Dotacje jako źródło dochodu samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

6 marca 2019 Off Przez administrator


Rozdział I.
źródła i podział dochodów jednostki samorządu terytorialnego

1. 1. Rodzaje dochodów samorządowych w Konstytucji RP i Europejskiej Karcie Samorządu Terytorialnego ……… 6
1. 2. Klasyfikacja dochodów ze względu na charakter prawny ……… 10


Rozdział II.
Ogólna charakterystyka dotacji

2. 1. Zasady i tryb udzielania dotacji ……… 14
2. 2. Rozliczanie dotacji oraz celowość ich wykorzystania ……… 16


Rozdział III.
Rodzaje dotacji celowych stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego w świetle ustawy o dochodach publicznych

3. 1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami ……… 20
3. 2. Dotacje na zadania realizowane przez j.s.t. na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej ……… 21
3. 3. Dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadań własnych w tym objętych kontraktem wojewódzkim ……… 22
3. 4. Dotacje na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych ……… 24


Rozdział IV.
Dotacje jako źródło dochodu gminy

4. 1. Ogólna charakterystyka gminy ……… 27
4. 2. Dotacje celowe na zadania własne gminy ……… 35
4. 3. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej gminę ……… 36
4. 4. Inne dotacje otrzymywane przez gminę ……… 38


Rozdział V.
Nadzór i kontrola nad prawidłowym wykonaniem dotacji w gminie

5. 1. Kontrola zewnętrzna przez RIO i NIK ……… 40
5. 2. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansowej ……… 42


Podsumowanie ……… 48
Bibliografia ……… 51
Wykaz aktów prawnych ……… 52
Wykaz tabel i rysunków ……… 53


Oceń