Dziecko z zespołem Downa– studium indywidualnego przypadku. 4.03/5 (31)

2 marca 2019 0 Przez administrator


Wstęp……….4

Rozdział I
Niepełnosprawność intelektualna i ruchowa w perspektywie teoretycznej.

1.1. Pojęcie i rodzaje niepełnosprawności……….6
1.2. Niepełnosprawność intelektualna i ruchowa w paradygmacie medycznym……….13
1.3. Niepełnosprawność intelektualna i ruchowa w paradygmacie społecznym……….14


Rozdział II
Zespół Downa w literaturze przedmiotu.

2.1. Pojęcie zespołu Downa i jego typy……….19
2.2. Przyczyny Zespołu Downa……….22
2.3. Wychowanie i edukacja dziecka z Zespołem Downa……….25
2.4. Funkcjonowanie społeczne dziecka z zespołem Downa……….34


Rozdział III
Metodologia badań własnych.

3.1. Przedmiot i cel badań……….38
3.2. Problemy badawcze……….40
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze……….41
3.4. Organizacja i przebieg badań……….43


Rozdział IV
Charakterystyka przypadku.

4.1. Biografia przypadku……….45
4.2. Identyfikacja problemu……….49
4.2.1 Antoni w interakcjach z innymi dziećmi……….49
4.2.2 Zalety i problemy Antoniego……….53
4.3 Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny……….56
4.4. Prognoza negatywna i pozytywna……….61


Zakończenie……….63
Bibliografia……….65
Spis tabel i zdjęć……….68
Aneks……….69

Oceń