Charakterystyka systemów motywacyjnych w bankach komercyjnych. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy


Wstęp ………..3

Rozdział 1.
Zarządzanie a motywacja

1.1. Istota zarządzania ……….. 4
1.2. Motywacja w procesie zarządzania zasobami ludzkimi ……….. 8
1.3. Teorie motywacji ……….. 12
1.3.1. Modele motywacji ……….. 13
1.3.2. Teorie potrzeb ……….. 16
1.3.3. Nowe podejścia do motywowania ……….. 23
1.3.4. Motywacyjne systemy zarządzania w organizacjach finansowych i bankach ……….. 24

Rozdział 2.
Motywacyjne formy organizacji pracy

2.1. Wybrane procesy kadrowe a jakość pracy załogi przedsiębiorstwa ……….. 32
2.2. Rozwój pracowników a system doskonalenia kadr……….. 36
2.3. Rola i rozwój wewnętrznej komunikacji w firmie……….. 40
2.4. Partycypacja pracowników w zarządzaniu ……….. 43
2.5. Rola menedżera w motywowaniu zespołów pracowniczych……….. 45

Rozdział 3.
Motywacyjne uwarunkowania systemu wynagrodzeń

3.1. Rola nagród i kar w skutecznym motywowaniu pracowników……….. 48
3.2. Teoria niesłuszności Adamsa ……….. 50
3.3. Motywacja a wynagrodzenie ……….. 51
3.4. Płace jako instrument oddziaływania motywacyjnego ……….. 53
3.5. Kafeteryjne systemy wynagrodzeń……….. 58

Rozdział 4.
Charakterystyka systemów motywacyj nych banków komercyjnych

4.1. Geneza i rozwój banków ……….. 61
4.1.1. Kredyt Bank SA ……….. 62
4.1.2. Powszechny Bank Kredytowy SA ……….. 65
4.2. System motywacyjny w opiniach pracowników banków komercyjnych……….. 67


Zakończenie ……….. 72
Aneks ……….. 73
Bibliografia ……….. 79

Oceń