Dziecko w polskim prawie karnym w roli świadka

Wstęp……….5

Rozdział 1
Status prawny świadka
1.1. Dziecko jako świadek………. 8
1.2. Wzywanie świadków w procesie ……….14
1.3. Stosowanie kar porządkowych ……….16
1.4. Prawa i obowiązki przysługujące osobie składającej zeznania………. 18

Rozdział 2
Dziecko w ujęciu prawa
2.1. Dziecko jako świadek w procesie karnym………. 27
2.2. Wysłuchanie dziecka w procesie cywilnym ……….28
2.3. Dziecko w roli pokrzywdzonego ……….32
2.4. Przestępczość nieletnich ……….34

Rozdział 3
Przesłuchanie dziecka
3.1. Miejsce i czas przesłuchania………. 38
3.2. Fazy przesłuchania ……….41
3.3. Szczególny rodzaj świadków ……….45
3.4. Postać biegłego i osoby przesłuchującej ……….46
3.5. Dokumentacja z przebiegu przesłuchania ……….50

Zakończenie ……….53
Bibliografia………. 55