Socjologia

Rozumienie przez pracowników socjalnych dylematów etycznych


Wstęp………4

Rozdzial I
1.1. Definicje pracy socjalnej

1.2. Cele i zadania pracy socjalnej………8
1.3. Rola pracownika socjalnego w pracy socjalnej………10
1.4. Pracownik socjalny – zawód, czy profesja………12

Rozdzial II
2.1. Czym jest etyka?

2.3. Kodeks pracownika socjalnego………19
2.4. Dylematy etyczne w pracy socjalnej………23
2.5. Rozwiazywanie dylematów etycznych w pracy socjalnej………26

Rozdzial III
3.1. Przedmiot i cele badan

3.2. Problemy i hipotezy badawcze………29
3.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………34
3.4. Charakterystyka badan wlasnych………37

Rozdzial IV
4.1.Charakterystyka spoleczno – demograficzna badanych

4.1.1.Rozumienie przez pracowników socjalnych dylematów etycznych……… 43
...

więcej

Rodzaje dylematów etycznych w pracy socjalnej


Wstęp………4

Rozdzial I
1.1. Definicje pracy socjalnej

1.2. Cele i zadania pracy socjalnej………8
1.3. Rola pracownika socjalnego w pracy socjalnej………10
1.4. Pracownik socjalny – zawód, czy profesja………12

Rozdzial II
2.1. Czym jest etyka?

2.3. Kodeks pracownika socjalnego………19
2.4. Dylematy etyczne w pracy socjalnej………23
2.5. Rozwiazywanie dylematów etycznych w pracy socjalnej………26

Rozdzial III
3.1. Przedmiot i cele badan

3.2. Problemy i hipotezy badawcze………29
3.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………34
3.4. Charakterystyka badan wlasnych………37

Rozdzial IV
4.1.Charakterystyka spoleczno – demograficzna badanych

4.1.1.Rozumienie przez pracowników socjalnych dylematów etycznych……… 43
...

więcej

Wymiary dylematów etycznych w pracy socjalnej


Wstęp………4

Rozdzial I
1.1. Definicje pracy socjalnej

1.2. Cele i zadania pracy socjalnej………8
1.3. Rola pracownika socjalnego w pracy socjalnej………10
1.4. Pracownik socjalny – zawód, czy profesja………12

Rozdzial II
2.1. Czym jest etyka?

2.3. Kodeks pracownika socjalnego………19
2.4. Dylematy etyczne w pracy socjalnej………23
2.5. Rozwiazywanie dylematów etycznych w pracy socjalnej………26

Rozdzial III
3.1. Przedmiot i cele badan

3.2. Problemy i hipotezy badawcze………29
3.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………34
3.4. Charakterystyka badan wlasnych………37

Rozdzial IV
4.1.Charakterystyka spoleczno – demograficzna badanych

4.1.1.Rozumienie przez pracowników socjalnych dylematów etycznych……… 43
...

więcej

Starzenie się spoleczenstwa w Polsce na przykładzie województwa mazowieckiego


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Starzenie się spoleczenstwa jako czynnik demograficzny……….4

1. Podstawowe pojecia demograficzne……….4
2. Miary ludnosci……….7
3. Starosc – podstawowe pojecia……….15
3.1. Konsekwencje w zakresię opieki zdrowotnej i socjalnej……….21
3.2. Konsekwencje w zakresię opieki mieszkalnej……….24
4. Czynniki wpływajace na starzenie się ludnosci……….26
4.1. Konsekwencje spoleczno-gospodarcze starzenia się spoleczenstwa……….28


Rozdzial 2.
Zmiany w liczbie i strukt...

więcej

Struktura i róznice stanu cywilnego mieszkańców regionu zachodniopomorskiego.


Wstęp………5

1. Cel i zakres pracy………5
2. Podstawowe definicje i metody pomiaru………5
3. Schemat postępowania badawczego………7


Rozdzial 1.
Stan cywilny w Polsce w regionie zachodniopomorskim………8

1.1. Czynniki wpływajace na stan cywilny ludnosci………8
1.2. Charakterystyka województwa zachodniopomorskiego………10
1.3. Stan cywilny w regionie zachodniopomorskim na tle Polski………13


Rozdzial 2.
Odrebnosci w strukturze w kategoriach stanu cywilnego populacji mezczyzn………19

2.1. Klasyfikacja przestrzenna kawalerów w województwie zachodniopomorskim, na obszarach wiejskich i w miastach ………19
2.2...

więcej

Badanie stosunków kolezenskich i przyjacielskich wśród uczniów klas mlodszych.


Rozdzial I.
Kolezenstwo i przyjazn w ujęciu literatury pedagogicznej…………2

1.1. Przeglad przedmiotowej literatury pedagogicznej.
1.2. Pojmowanie kolezenstwa i przyjazni w literaturze pedagogicznej.
1.3. Rozwój stosunków kolezenskich i przyjacielskich w mlodszym wieku szkolnym.
1.4. Trudnosci w kontaktach z rówiesnikami.
1.5. Wpływ klasy szkolnej na rozwój kolezenstwa i przyjazni.
1.6. Wpływ szkoly na wzbogacanie stosunków kolezenskich i przyjacielskich.
1.7. Wpływ sposobu spedzania wolnego czasu na rozwój kolezenstwa i przyjazni.

Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych…………24

2.1. Przedmiot i cel badan
2.2. Problematyka badan i hipotezy robocze.
2.3...

więcej

Praca zawodowa, a struktura potrzeb współczesnego spoleczenstwa.


Wstęp 3

Czesc I.
Pojecie i istota pracy zawodowej

Rozdzial I.

1.1. Spoleczny charakter pracy ludzkiej……… 5
1.2. Odmiany pracy zawodowej czlowieka……… 9
1.3. Praca zawodowa jako wartosc……… 12
1.4. Społeczne i psychologiczne konsekwencje utraty pracy………18


Czesc II.
Praca w społeczenstwie nowoczesnym na przykładzie Polski(Analiza empiryczna – postrzeganie)

Rozdzial II.
Praca zawodowa a zmiany spoleczno-gospodarcze na poczatku XXI wieku ………39

2.1. Prognozowane skutki powszechnego (kategorycznego) dazenia do posiadania pracy zawodowej ………45
2.2. Wpływ współczesnego znaczenia pracy na system wartosci i stylów zycia (zakladany przez ludzi cel zycia, stosunki rodzinne)……… 50


Zakoń...

więcej

Modele funkcjonowania osobowosci a pozycja w rodzinie.


Wstęp……….4

Rozdzial I.
Osobowosc

1.1 Koncepcja osobowosci Kazimierza Obuchowskiego a teorie osobowosci powstale wczesniej ………. 7
1.2 Definicja i struktura osobowosci wedlug Kazimierza Obuchowskiego ………. 10
1.3 Badanie, zmiany i rozwój osobowosci w koncepcji Kazimierza Obuchowskiego ………. 13
1.4 Czynniki wpływajace na ksztaltowanie się osobowosci ………. 15
1.5 Kształtowanie się modeli osobowosci. Rewolucja podmiotów ……….18
1.6 Charakterystyka modeli funkcjonowania osobowosci ………. 20


Rozdzial II.
Rodzina

2.1 Rodzina jako grupa i instytucja spoleczna ……….27
2.2 Rodzina srodowiskiem opiekunczo – wychowawczym ………. 29
2...

więcej

Przemiany wspólczesnej rodziny polskiej.


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Rodzina jako przedmiot badan.

1.1 Kategoria ‚rodziny’ – analiza pojecia………..5
1.2 Psychologiczne i socjologiczne ujecie rodziny………..11
1.3 Rodzina jako przedmiot analiz pedagogicznych………..17


Rozdzial II.
Model polskiej rodziny w latach 1945-1989

2.1 Wpływ ideologii socjalizmu na rozumienie funkcji rodziny………..23
2.2 Trzy dominujace typy rodziny w socjalizmie………..28


Rozdzial III.
Wpływ przemian spoleczno-ekonomicznych na polska rodzine po 1989 roku.

3.1 Nowa rzeczywistosc spoleczno-polityczna w Polsce po 1989 roku………..37
3.2 Obraz polskiej rodziny na tle ostatnich 10-ciu lat………..40
3.3 Kryzys rodziny a kryzys pokolenia obecnej mlodziezy………..47
3...

więcej

Stosunek studentów do uchodzców w Polsc.


Streszczenie ………..3
Wstęp ………..4

Rozdzial I.
Uchodzcy na swiecie i w Polsce

1.1. Definicja uchodzcy……….. 6
1.2. Zadania Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodzców ………..8
1.3. Status prawny uchodzców ………..9
1.4. Uchodzcy w Polsce – ustawodawstwo i jego rozwój ………..12
1.5. Dynamika zjawiska na swiecie ………..15
1.6. Dynamika zjawiska w Polsce……….. 17
1.7. Integracja uchodzców w Polsce ………..21

Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych

2.1. Pytania i problemy badawcze……….. 24
2.2. Hipotezy badawcze ………..26
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze ………..27
2.4. Dobór próby ………..29
2.5. Cechy metryczkowe do doboru próby……….. 30
2.6. Miejsce badan……….. 31
2.7...

więcej

Zjawisko samobójstw wśród dzieci i mlodziezy.


Wstęp…………4

Rozdzial I.
Samobójstwo jako zjawisko patologiczne…………4

1. Wprowadzenie
2. Geneza samobójstw
3. Rodzaje samobójstw
4. Rozmiar samobójstw wśród dzieci i mlodziezy

Rozdzial II.
Uwarunkowania samobójstw…………31

1. Wprowadzenie
2. Uwarunkowania samobójstw
3. Typy rodzin a samobójstwa

Rozdzial III.
Przeciwdzialanie próbom samobójczym…………47

1. Wprowadzenie
2. Oddzialywanie profilaktyczne
3. Terapia osób podejmujacych próby samobójcze
4. Instytucje pomocy

Podsumowanie i wnioski koncowe…………63
Bibliografia…………65

więcej

Samobójstwa jako problem spoleczny.


Wstęp

Rozdzial I.
Zjawisko samobójstw w historii i obyczajach

1.1. Pojecie samobójstwa w świetle literatury przedmiotu
1.2. Idea zamachów samobójczych w historii wybranych kultur
1.2.1. Starozytna Grecja i Rzym
1.2.2. Tradycja chrzescijanska
1.2.3. Kultura Wschodu
1.2.4. Czasy Nowozytne
1.2.5. Wspólczesnosc

Rozdzial II.
Uwarunkowania zachowan suicydalnych w aspekcie interdyscyplinarnym

2.1. Dynamika i struktura samobójstwa
2.2. Plec, wiek i inne cechy demograficzne
2.3. Osobowosciowe i psychologiczne uwarunkowania zamachów samobójczych

Rozdzial III.
Determinanty społeczne i kulturowe, glówne przyczyny usposabiajace do zachowan samobójczych

3.1...

więcej

Eutanazja – problem spoleczny.


Wprowadzenie

Rozdzial I.
Problem eutanazji

1.1. Rodzaje eutanazji
1.2. Sytuacja w poszczególnych krajach

Rozdzial II.
Eutanazja w aspekcie moralnym

2.1. Rys historyczny
2.2. Wspólczesne argumenty za dopuszczalnoscia eutanazji
2.3. Wspólczesne argumenty przeciwko eutanazji

Rozdzial III.
Eutanazja w świetle prawa polskiego

3.1. Stanowisko kodeksu karnego
3.2. Praktyka wymiaru sprawiedliwosci

Zakończenie
Literatura
Materialy zródlowe

więcej

Problem subiektywnego odczucia izolacji społecznej rodzin dzieci z ADHD.


Wstęp ………… 3

Rozdzial I.
ADHD – istota zagadnienia, wprowadzenie w problematyke zespolu nadpobudliwosci psychoruchowej

1.1 Wyjasnienie terminu ADHD, zdefiniowanie problemu i przedstawienie czestotliwosci wystepowania choroby ……… 8
1.2 Etiologia, przyczyny wystepowania zespolu nadpobudliwosci psychoruchowej …………11
1.3 Charakterystyka zachowania się dzieci z ADHD, objawy nadpobudliwosci psychoruchowej ………… 14
1.3.1 Funkcjonowanie dziecka nadpobudliwego w szkole ………… 18
1.4 Diagnoza zespolu nadpobudliwosci psychoruchowej ………… 22
1.5 Rodzaje i zadania terapii dzieci z ADHD ………… 25
1.5.1 Grupy wsparcia jako forma terapii dla rodziców i dzieci z ADHD ………… 28

Rozdzial II.
Funkcjonowan...

więcej

Osobowosc studentów Wyzszej Szkoly XYZ w XYZ.

Streszczenie……..4
Wstęp……..5

Rozdzial 1.
Przeglad literatury.

1.1. Charakterystyka Wyzszej Szkoly XYZ w XYZ……..6
1.2. Definicje i zakres pojecia osobowosc……..10
1.3. Przeglad najwazniejszych teorii osobowosci……..12
1.3.1. Teorie psychoanalityczne…….12
1.3.2. Teorie psychodynamiczne……..14
1.3.3. Teorie humanistyczne…….16
1.3.4. Piecioczynnikowy model osobowosci……..18
1.4. Charakterystyka wczesnej doroslosci……..24

Rozdzial 2.
Metodologia badan wlasnych.

2.1. Cel badan, pytania badawcze……..29
2.2. Material badan…….29
2.3. Metody badan……..29

Rozdzial 3.
Wyniki badan wlasnych. 1

3.1. Wyniki badan wlasnych…….31

Rozdzial 4
Podsumowanie wyników badan wlasnych…….48

Pismiennictwo……..50
Spi...

więcej