Wychowanie fizyczne

Oddziaływanie treningu w piłce ręcznej na wybrane kondycyjne i koordynacyjne zdolności motoryczne chłopców

Wstęp…….4

Rozdział 1
Problematyka w świetle literatury
1.1. Charakterystyka gry w piłkę ręczną……. 6
1.2. Przygotowanie kondycyjne w piłce ręcznej…….7
1.3. Przygotowanie koordynacyjne w piłce ręcznej……. 10

Rozdział 2
Metodologia badań
2.1. Cel badań …….14
2.2. Pytania badawcze……. 14
2.3. Materiał badań …….14
2.4. Metody badań……. 14
2.5. Organizacja badań …….15

Rozdział 3
Wyniki badań
3.1. Zdolności kondycyjne badanych……. 16
3.2. Zdolności koordynacyjne badanych……. 25

Rozdział 4
Dyskusja……. 33

Wnioski …….37
Piśmiennictwo……. 38
Spis tabel……. 43
Aneks……. 44

więcej

Korzyści zdrowotne treningu siłowego w opinii osób trenujących

Wstęp…….7

Rozdział 1
Podstawy teoretyczne
1.1. Charakterystyka treningu siłowego……. 9
1.2. Korzyści i zagrożenia wynikające z treningu siłowego……. 12

Rozdział 2
Metodologia badań
2.1. Cel badań……. 17
2.1. Pytania badawcze……. 17
2.3. Metody i narzędzia badawcze …….17
2.4. Materiał badań 1…….8

Rozdział 3
Wyniki badań
 3.1. Motywy uprawiania treningu siłowego…….21
3.2. Zmiany w stylu życia związane z treningiem siłowym …….22
3.3. Stosunek badanych do dopingu i suplementacji……. 23
3.4. Opinia respondentów na temat walorów zdrowotnych ćwiczeń siłowych……. 26

Rozdział 4
Dyskusja……. 35

Podsumowanie i wnioski……. 38
Bibliografia……. 40
Spis rycin …….43
Aneks……. 45
Streszczenie...

więcej

Różny rodzaj informacji zwrotnej a uczenie się złożonych czynności ruchowych

Wstęp ……..4

Rozdział 1
Problematyka badań w świetle literatury
1.1. Wybrane teorie motorycznego uczenia się czynności ruchowych…………6
1.2. Charakterystyka informacji zwrotnej w uczeniu się czynności ruchowych …………13
1.3. Uzasadnienie podjęcia problemu badań……… 18

Rozdział 2
Metodologia badań
 1.1. Cel badań …………24
1.1. Pytania badawcze………… 24
1.2. Materiał badań …………24
1.3. Metody badań …………25
1.4. Organizacja badań………… 26
1.5. Metody analizy statystycznej …………26
2. Wyniki badań …………27
1.1. Wpływ werbalnych informacji zwrotnych na efektywność uczenia się przewrotu w przód …………27
1.1...

więcej

Aktywność fizyczna w stylu życia młodzieży szkoły XXX

Wstęp……….7

Rozdział 1
Problematyka w świetle literatury
1.1. Aktywność fizyczna i jej uwarunkowania………. 9
1.2. Rola aktywności fizycznej w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu………. 12
1.3. Aktywność fizyczna młodzieży w badaniach naukowych………. 14

Rozdział 2
Metodologiczne podstawy badań własnych
2.1. Cel badań………. 17
2.2. Problemy badawcze………. 17
2.3. Charakterystyka terenu i materiał badań………. 17
2.4. Organizacja i metody badań………. 18

Rozdział 3
Analiza wyników badań ……….19

Podsumowanie i wnioski………. 40
Bibliografia………. 41
Spis rycin i tabel………. 44
Aneks………. 46

więcej

Analiza dwuletniego cyklu treningowego złotego medalisty w podnoszeniu ciężarów przed Igrzyskami Olimpijskimi

Wstęp……..6

Rozdział I
Podjęta tematyka w świetle literatury
1.1. Struktura procesu treningowego w podnoszeniu ciężarów ……..8
1.2. Objętość, intensywność obciążeń treningowych i startowych w sportach siłowych…….. 15
1.3. Charakterystyka metod służących do oceny obciążeń treningowych i startowych w sportach siłowych na przykładzie podnoszenia ciężarów…….. 18
1.4. Model mistrza sportowego w podnoszeniu ciężarów ……..25

Rozdział II
Założenia metodologiczne pracy
2.1. Uzasadnienie podjęcia tematu, cel pracy i pytania badawcze ……..28
2.2. Przedmiot i organizacja badań ……..28
2.3. Metody badań…….. 33

Rozdział III
Wyniki badań
3.1...

więcej

Nawyki żywieniowe zawodników klubu piłkarskiego XYZ

Wstęp……..4

2. Cel pracy i pytania badawcze…….. 10

3. Materiał i metody.
3.1. Osoby badane ……..11
3.2. Materiał ……..11
3.3. Metody…….. 11

4. Wyniki
4.1. Charakterystyka badanych…….. 12
4.2. Miejsce zamieszkania i wykształcenie badanych……..12
4.3. Staż treningowy badanych ……..13
4.4. Charakterystyka treningów ……..14
4.5. Wiedza o żywieniu w sporcie…….. 15
4.6. Stosowanie zaplanowanej diety ……..18
4.7. Postawy względem żywienia ……..19
4.8. Urozmaicenie diety…….. 21
4.9. Ilość i regularność posiłków ……..22
4.10 Stosowanie suplementacji ……..24
4.11. Nawodnienie ……..25
4.12. Żywienie przy wysiłku fizycznym ……..27

5. Omówienie wyników
5.1...

więcej

Poziom sprawności fizycznej studentów XXX oceniany za pomocą survivalowego toru przeszkód

Wstęp……….7

Rozdział 1
Problem w świetle literatury
1.1. Tory przeszkód formacji mundurowych w Polsce ……….9
1.1.1. Lądowe tory przeszkód realizowane w formacjach mundurowych ……….14
1.1.2. Wodne tory przeszkód w formacjach mundurowych ……….21
1.2. Funkcjonowanie specjalności Wychowania Fizycznego w Służbach Mundurowych AWF w Białej Podlaskiej i specyfika szkoleń………. 24
1.3. Zakres szkolenia na letnim obozie Służb Mundurowych w ośrodku AWF w Rybitwach ……….26

Rozdział 2
Metodologia pracy badawczej
2.1. Cel ……….31
2.2. Pytania badawcze………. 31
2.3. Materiał badań ……….31
2.4. Narzędzia i techniki badań ……….32

Rozdział 3
Wyniki badań
3.1...

więcej

Sport oraz wychowanie spartańskie i ich znaczenie dla kultury fizycznej

Wstęp………..5

Rozdział 1
Sport i jego znaczenie w kulturze europejskiej
1.1. Sport jako element edukacji i wychowania w starożytności ………..7
1.2. Znaczenie kultury fizycznej w życiu człowieka starożytnego ………..14
1.3. Filozofia sportu i kultury fizycznej w starożytności i współcześnie ………..22
1.4. Wpływ starożytnych wzorców przygotowania sportowego ludzi na współczesną cywilizację europejską ………..29

Rozdział 2
Wychowanie spartańskie
2.1. Ustrój społeczny i wojsko starożytnej Sparty oraz jego znaczenie dla obronności i funkcjonowania państwa……….. 31
2.2. Istota i znaczenie wychowania spartańskiego i przygotowania militarnego w starożytnej Sparcie……….. 35
2.3...

więcej

Konsekwencje zdrowotne wynikające ze stosowania dopingu w sporcie

Wstęp ……….4

Rozdział 1
Geneza dopingu.
      1.1. Definicja dopingu………. 5
1.2. Rodzaje dopingu ……….9
1.2.1. Doping farmakologiczny ……….9
1.2.2. Doping fizjologiczny ……….12
1.2.3. Doping genetyczny ……….16

Rozdział 2
Stosowanie różnych form dopingu w sporcie
      2.1. Najpopularniejsze środki dopingowe ……….19
2.2. Przykłady zgonów wynikających z zastosowaniem dopingu ……….23
2.3. Dyscypliny najbardziej narażone na stosowanie doping ……….24

Rozdział 3
Skutki stosowania dopingu
      3.1. Doping farmakologiczny ……….26
3.2. Doping fizjologiczny………. 30
3.3. Doping genetyczny………. 32

Podsumowanie………. 35
Piśmiennictwo………. 37

więcej

Aktywność fizyczna jako forma zapobiegania nadwadze i otyłości uczniów gimnazjum XXX

Wstęp……..4

Rozdział 1
Badane zagadnienie w świetle wybranego piśmiennictwa
1.1. Definiowanie otyłości, jej rodzaje i przyczyny…….. 5
1.2. Zagrożenia zdrowotne wynikające z otyłości i nadwagi…….. 7
1.3. Aktywność fizyczna jako działanie profilaktyczne z zakresu zaburzeń odżywiania…….. 10

Rozdział 2
Metodologiczne podstawy badań własnych
2.1. Cel i pytania badawcze ……..15
2.2. Charakterystyka badanej grupy……..15
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze ……..17

Rozdział 3
Wyniki badań własnych ……..18

Wnioski ……..35
Bibliografia…….. 36
Spis rycin i tabel…….. 39
Aneks ……..40

więcej

Korzyści zdrowotne treningu obciążenia własnym ciałem w opinii trenujących kalistenikę

Wstęp………. 9

Rozdział 1
Podstawy teoretyczne……….11
1.1. Istota i pojęcie treningu ……….11
1.2. Pojęcie siły mięśniowej ……….12
1.3. Metodyka treningu siły ……….13
1.4. Charakterystyka kalisteniki ……….17
1.5. Walory zdrowotne treningu kalistenicznego………. 23

Rozdział 2
Metodologia badań własnych
2.1. Cel pracy i pytania badawcze………. 27
2.2. Metody i techniki badań………. 27
2.3. Materiał i organizacja badań………. 27

Rozdział 3
Wyniki badań ankietowych………. 28

Zakończenie ……….42
Bibliografia………. 44
Spis rycin ……….46
Aneks ……….47
Streszczenie ……….53

więcej

Obiektywna i subiektywna ocena aktywności fizycznej uczniów XXX

Wstęp………. 7

Rozdział 1
Badany problem w świetle piśmiennictwa
1.1. Rola aktywności fizycznej w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu………. 9
1.2. Aktywność fizyczna młodzieży w świetle badań ……….12
1.3. Rola aktywności fizycznej w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym ……….14

Rozdział 2
Metodologia badań własnych
2.1. Cel pracy………. 18
2.2. Metoda badań ……….18
2.3. Przebieg i organizacja badań………. 19
2.4. Materiał badań ……….19

Rozdział 3
Analiza wyników badań
3.1. Obiektywna ocena aktywności fizycznej badanych ……….22
3.2. Subiektywna ocena aktywności fizycznej badanych ……….24

Podsumowanie i wnioski ……….34
Piśmiennictwo ……….36
Spis tabel i rycin………. 39
Aneks………. 40

więcej

Ocena nawyków żywieniowych zawodników klubu piłkarskiego XXX

Wstęp……….5

Rozdział 1
Teoretyczne podstawy pracy
1.1. Podstawowe zasady zdrowego żywienia………. 6
1.2. Złe nawyki żywieniowe ……….8
1.3. Diety dla osób aktywnie uprawiających sport oraz ich rodzaje………. 10
1.4. Zasady żywienia w piłce nożnej ……….12
1.5. Najważniejsze zasady żywienia w sporcie ……….13

Rozdział 2
Metodologia badań własnych
 2.1. Cel pracy ……….16
2.2. Pytania badawcze ……….16
2.3. Metody i materiał badań………. 16

Rozdział 3
Wyniki badań……….17
Podsumowanie i wnioski………. 30

Bibliografia ……….34
Spis rycin ……….36
Spis tabel ……….37
Aneks ……….38

więcej

Wzorzec osobowy sportowca w kulturze antycznej

Wstęp………5

Rozdział 1
Sport oraz jego znaczenie w kulturze antycznej
 1.1. Sport jako element edukacji i wychowania……… 7
1.2. Znaczenie kultury fizycznej w życiu człowieka……… 14
1.3. Wpływ starożytnych wzorców kultury fizycznej na współczesną cywilizację……… 19

Rozdział 2
Filozofia a kultura fizyczna antyku
 2.1. Początek kultury fizycznej w myśli filozoficznej……… 22
2.2. Filozofia epoki klasycznej ………24
2.3. Filozofia hellenistyczna ………28
2.4. Filozofia przełomu epok ………30

Rozdział 3
Wzorce i idee antycznej kultury fizycznej
 3.1. Cywilizacja egejska ………32
3.1.1 Kultura minojska ………32
3.1.2 Kultura mykeńska ………34
3.2. ‚Wieki Ciemne’ ………36
3.3...

więcej

Poziom sprawności ogólnej i sprawności specjalnej młodych piłkarzy nożnych Akademii Piłkarskiej XXX po półrocznym rocznym okresie szkolenia

Wstęp………3

Rozdział 1
Teoretyczne ujęcia problemu
1.1. Charakterystyka gry w piłkę nożną……… 5
1.2. Sprawność ogólna piłkarzy nożnych w świetle literatury……… 5
1.3. Sprawność specjalna piłkarzy nożnych – charakterystyka ………13
1.4. Kontrola sprawności specjalnej młodych piłkarzy nożnych……… 21

Rozdział 2
Procedura badawcza
 2.1. Cel pracy i pytania badawcze……… 23
2.2. Materiał badań ………23
2.3. Metody badań ………24

Rozdział 3
Wyniki badań i ich analiza
3.1. Sprawność ogólna piłkarzy nożnych Akademii Piłkarskiej TOP 54 w wieku 12 lat oraz zmiany po rocznym okresie treningowym w wieku 13 lat ………39
3.2...

więcej