Ubezpieczenia Emerytury

Analiza tradycyjnych oraz nowych form indywidualnych ubezpieczen zyciowych na przykładzie PZU, Commercial Union i Nationale-Nederlanden.


Wstęp …………3

Rozdzial I.
Zarys historii ubezpieczen na zycie. …………5

1.1. Poczatki ubezpieczen na zycie i ich ewolucja. …………5
1.1.1. Pierwsze przejawy ubezpieczen (‚praubezpieczenia’) od starozytnosci do sredniowiecza. …………5
1.1.2. Okres drugi rozwoju ubezpieczen: druga polowa IV wieku do wieku XVII wlacznie. …………6
1.1.3. Pierwsze zaklady ubezpieczen na zycie na swiecie (wiek XVIII). …………9
1.1.4. Wiek XVIII i pierwsza polowa wieku XIX jako trzeci okres rozwoju ubezpieczen. …………11
1.1.5. Pierwsza i druga wojna swiatowa jako hamulce rozwoju ubezpieczen na swiecie. …………12
1.1.6. Okres wspólczesnych ubezpieczen. …………13
1.2. Rozwój ubezpieczen na zycie w Polsce. …………14
1.2.1...

więcej

Analiza programu firmy Amplico Life.

Wstęp

Rodzial I.
Wiadomosci o Biurze Regionalnym

Rozdzial II.

Historia Ubezpieczen

Rozdzial III.
Historia zalozycieli Amplico Life

Rozdzial IV.
Działalność Amplico Life w Polsce

4.1. Zabezpieczenia przed ryzykiem
4.2. Zabezpieczenia przed niewyplacalnoscia
4.3. Zabezpieczenia przed inflacja


Rozdzial V.

Nowa koncepcja budowy III filara

Rozdzial.VI.
Zabezpieczenia w firmie Amplico Life

Rozdzial VII.
Warunki stawiane przez firme Amplico Life

7.1. Warunek pierwszy
7.2. Warunek drugi


Rozdzial VIII.
Programy ubezpieczen

8.1. Zycie plus
8.2. Polisa Senior – indywidualne ubezpieczenie na dozycie
8.3. Polisa Junior – indywidualne ubezpieczenia na dozycie
8.4. Umowa dodatkowa – Zdrowie
8.5...

więcej

Ubezpieczenia.


Wstęp…….5

Rozdzial I.
Istota ubezpieczenia ………8

1. Definicja ubezpieczenia
2. Rodzaje ubezpieczen
3. Pojecie ryzyka ubezpieczeniowego
3.1.Metody eliminacji ryzyka
3.2. Rodzaje ryzyka


Rozdzial II.
Umowa ubezpieczeniowa…………17

1. Ogólna charakterystyka umowy ubezpieczenia
2. Cechy umowy ubezpieczenia
3. Prawa i obowiazki stron umowy ubezpieczenia
4. Dokumentacja umowy ubezpieczenia
5. Rola ogólnych warunków ubezpieczenia


Rozdzial III.
Szkoda jako przeslanka odpowiedzialnosci ubezpieczeniowej…………27

1.Powstanie odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen
2.Pojecie szkody ubezpieczeniowej
2.1. Pojecie szkody majatkowej
3. Rodzaje szkód majatkowych
4. Zdarzenie ubezpieczeniowe...

więcej

Emerytury i renty w systemie swiadczen.

Wstęp………4

Rozdzial I

Podstawowe zalozenia reformy systemu
ubezpieczen spolecznych………6

1. Przeslanki reformy………7
2. Glówne mechanizmy nowego systemu………17
3. Reforma systemu emerytalnego a bezrobocie………25
4. Skutki wzrostu wieku emerytalnego na rynku pracy………28


Rozdzial II
Swiadczenia w systemie repartycyjnym………30

1. Skladka na ubezpieczenie społeczne………32
2. Indywidualne konta………37
3. Wyliczanie kapitału poczatkowego………40
...

więcej

Historia ubezpieczen na ziemiach polskich.


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Paczatki ubezpieczen na Ziemiach Polskich………5

Rozdzial 2.
Rozwój ubezpieczen społecznych pod zaborami………7

3.1 Zabór Pruski………7
3.2 Zabór Austryjacki………12
3.3 Zabór Aosyjski………14


Rozdzial 3.
Rozwój ubezpieczen społecznych w dwudziestoleciu miedzywojennym………16

Rozdzial 4.
Ubezpieczenia społeczne podczas II Wojny Swiatowej i okupacji niemieckiej………20

Rozdzial 5.
Ubezpieczenia społeczne w Polsce po II Wojnie Swiatowej………25

Rozdzial 6.
Reforma ubezpieczen społecznych wprowadzona od stycznia 1990 roku………35

Zakończenie………45

Bibliografia………47

więcej

Swiadczenia z tytułu wypadkowosci przy pracy.


Wstęp………4

Rozdzial I.
Społeczne i ekonomiczne znaczenie wypadkowosci przy………6

1. Skala problemu 7
2. Pojecie wypadku przy pracy………13
3. Rodzaje zdarzen uzasadniajacych nabycie uprawnien do swiadczen ubezpieczajacych………20
4. Ekonomiczno-społeczne konsekwencje wypadków przy pracy 24


Rozdzial II.
Swiadczenia z tytułu wypadków przy pracy i choroby zawodowej jako
element swiadczen spolecznych………28

1. Ewolucja swiadczen z ubezpieczenia społecznego………29
2. Rodzaje swiadczen ubezpieczeniowych………34
2. 1. Swiadczenia pieniezne………36
2. 1. 1. Swiadczenia przyslugujace pracownikom………36
a) zasilek chorobowy………6
b) zasilek wyrównawczy i swiadczenie wyrównawcze………37
c) swiadczenie rehabilit...

więcej

Rozwój ubezpieczen grupowych na zycie z funduszami inwestycyjnymi na przykładzie XYZ


Wstęp………5

Rozdzial I
Wprowadzenie do zagadnienia ubezpieczen na zycie………8

1. Zarys historii ubezpieczen 8


Rozdzial II
Regulacje prawne działalności ubezpieczeniowej………17

2.1. Ogólne zasady ubezpieczen na zycie 17
2.2. Umowa ubezpieczenia na zycie 19
2.2.1 Zawarcie umowy ubezpieczenia 24
2.2.2 Ogólne warunki ubezpieczenia 28


Rozdzial III
Ubezpieczenia grupowe………32

1. Przedmiot ubezpieczen grupowych 32
2. Typy grup 37
3. Underwritting ubezpieczen grupowych 39


Rozdzial IV
Ubezpieczenia grupowe z funduszem inwestycyjnym na przykładzie XYZ………50

4.1 XYZ na polskim rynku ubezpieczeniowym 50
4.2 Ubezpieczenia grupowe z funduszem inwestycyjnym oferowany przez XYZ 69
4.2.1...

więcej

Ubezpieczenia społeczne osób prowadzacych dzialalnosc gospodarcza (pozarolnicza)


Wstęp……….5

Rozdzial I
Pojecie i rodzaje ubezpieczen spolecznych………7

1.1. Pojecie i charakter prawny ubezpieczen spolecznych………7
1.2. Osoby prowadzace pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza na
podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów
szczególnychv11
1.3. Osoby wspólpracujace z osobami prowadzacymi pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza i relacje miedzy nimi………15


Rozdzial II
Struktura i obowiazek ubezpieczenia osób prowadzacych pozarolnicza dzialalnoscgospodarcza i osób z nimi wspólpracujacych………19

2.1. Ustalenie obowiazku ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego………19
2.2...

więcej

Działalność funduszy emerytalnych na przykładzie PTE DOM


Wstęp
………
.3

Rozdzial I.
Reforma systemu emerytalnego
………5

1.1.Systemy emerytalne do 1998 roku
………
.6
1.2 Zalozenia nowego systemu emerytalnego
………13
1.3 Filary nowego systemu
………
.20
1.3.1.Pierwszy filar
………
.20
1.3.2.Drugi filar
………
...

więcej

Reforma systemu emerytalnego na przykładzie Otwartego Funduszu Emerytalnego DOM


Wstęp………3

Rozdzial I.
Nowy system emerytalny
………4

1. Istota systemu ubezpieczen spolecznych………4
2. Zagrozenia starego systemu
emerytalnego………6
3. Charakterystyka reformy z 1999
roku………9

Roadzial II.
Trzy filary nowego systemu emerytalnego………13

1. Zreformowany Zaklad Ubezpieczen Spolecznych –
I Filar………13
2. Emerytura z I filaru z –Funduszu Ubezpieczen Spolecznych………16
3. Istota działania II
...

więcej

Kasy Chorych w Polsce


Wstęp………7

Rozdzial I
Systemy opieki zdrowotnej i uch znaczenie w procesię ochrony zdrowia………9


1. Modele i finansowanie opieki zdrowotnej……….9
1.1.Typy i charakterystyka systemów ochrony zdrowia……….10
1.2. Sposoby finansowania służby zdrowia……….13
2. Ubezpieczenia zdrowotne jako forma interwencji państwa w sprawy ochrony zdrowia……….14
2.1. System ubezpieczen zdrowotnych w Niemczech……….14
2.1.1. Znaczenie i zadania instytucji ubezpieczen zdrowotnych……….15
2.1.2. Kasy Chorych – zasadniczy element ubezpieczen zdrowotnych……….16
2.1.3. Polityka zdrowotna w Niemczech……….18
2.2. System ubezpieczen zdrowotnych w Belgii……….21
2.2.1. Skladki ubezpieczeniowe i wspólplacenie pacjentów……….22
...

więcej

Ubezpieczenia komunikacyjne O.C. i A.C.


Wstęp.

Rozdzial I.
Potrzeba prowadzenia obowiazkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych i dobrowolnego ubezpieczenia
autocascoRozdzial II.
Obowiazkowe ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych

1. Rys historyczny ubezpieczen komunikacyjnych.
2. Charakterystyka ubezpieczen obowiazkowych.
3. Istota ubezpieczenia OC kierowców.
4. Spelnienie obowiazku ubezpieczenia.
5. Zakres ochrony ubezpieczeniowej.
6. Zawarcie umowy ubezpieczenia, powstanie i czas trwania odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen.
7. Podstawowe prawa i obowiazki stron wynikajace z zawartej umowy ubezpieczenia.
8...

więcej

Obowiazki pracodawcy w zakresię ubezpieczen społecznych i zdrowotnych.

Wstęp………4

Rozdzial I.
Zarys systemu ubezpieczen społecznych i zdrowotnych………5

1. Forma organizacyjno – prawna Zakladu Ubezpieczen Spolecznych………5
1.1 Zagadnienia ogólne………5
1.2 Charakter prawny i organizacyjny ZUS………6
1.3 Podzial kompetencji………6
2. Zaklad Ubezpieczen Spolecznych………7
3. System ubezpieczen spolecznych………11
4. System ubezpieczen zdrowotnych………18


Rozdzial II.
Obowiazki pracodawcy w zakresię ubezpieczen społecznych wobec pracownika………24

Rozdzial III.
Obowiazki w zakresię ubezpieczen spolecznych………29

1. Obowiazki i zadania pracodawcy w systemie ubezpieczen społecznych i
zdrowotnych………29
2. Obowiazki pracodawcy wynikajace z kontroli Zakladu Ubezpieczen Spolecznych………35


Ro...

więcej

Atrakcyjność ubezpieczen majatkowych na rynku polskim ze szczególnym uwzglednieniem ubezpieczen komunikacyjnych

Wstęp

Rozdzial 1.
Podstawowe zagadnienia z zakresu ubezpieczen

1.1. Historia ubezpieczen gospodarczych
1.2. Wybrane pojecia stosowane w ubezpieczeniach majatkowych
1 3. Klasyfikacja ubezpieczen


Rozdzial 2.
Charakterystyka rynku ubezpieczen majatkowych w Polsce

2.1. Źródła prawa ubezpieczeniowego
2.2. Instytucje prawne w polskim systemie ubezpieczen
2.3. Sytuacja ubezpieczen majatkowych w Polsce
2.4. Zaklady ubezpieczen
2.5. Posrednictwo ubezpieczeniowe
2.6. Oferta ubezpieczeniowa – ogólna charakterystyka

więcej

Reforma ochrony zdrowia w Polsce.

Wstęp

Rozdzial 1.
Rola państwa i finansów publicznych w
funkcjonowaniu opieki
zdrowotnej………6

1.1 Zadania państwa w warunkach gospodarki rynkowej
1.2 Istota i zakres finansów publicznych
1.3 Rodzaje funkcji finansów publicznych i
instrumenty ich realizacji


Rozdzial 2.
Modelowe systemy ochrony
zdrowia………18

2.1 Polityka ochrony zdrowia
2.2 Typy finansowania systemów zdrowotnych
2...

więcej