Resocjalizacja

Zapotrzebowanie na stymulacje kobiet skazanych na przykładzie Zakladu Karnego.


Wstęp

I. Czesc teoretyczna.

1. Pojecie stymulacji.
2. Teoria "Poszukiwania Doznan" M.
Zuckermana.
3. Koncepcje temperamentu.
3.1. Przeglad teorii temperamentu w ujęciu; Allporta,
Mehrabiana, Goldshmitha i Camposa, Thomasa i Chess, Bussa i
Plomina.
3.2. Psychotycznosc, Ekstrawersja, Neurotycznosc
jako glówne wymiary temperamentu wg. H.J. Eysencka.
4. Zwiazek reaktywnosci z zapotrzebowaniem na
...

więcej

Resocjalizacja młodzieży w zakladach karnych na przykładzie wiezienia w XYZ


Wstęp………3

Rozdzial I.
Resocjalizacja jako proces zmian w osobowosci czlowieka

1. Pojecie resocjalizacji……… 4
2. Cele resocjalizacji ………6
3. Zasady resocjalizacji……… 12


Rozdzial II.
Zaklady karne jako instytucje resocjalizacyjne

1. Postawy formalno – prawne ………17
2. Funkcjonowanie systemu resocjalizacyjnego……… 19
3. Wykonawca zadan resocjalizacyjnych ………25


Rozdzial III.
Oddzialywania resocjalizacyjne na skazanych – badania wlasne

1.Obszar oddzialywania resocjalizacyjnego ………28
2. Przebieg badan ………30
3. Wnioski……… 38

Zakończenie ………40
Bibliografia……… 41
Aneks……… 43


więcej

Resocjalizacja trudnej młodzieży jako forma pomocy społecznej na przykładzie Zakladu Poprawczego w XYZ.


Wprowadzenie ………. 3

Rozdzial I.
Resocjalizacja jako proces wychowania

1.1. Istota i cele resocjalizacji ………. 4
1.2. Zasady resocjalizacji………. 9
1.3. Resocjalizacja jako forma pomocy społecznej ………. 10
1.4. Niedostosowanie społeczne ……….12

Rozdzial II.
Przestepczosc nieletnich

2.1. Pojecie przestepczosci ………. 14
2.2. Przyczyny przestepczosci nieletnich ………. 15
2.3. Rozmiary przestepczosci ………. 18
2.4. Cechy charakterystyczne ………. 22
2.5. Zapobieganie demoralizacji i przestepczosci nieletnich ………. 24

Rozdzial III.
Resocjalizacja nieletnich na przykładzie Zakladu Poprawczego w XYZ

3.1. Cel i przedmiot badan ………. 28
3.2. Problemy i hipotezy badawcze ………. 28
3.3...

więcej

Realizacja pasji sportowych w warunkach izolacji wieziennej na przykładzie ZK w XYZ.


Wstęp……….5

Rozdzial I
Resocjalizacyjna rola kultury fizycznej w zakladach karnych……….5

1.1. Zaklad karny jako instytucja resocjalizacyjna.
1.2. Sport jako dziedzina kultury fizycznej.
1.3. Rola sportu w oddzialywaniach resocjalizacyjnych.


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych ……….16

2.1. Okreslenie przedmiotu i celu badan.
2.2. Sformulowanie problemów badawczych i hipotez roboczych.
2.3. Metoda, techniki i narzedzia zastosowane w badaniach.
2.4. Teren badan i ich organizacja.

Rozdzial III.
Analiza wyników badan……….27

3.1. Charakterystyka badanej populacji.
3.2. Warunki panujace w zakładzie i relacje miedzy wiezniami.
3.3. Organizacja zajęć wychowania fizycznego w Z K w XYZ
3.4...

więcej

Podkultura wiezienna jako alternatywny styl zycia wiezniów.Wstęp………..3

Rozdzial I
Istota, kultura i normy podkultury wieziennej

1.1.Podkultura wiezienna-definicje………..5
1.2.Charakterystyka podkultury wieziennej………..8
1.3.Hierarchicznosc w podkulturze wieziennej………..13
1.4.Normy wytworzone przez uczestników podkultury wieziennej………..16


Rozdzial II
Podkultura wiezienna a proces resocjalizacyjny

2.1.Przyczyny laczenia się osadzonych w grupy nieformalne………..19
2.2.Podkultura wiezienna a resocjalizacja………..23


Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych

3.1. Okreslenie przedmiotu i celu badan………..27
3.2. Sformulowanie problemów i hipotez badawczych………..28
3.3. Metoda, technika i narzedzia zastosowane w badaniach………..31
3.4...

więcej

Bezpieczeństwo mlodocianych, osadzonych w Areszcie Sledczym XYZ.


Wstęp

Rozdzial I
Bezpieczeństwo mlodocianych osadzonych w świetle literatury przedmiotu.

1.Charakterystyka omawianej spolecznosci………4.
2.Pojecie bezpieczenstwa osadzonych w świetle prawa9.
3.Rodzaje i kategorie bezpieczenstwa………15.


Rozdzial II
Problematyka i metodologia badan.

1.Przedmiot i cele badan………19
2.Problemy i hipotezy badawcze
3.Przedstawienie zastosowanych metod, narzedzi i technik……….22.


Rozdzial III
Bezpieczeństwo mlodocianych osadzonych w areszcie sledczym XYZ

1.Bezpieczeństwo zatrzymanych od chwili tymczasowego aresztowania do momentu osadzenia w areszcie sledczym………32.
2.Przystosowanie się osadzonego do wieziennej rzeczywistosci………38.
3...

więcej

Resocjalizacja nieletnich w zakladach poprawczych na przykładzie działalności pedagogicznej Zakladu Poprawczego w XYZ. Studium przypadku


Wstęp……….3

Rozdzial I
Resocjalizacja jako proces zmian w osobowosci czlowieka

1. Funkcje i zadania resocjalizacji……….6
2. Zasady i metody resocjalizacji……….13
3. Etapy procesu resocjalizacji……….22

Rozdzial II
Zaklady poprawcze jako instytucje resocjalizacyjne

1. Podstawy prawne……….30
2. Pedagogiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania placówek resocjalizacyjnych w Polsce……….38
3. Jednostki spolecznie niedostosowane jako przedmiot oddzialywania resocjalizacyjnego zakladów poprawczych……….47

Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych

1. Charakterystyka studium indywidualnych przypadków……….58
2. Cel i problemy badawcze……….65
3. Procedura badan wlasnych……….67
4...

więcej

Zaklad karny jako miejsce pracy, służby funkcjonariuszy Sluzby Wieziennej- możliwości i zagrozenia.


Wstęp ……….3

Rozdzial I.
Zaklad karny jako jednostka penitencjarna

1. Cele, funkcje i zadania zakladu karnego w świetle przepisów prawnych……….5
2. Zaklad karny jako jednostka totalitarna……….9
3. Struktura organizacyjna……….13
4. Personel jednostki organizacyjnej i jego zadania……….15
4.1 Dyrektor……….16
4.2 Dzial ochronny……….18
4.3 Dzial penitencjarny……….21
4.4 Dzial ewidencji i zatrudnienia……….26
4.5 Dzial kwatermistrzowski……….31
4.6 Dzial finansowy……….32
4.7 Sluzba zdrowia……….33

Rozdzial II.
Specyfika służby wieziennej w aspekcie obowiazków zawodowych

1. Kwalifikacje personelu wieziennego……….36
2. Etyka zawodowa i prestiz zawodu……….46
3. Sluzba wiezienna jako źródłostresu……….49
4...

więcej

Przejawy podkultury wieziennej oraz jej wpływ na funkcjonowanie zakladu karnego.Wstęp………. 3

Rozdzial I.
Obraz podkultury wieziennej

1.1 Pojecie kultury i podkultury ………. 5
1.2 Etiologia podkultury wieziennej ………. 7
1.3 Przyczyny laczenia się osadzonych w grupy nieformalne ………. 9
1.4 Elementy grup nieformalnych w zakładzie karnym ………. 14

Rozdzial II.
Przejawy podkultury wieziennej

2.1 Poczucie odrebnosci grupowej ………. 27
2.2 Struktura w populacji ‚grypsujacych’………. 30
2.3 System wartosci w podkulturze wieziennej ………. 35
2.4. Środki zabezpieczajace funkcjonowanie grupy nieformalnej………. 43
2.5 Gwara wiezienna – ‚gryps’ ………. 51
2.6 Tatuaze – ‚dziargi’………. 63
2.7. Zjawisko samoagresji i symulowania chorób ………. 70
2...

więcej

Metody resocjalizacji skazanych w zakladach karnych na przykładzie literatury.


Wstęp………3

Rozdzial I
Resocjalizacja jako proces zmian w osobowosci czlowieka………5

1.1 Pojecie resocjalizacji
1.2 Cele resocjalizacji
1.3 Zasady resocjalizacji

Rozdzial II
Resocjalizacja w zakladach karnych………13

2.1 Podstawy formalno prawne resocjalizacji
2.2 Funkcjonowanie systemu resocjalizacyjnego
2.3 Zadania pedagoga resocjalizujacego
2.4 Diagnoza jako punkt wyjscia w oddzialywaniach resocjalizacyjnych
2.4.1 Przedmiot diagnozy penitencjarnej, tradycyjnej i zmodernizowanej
2.4.2Diagnoza a terapia wychowawcza
2.4.3 Diagnoza efektywnosci resocjalizacji
2.4.4Metody diagnostyczne

Rozdzial III
Metody pracy resocjalizacyjnej w ...

więcej

Podkultura wiezienna jako alternatywny styl zycia wieznia


Wstęp………2

Rozdzial 1.
Analiza literatury przedmiotu

1.1. Podstawowe pojecia i ich objasnienie………4
1.2. ‚Drugie zycie’wieznia i hierarchia wiezienna………7
1.3. Stosunki interpersonalne panujace w życiu wieziennym………15
1.4. Normy i wartosci obowiazujace uczestników podkultury wieziennej………21
1.5. Formalna organizacja wiezienia alternatywa dla podkultury wieziennej………26
1.6. Przejawy podkultury wieziennej………32

Rozdzial 2.
Metodologia badan wlasnych

2.1. Okreslenie przedmiotu i celu badan………37
2.2. Problemy badawcze………38
2.3. Hipotezy robocze………39
2.4. Zmienne zalezne, niezalezne i posredniczace………40
2.5. Metody, techniki i narzedzia zastosowane w badaniach………42
2.6...

więcej

Agresji i autoagresja w świetle literatury.

Wstęp………5

Rozdzial I.
Agresji i autoagresja w świetle literatury………7

1. Agresja i autoagresja – podstawowe pojecia
2. Uwarunkowania zachowan w świetle teorii
2.1. Organiczne podloze agresji
2.2. Popedowo – instynktowne uwarunkowania agresji
2.3. Zachowania agresywne a frustracja i stres
3. Przyczyny zachowan agresywnych i altoagresywnych
4. Rodzaje i techniki zachowan agresywnych

Rozdzial II.
Miejsce agresji w podkulturze wieziennej………37

1. Zaklad karny jako instytucja resocjalizacyjna
2. Ogólna charakterystyka podkultury wieziennej
2.1. Grupa wiezniów grypsujacych
2.2. Wiezniowie niegrypsujacy (frajerzy, nieludzie)
2.3. Wiezniowie poszkodowani
3...

więcej

Rola wychowawcy w procesię oddzialywan resocjalizacyjnych zakladów poprawczych.


Wstęp ………..3

Rozdzial I
Osoba wychowawcy, jej cechy, osobowosc, funkcje i zadania

1.1 Wychowawca-nauczyciel w pogladach wybitnych pedagogów……….. 5
1.2 Sylwetka efektywnego wychowawcy -cechy charakteru ………..11
1.3 Zadania i funkcje wychowawców ………..18

Rozdzial II
Techniki, metody i systemy oddzialywan w resocjalizacji.

2.1 Diagnozowanie w pedagogice resocjalizacyjnej……….. 21
2.2 Wybrane techniki oddzialywan resocjalizacyjnych ………..27
2.2.1 Antropotechnika……….. 28
2.2.2 Kulturotechnika ………..32
2.2.3 Psychoterapia ………..38
2.3 Systemy oddzialywan wychowawczych w resocjalizacji……….. 44

Rozdzial III
Oddzialywania resocjalizacyjne w warunkach zakl...

więcej

Skutecznosc resocjalizacji skazanych. Analiza w oparciu o badania wlasne na podstawie praktyki Zakladu Karnego w XYZ.


Wstęp………4

Rozdzial I

Znaczenie resocjalizacji w kontekscie systemu wieziennictwa w Polsce

1.1. Istota i definicje resocjalizacji………8
1.2. Historia zalozen resocjalizacji w Polsce i na swiecie………16
1.3. Wspólczesne systemy resocjalizacyjne………19
1.4. Zalozenia resocjalizacji w zakladach karnych w Polsce………22
1.5. Problemy z wdrozeniem systemu resocjalizacji w Polsce………26


Rozdzial II
Zaklady karne jako element systemu resocjalizacji

2.1. Istota i zalozenia funkcjonowania zakladów karnych………28
2.2. Rodzaje zakladów karnych………30
2.3. Zasady organizacji w wiezieniu………35
2.4. Etyka zawodowa pracowników wieziennictwa………41
2.5...

więcej

System penitencjarny III RP.


Wstęp

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka wieziennictwa

1. Historia wieziennictwa na swiecie
2. Historia wieziennictwa w Polsce
3. Wiezienia dla kobiet
4. Spoleczenstwo wiezienne – podkultura srodowiska wieziennego

Rozdzial II
Podstawowe problemy wieziennictwa w Polsce

1. Czynniki kształtujące stan wieziennictwa w Polsce
2. Możliwościi potrzeby realizacji zadan wieziennictwa w Polsce


Rozdzial III
Wspólczesny system resocjalizacji penitencjarnej

1. Zasady wykonywania kary pozbawienia wolnosci
2. Resocjalizacja w warunkach izolacji penitencjarnej
3. Psycholog wiezienny w procesię resocjalizacji penitencjarnej


Rozdzial IV
Działalność Wieziennego Klubu Literackiego we Wloclawku jako ‚...

więcej