
5. Totalitaryzm 36


Rozdzial II.
System prezydencki w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pólnocnej………41

1. Podstawowe zasady ustrojowe………41
2. System organów panstwowych……..44
2.1. Prezydent………44
2.2. Parlament………47
2.3. Sad Najwyzszy………50
3. System partyjny, partie, grupy nacisku i interesów………51
4. System prawa wyborczego – wybory prezydenckie i wybory do Kongresu………56


Rozdzial II...

więcej

Strategie mocarstw wobec kryzysu kubanskiego


Wstęp……….4

Rozdzial I
Pojecie i istota strategii.

1.1. Dynamika przeobrazen pojecia strategii……….6
1.2. Ogólna charakterystyka pojec: Strategia, Doktryna, Taktyka. Ich Wspólzaleznoscistota i hierarchia………..9
1.3. Strategie jako determinanty optymalizacji zachowan panstw w procesachdecyzyjnych………..17


Rozdzial II.
Sytuacja polityczna Kuby w latach 1953 – 1961.

1.1. Rewolucja kubanska i jej skutki………..21
1.2. Rywalizacja Systemów………..34
1.3. Interesy mocarstw w zatoce Karaibskiej………..40


Rozdzial III.
Strategie mocarstw w obliczu wojny.

1.1...

więcej

Terroryzm jako zjawisko we wspólczesnym swiecie


Rozdzial I

Terroryzm jako zjawisko we wspólczesnym swiecie……….1


Rozdzial II

Definicje terroryzmu……….16


Rozdzial III

Terroryzm w latach 1945 – 1965……….25


Rozdzial IV

Terroryzm w latach 1965 – 1985……….40


Rozdzial V

Terroryzm po roku 1985……….73


Rozdzial VI

Walka z terroryzmem – aspekt prawny……….105


Rozdzial VII

Formy zwalczania terroryzmu……….119


Rozdzial VIII

Zagrozenia wspólczesne……….134

więcej

Zjawisko terroryzmu a podrózowanie

Wstęp……….2

Rozdzial I
Turystyka jako forma wypoczynku………5

1.1. Pojecie turystyki
1.2. Rodzaje turystyki
1.3. Turystyka na swiecie
1.4. Bezpieczeństwo w turystyce i niebezpieczenstwa zwiazane z wyjazdami turystycznymi


Rozdzial II
Terroryzm jako czynnik ograniczajacy ruch turystyczny…………35

2.1. Definicja terroryzmu
2.2. Terroryzm na swiecie – przyczyny wystepowania
2.3. Terroryzm islamski jako najbardziej skrajny i niebezpieczny
2.4. Polityka wobec terroryzmu
2.5. Zamachy terrorystyczne zwiazane z turystyka i turystami


Rozdzial III
Swiat po 11.IX.2001……….58

3.1. Wpływ wydarzen z 11 wrzesnia 2001 na swiatowy ruch turystyczny
3.2...

więcej

Partie polityczne w Polsce.


Wstęp
Narodziny partii politycznych …………3

Rozdzial I.
Geneza i powstanie Polski Ludowej …………7

1.1. Program PPR………… 8
1.2. Budowa nowego aparatu wladzy i administracji………… 12
1.3. Rewolucyjne akty rzadu ludowo-demokratycznego………… 13
1.4. Polska wobec przemian ustrojowych …………15
1.5. Powstanie PZPR …………16

Rozdzial II.
NSZZ ‚Solidarnosc’ …………19

2.1. Wydarzenia sierpniowe 1980 …………19
2.2. Powstanie NSZZ ‚Solidarnosc’ oraz I Zjazd Zwiazku………… 20
2.3. Stan wojenny …………21

Rozdzial III.
Obrady Okraglego Stolu …………24

Rozdzial IV.
Systemy wielopartyjne

4.1. Definicja systemu partyjnego …………29
4.2. Partie polityczne w Polsce Ludowej………… 29
4.3...

więcej

Kampanie wyborcze na przykładzie kampanii prezydenckich.


Wstęp………4

Rozdzial I.
Kampanie wyborcze – dialog ze spoleczenstwem.

1.1. Kampanie wyborcze – podstawowe definicje………5
1.2. Opinia publiczna………12
1.3. Informacja w kampanii wyborczej………18

Rozdzial II.
Marketing polityczny jako srodek realizacji kampanii wyborczej.

2.1. Marketing polityczny – definicje i funkcje………25
2.2. Narzedzia marketingowe………26
2.3. Public Relations………30
2.4. Przygotowanie kampanii wyborczej………32

Rozdzial III.
Wybory prezydenckie a techniki przeprowadzania kampanii wyborczych (implikacje praktyczne).

3.1. Sylwetki Prezydentów RP od 1990………37
3.2. Wizerunek kandydata a poparcie opinii publicznej………39
3.3. Przebieg i wyniki wyborów prezydenckich od 1990 roku………44

...

więcej

Rola Stanów Zjednoczonych we wspólczesnym swiecie.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Historia polityczna Stanów Zjednoczonych ………..6

Rozdzial II.
Stany Zjednoczone a globalizacja gospodarcza ………..31

Rozdzial III.
Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych ………..43

Rozdzial IV.
Polityka militarna i udzial w interwencjach zbrojnych w swiecie ………..55

Rozdzial V.
Krytyka Stanów Zjednoczonych we wspólczesnym swiecie ……….. 66

Zakończenie ………..71
Bibliografia ………..73
Spis tabel ………..77
Spis wykresów ………..77

więcej

Rosja Borysa Jelcyna. Wybrane aspekty polityki wewnetrznej i zagranicznej w latach 1991-1999.


Wstęp………..2

Rozdzial I.
Rozpad Zwiazku Socjalistycznych Republik Radzieckich………..5

1.1. Sytuacja w kraju pod koniec istnienia ZSRR.
1.2. Ostatnie wzloty i upadki. Od pierestrojki po krach systemu.
1.3. Ostateczne rozwiazanie ZSRR.

Rozdzial II.
Prezydent Rosji………..28

2.1. Borys Jelcyn jako prezydent Rosji – poczatki panowania.
2.2. Nowy ustrój, nowa konstytucja – pozycja ustrojowa prezydenta.
2.3. Postac Borysa Jelcyna – rys biograficzny.

Rozdzial III.
Polityka zagraniczna Rosji w okresie kadencji Borysa Jelcyna………..51

3.1. Rosja w dobie federacji i WNP.
3.2. Glówne kierunki polityki zagranicznej.
3.3. Relacje polsko-rosyjskie.

Rozdzial IV.
Sprawy wewnetrzne Rosji w ostatniej dekadzie...

więcej

Polityka spoleczna rzadu koalicji SLD-PSL w latach 1993-1997.


Wstęp………. 4

Rozdzial I
Utworzenie koalicji parlametarnej SLD i PSL

1. Wybory parlamentarne z 19 wrzesnia 1993………. 6
2. Programy wyborcze zwycieskich partii……….. 10
3. Utworzenie i zasady wspóldziałania koalicji parlamentarnej SLD-PSL. ………. 12


Rozdzial II
Polityka w dzedzinie opieki zdrowotnej

1. Finansowanie ochrony zdrowia……….. 17
2. Zmiany w ubezpieczeniach zdrowotnych ………. 18
3. Projekty nowych ustaw. ………. 23
4. Rezultaty dzialan ………. 24


Rozdzial III
Ubezpieczenia społeczne

1. Zmiany w systemie. ………. 26
2. Ubezpieczenia emerytalno-rentowe………. 29
3. swiadczenia rodzinne ………. 32


Rozdzial IV
Polityka zatrudnienia

1...

więcej

Przemiany w ochronie linii lotniczych wobec zagrozen terroryzmem.


Wstęp……….5

Rozdzial 1
Istota współczesnego terroryzmu……….7

1.Ujecie interpretacyjne.
2.Źródła terroryzmu.
2.1 Motywacja religijna w działania ch terrorystów.
2.2 Terrorysci-media
3. Polska wobec terroryzmu


Rozdzial 2
Procedury ochrony……….23

1. Kontrola statku powietrznego
2. Laczenie bagazu rejestrowanego z pasazerami posiadajacymi karty wstepu na poklad, tranzytowymi, transferowymi
2.1 Kontrola pasazerów i ich bagazu
2.2 Kontrola pasazerów niepelnosprawnych
2.3 Kontrola zalóg latajacych i ich bagazu
3. Odmowa przewozu
4. Postepowanie wobec pasazerów potencjalnie niebezpiecznych
4.1 Przewóz pasazerów deportowanych lub nie przyjetych bez eskorty
4...

więcej

Terroryzm i antyterroryzm we wspólczesnym swiecie.


Wstęp………2

Rozdzial I.
Historia terroryzmu

1.1. Istota terroryzmu i pierwsze ataki terrorystyczne……… 5
1.2. Specyfikacja terroryzmu historycznego ………8
1.3. Rozwój terroryzmu w latach 70-tych……… 9


Rozdzial II.
Wspólczesne oblicza terroryzmu

2.1. Ewolucja terroryzmu wspólczesnego……… 13
2.2. Organizacje terrorystyczne i ich charakterystyka ………14
2.2.1. Dzihad – terroryzm palestynski ………16
2.2.2. Hezbollah – terroryzm muzulmanski ………19
2.2.3. Baader-Meinhof – terroryzm rewolucyjny ………25
2.2.4. Ku-Klux-Klan – terroryzm na tle rasowym ………32
2.2.5. IRA – terror nacjonalistyczny ………36
2.3. Akty terrorystyczne po 1990 roku……… 41


Rozdzial III.
Swiat w walce z terroryzmem

3.1...

więcej