Zarządzanie

Rola menadżera w zarządzaniu organizacją

Wstęp…….5

Rozdział I
Proces zarządzania organizacjią
1.1. Istota i cechy procesu zarządzania……. 6
1.2. Funkcje zarządzania……. 8
1.3. Rozwój zasad i teorii zarządzania …….12

Rozdział II
Kierowanie w organizacji
2.1. Menedżer – pojęcie i rodzaje……. 17
2.2. Kompetencje kierownicze……. 20
2.3. Style kierowania pracownikami……. 22

Rozdział III
Charakterystyka współczesnego menedżera
 3.1. Menedżer jako jednostka……. 32
3.2. Postrzeganie menedżera przez pracowników …….39
3.3. Znaczenie menedżera w perspektywie organizacji……. 41

Zakończenie …….46
Bibliografia …….48
Spis rysunków……. 51
Spis tabel …….51

więcej

Zarządzanie systemem emerytalnym w Polsce

Wstęp………5

Rozdział I
Historia systemu emerytalnego w Polsce
1.1. Systemy emerytalne w Polsce przed 1999 rokiem ………6
1.2. Reforma emerytalna z 1999 roku ………10
1.3. Zmiany w polskim systemie emerytalnym po 2008 roku ………13

Rozdział II
Charakterystyka III filaru emerytalnego
2.1. Funkcjonowanie III filaru emerytalnego ………17
2.2. Specyfikacja form uczestnictwa w III filarze emerytalnym ………20

Rozdział III
Uczestnictwo Polaków w III filarze emerytalnym – badania empiryczne
3.1. Charakterystyka badanej grupy ………25
3.2. Wiedza badanych na temat III filaru emerytalnego……… 28
3.3. Uczestnictwo badanych w III filarze emerytalnym ………31
3.4...

więcej

Wpływ zarządzania systemem społecznej odpowiedzialności biznesu na kreowanie wizerunku Banku PKO BP S.A.

Wstęp………5

Rozdział I
Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa
1.1 Definicja wizerunku i jego funkcje……… 7
1.2 Wartość wizerunku oraz czynniki ją kreujące……… 11
1.3 Rodzaje wizerunku……… 13
1.4 Elementy wizerunku ………16
1.5 Instrumenty kreowania wizerunku firmy……… 17
1.6 Proces kształtowania wizerunku firmy……… 20

Rozdział II
Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na postrzeganie wizerunku firmy
2.1 Geneza i przyczyny rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu……… 25
2.2 Definicja społecznej odpowiedzialności biznesu ………27
2.3 Zewnętrzny i wewnętrzny wymiar CSR……… 29
2...

więcej

Organizacja ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla gminy XYZ

Wstęp……….5

Rozdział I
Istota zarządzania kryzysowego.
1.1. Pojęcie zarządzania kryzysowego……….7
1.2. Fazy zarządzania kryzysowego……….9
1.3. System i struktura zarządzania kryzysowego……….12
1.4. Podstawy prawne zarządzania kryzysowego……….16

Rozdział II
Charakterystyka gminy XYZ. Potencjalne zagrożenia i formy ich przeciwdziałania.
      2.1. Historia i charakterystyka gminy oraz jej uwarunkowania geograficzne……….20
2.2. Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia……….24
2.3. Zadania i kompetencje podmiotów zarządzania kryzysowego……….,……….27
2.4. Zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych……….30

Rozdział III
Obowiązki ...

więcej

Zarządzanie kryzysowe w gminie XYZ

Wstęp……….5

Rozdział I
Istota zarządzania kryzysowego.
1.1. Pojęcie zarządzania kryzysowego……….7
1.2. Fazy zarządzania kryzysowego……….9
1.3. System i struktura zarządzania kryzysowego……….12
1.4. Podstawy prawne zarządzania kryzysowego……….16

Rozdział II
Charakterystyka gminy XYZ. Potencjalne zagrożenia i formy ich przeciwdziałania.
2.1. Historia i charakterystyka gminy oraz jej uwarunkowania geograficzne……….20
2.2. Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia……….24
2.3. Zadania i kompetencje podmiotów zarządzania kryzysowego……….,……….27
2.4. Zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych……….30

Rozdział III
Obowiązki administracj...

więcej

System motywowania pracowników w procesie zarządzania personelem

Wstęp………… 6

Rozdział I
System motywacyjny w procesie zarządzania personelem w ujęciu teoretycznym.

1.1. Motywacja i motywowanie ………… 9
1.2. Wybrane teorie motywacji………… 12
1.3. Modele motywacji ………… 22
1.4. Systemy motywacyjne w przedsiębiorstwach………… 27

Rozdział II
Czynniki motywujące do pracy.

2.1. Formy i metody motywowania pracowników………… 36
2.2. Płaca jako materialny czynnik motywacyjny………… 41
2.3. Nagrody i kary jako instrumenty motywacyjne………… 47
2.4. Motywowanie a efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa………… 51

Rozdział III
Założenia metodologiczne badań.

3.1. Przedmiot i cel badań………… 56
3.2. Problemy badawcze………… 59
3.3...

więcej

Szkolenia w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

Wstęp……….. 6

Rozdział I
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.

1.1. Definicja i podział przedsiębiorstw……….. 9
1.2. Cechy i cele przedsiębiorstw……….. 13
1.3. Strategia rozwoju……….. 18
1.4. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa i jego rynku……….. 26
1.5. Istota zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie……….. 36


Rozdział II
Proces przygotowania, realizacji oraz oceny szkoleń

2.1. Polityka szkoleniowa przedsiębiorstwa……….. 42
2.2. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych……….. 45
2.3. Metody i formy szkoleń……….. 49
2.4.Ocena efektywności szkoleń……….. 56

Rozdział III
Założenia metodologiczne badań własnych

3.1. Przedmiot i cel badań……….. 64
3.2...

więcej

Znaczenie szkoleń w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

Wstęp………. 6

Rozdział I
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
      1.1. Definicja i podział przedsiębiorstw………. 9
1.2. Cechy i cele przedsiębiorstw………. 13
1.3. Strategia rozwoju………. 18
1.4. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa i jego rynku………. 26
1.5. Istota zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie………. 36

Rozdział II
Proces przygotowania, realizacji oraz oceny szkoleń
      2.1. Polityka szkoleniowa przedsiębiorstwa………. 42
2.2. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych………. 45
2.3. Metody i formy szkoleń………. 49
2.4.Ocena efektywności szkoleń………. 56

Rozdział III
Charakterystyka przedsiębiorstwa z kapitałem państwowym
      3.1...

więcej

Rozwój zawodowy pracowników

Wstęp

Rozdział I
Podstawowe zagadnienia rozwoju w aspekcie teoretycznym

1.1. Definicja rozwoju
1.2. Mechanizmy i efekty rozwoju
1.3. Podstawowe założenia i czynniki rozwoju organizacji
1.4. Człowiek jako podmiot procesu rozwoju
1.5. Rozwój osobisty a rozwój zawodowy

Rozdział II
Metodologia badań własnych

2.1. Cel i przedmiot badań
2.2. Problemy i hipotezy badawcze
2.3. Metody techniki i narzędzia badawcze
2.4. Grupa badawcza
2.5. Teren badań

Rozdział III
Rozwój zawodowy pracownika w świetle badań własnych

3.1. Organizacyjna perspektywa rozwoju pracownika w opinii pracodawcy
3.2. Organizacyjna perspektywa rozwoju w opinii pracownika
3.3. Motywacyjne aspekty pracy zawodowej

więcej

Rola komunikacji w zarządzaniu organizacją

Wstęp………4

Rozdział 1
Kompleksowy wymiar komunikacji

1.1 Definicja, cechy i funkcje komunikowania……… 6
1.2 Formy komunikowania ………11
1.3 Bariery w komunikowaniu się……… 20
1.4 Nowe media w komunikowaniu społecznym ………24

Rozdział 2
Komunikacja w organizacji

2.1 Istota i znaczenie komunikacji w organizacji ………28
2.2 Formalne sieci transmisji danych ………32
2.3 Nieformalne sieci transmisji danych……… 38
2.4 Menedżer i jego wpływ na organizację………. 44

Rozdział 3
Rola komunikacji w efektywnym zarządzaniu organizacją

3.1 Komunikacja grupowa w rozwiązywaniu organizacyjnych problemów ………51
3.2 Analiza roli komunikacji w efektywnym zarządzaniu komunikacją………. 57
3...

więcej

Wykorzystanie internetowych portali pracy w pozyskiwaniu zasobów ludzkich

Wstęp……….1

Rozdział I
Znaczenie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie
1.1 Pojęcie zasobów ludzkich……….3
1.2 Zróżnicowanie w definiowaniu zarządzania zasobami ludzkimi……….6

Rozdział II
Istota i uwarunkowania procesu rekrutacji

1.1 Strategie pozyskiwania personelu……….10
1.2 Znaczenie i funkcje procesu rekrutacji……….12
1.3 Opis stanowiska pracy oraz profile kompetencyjne……….16
1.4 Źródła i rodzaje procesu rekrutacji……….17

Rozdział III
Znaczenie portali pracy w rekrutacji

1.1 Internet jako współczesne źródło pozyskiwania pracowników……….23
1.2 Charakterystyka i ocena skuteczności rekrutacji na wybranych portalach pracy……….31

Rozdział IV
Porównanie i ocena rekrutacji metoda...

więcej

Rola komunikacji w efektywnym zarządzaniu organizacją

Wstęp………4

Rozdział 1
Kompleksowy wymiar komunikacji
1.1 Definicja, cechy i funkcje komunikowania……… 6
1.2 Formy komunikowania ………11
1.3 Bariery w komunikowaniu się……… 20
1.4 Nowe media w komunikowaniu społecznym ………24

Rozdział 2
Komunikacja w organizacji

2.1 Istota i znaczenie komunikacji w organizacji ………28
2.2 Formalne sieci transmisji danych ………32
2.3 Nieformalne sieci transmisji danych……… 38
2.4 Menedżer i jego wpływ na organizację………. 44

Rozdział 3
Rola komunikacji w efektywnym zarządzaniu organizacją

3.1 Komunikacja grupowa w rozwiązywaniu organizacyjnych problemów ………51
3.2 Analiza roli komunikacji w efektywnym zarządzaniu komunikacją………. 57
3...

więcej

Adaptacja społeczno zawodowa nowych pracowników na przykładzie Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Wstęp

Rozdział 1
Istota adaptacji nowego pracownika
1.1. Rola i znaczenie funkcji personalnej
1.2. Pojęcie adaptacji
1.3. Przebieg procesu adaptacji nowego pracownika w przedsiębiorstwie
1.4. Analiza potrzeb kadrowych
1.5. Komunikacja w procesie adaptacji nowych pracowników

Rozdział 2
Opis i analiza badań własnych
      2.1. Charakterystyka Urzędu Miejskiego w Gdańsku
2.1.1.Przedmiot działalności
2.1.2. Struktura organizacyjna
2.1.3. Charakterystyka kadr
2.1.4. Badania własne
2.1.5. Metody i techniki badań

Rozdział 3
Ocena wyników badań własnych oraz propozycja poprawy procesu adaptacji pracownika
      3.1. Informacje ogólne
3.2...

więcej

Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie XYZ

Wstęp……….5

Rozdział 1
Zarządzanie zasobami ludzkimi, ustalenia terminologiczne
      1.1. Celzarządzania zasobami ludzkimi
1.2. Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi
1.3. Polityka personalna

Rozdział 2
Instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi
      2.1. Teorie zarządzania zasobami ludzkimi
2.2. Organizacja procesu zatrudnienia
2.3. Rekrutacja i selekcja personelu
2.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
2.5. Motywowanie pracowników

Rozdział 3
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie XYZ.
      3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ
3.2. Charakterystyka rekrutacji i selekcji w firmie XYZ
3.3. Podnoszenie kompetencji w firmie
3.4...

więcej

Stres jako motywator pracowników na przykładzie firmy

Wstęp

Rozdział 1
Teoretyczne aspekty stresu
1.1. Wyjaśnienie pojęcia stresu………..5
1.2. Rodzaje stresu………..9
1.3. Czynniki wywołujące stres………..14
1.4. Konsekwencje stresu………..18
1.5. Sposoby radzenia sobie ze stresem………..21

Rozdział 2
Istota motywacji w miejscu pracy.
      2.1. Definicja i znaczenie motywacji w miejscu pracy………..25
2.2. Rodzaje motywacji ………..26
2.3. Systematyka teorii motywacji………..27
2.3.1. Teorie treści………..28
2.3.2. Wybrane teorie procesu………..34
2.4. Czynniki motywacyjne………..37
2.4.1. Czynniki materialne………..38
2.4.2. Czynniki niematerialne………..41

Rozdział 3
Wpływ stresu na motywację pracowników w ING Banku Śląskim.
      3.1...

więcej