Czas wolny w życiu seniorów i sposób jego zagospodarowania.

 


Wstęp ……… 4

Rozdzial I
Biologiczny, psychologiczny i spoleczny aspekt starosci.

1.1. Historyczne pojmowanie starosci………5
1.2. Starosc i starzenie się ludzkiego organizmu……… 12
1.3. Wybrane teorie starzenia……… 23
1.4. Funkcjonowanie czlowieka starszego w społeczenstwie i rodzinie……… 26

Rozdzial II
Czas wolny w życiu osób starszych

1.1. Funkcje czasu wolnego ……… 30
1.2. Postawy zyciowe seniorów ……… 34
1.3. Formy spedzania czasu wolnego ……… ……… 38
1.4. Czas wolny ludzi starszych w świetle badan empirycznych ………46

Rozdzial III
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych

3.1. Cel i przedmiot badan ……… 47
3.2. Problemy badawcze ……… 49
3.3. Metoda, technika i narzedzie badawcze ……… 51
3.4. Organizacja i teren badan ……… 54

Rozdzial IV
Zagospodarowanie czasu wolnego przez ludzi starszych w świetle badan wlasnych.

4.1. Charakterystyka badanej populacji……… 55
4.2. Postrzeganie czasu wolnego przez ludzi starszych……… 61
4.3. Formy spedzania czasu wolnego przez seniorów ……… 64
4.4. Aktywnosc osób starszych w czasię wolnym na gruncie spolecznym, kulturalnym i intelektualnym ……… 69
4.5. Poczucie samotnosci doswiadczanej przez seniorów w czasię wolnym……… 72
4.6. Perspektywy zagospodarowaniem czasu wolnego……… 80

Zakończenie.
Wnioski pobadawcze ……… 85
Bibliografia ……… 90
Wykaz tabel i wykresów ……… 93
Aneks ……… 95