Dochody i wydatki budżetu samorządowego na przykładzie gminy X.

>


Wstęp………. 3

Rozdział I.
Samorząd terytorialny – istota znaczenie.

1.1. Geneza i pojęcie samorządu terytorialnego……….. 4
1.2. Ewolucja samorządu terytorialnego w Polsce………. 12
1.3.Gmina, powiat, województwo w nowej strukturze administracyjnej………. 20


Rozdział II.
Budżet gminy – dochody vs wydatki

2.1. Budżet w świetle zadań gminy………. 29
2.2. Dochody budżetu gminy i ich klasyfikacja………. 30
2.3. Główne kierunki wydatków………. 39
2.4. Budżet gminy w świetle danych ogólnopolskich………. 43


Rozdział III.
Poziom, dynamika i struktura dochodów i wydatków budżetu gminy X

3.1. Społeczno – ekonomiczna charakterystyka gminy X………. 44
3.2. Dochody budżetowe gminy X– analiza………. 46
3.2.1. Analiza dochodów własnych gminy………. 47
3.2.2. Analiza udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa………. 52
3.2.3. Analiza subwencji i dotacji………. 53
3.3. Wydatki budżetowe gminy X – analiza……….. 56
3.3.1. Analiza wydatków na oświatę i wychowanie………. 57
3.3.2. Analiza wydatków na gospodarkę komunalną………. 62
3.3.3. Analiza wydatków na administrację………. 64
3.3.4. Analiza wydatków na pomoc społeczną………. 66


Zakończenie………. 77
Bibliografia………. 80
Spis tabel………. 82
Spis wykresów i schematów………. 83

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>