Egzekucja z nieruchomości. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

6 marca 2019 Off Przez administrator


Wprowadzenie……… 5

Rozdział I.
Zagadnienia ogólne
1. Pojęcie administracyjnego postępowania egzekucyjnego oraz egzekucji administracyjnej ……… 6

2. Zakres podmiotowy ……… 7
3. Zakres przedmiotowy ……… 10
4. Zasady postępowania egzekucyjnego ……… 14
1. Uwagi ogólne ……… 14
2. Katalog zasad postępowania egzekucyjnego ……… 18
2.1. Zasada celowości ……… 18
2.2. Zasada obowiązku prowadzenia egzekucji ……… 19
2.3. Zasada stosowania wyłączne środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie ……… 20
2.4. Zasada stosowania środków prowadzących bezpośrednio do wykonania obowiązku ……… 21
2.5. Zasada stosowania najłagodniejszego środka ……… 21
2.6. Zasada niezbędności ……… 23
2.7. Zasada zagrożenia ……… 23
2.8. Zasada poszanowania minimum egzystencji ……… 25
2.9. Zasada prowadzenia egzekucji w sposób najmniej uciążliwy dla zobowiązanego ……… 26
2.10. Zasada gospodarnego prowadzenia egzekucji ……… 27
2.11. Zasada niezależności stosowania środków egzekucyjnych od środków represyjnych ……… 28

Rozdział II.
Podmioty uczestniczące w wykonywaniu obowiązków administracyjnych

1. Pojęcie uczestników postępowania egzekucyjnego ……… 30
2. Wierzyciel ……… 31
3. Zobowiązany ……… 32
4. Organ egzekucyjny ……… 35
5. Inni uczestnicy postępowania egzekucyjnego ……… 38

Rozdział III.
Środki egzekucyjne należności pieniężnych

1. Uwagi ogólne ……… 42
2. Egzekucja z pieniędzy ……… 46
3. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę ……… 47
4. Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego ……… 50
5. Egzekucja z rachunków bankowych ……… 51
6. Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych i innych praw majątkowych ……… 56

7. Egzekucja z praw z papierów wartościowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego ……… 60
8. Egzekucja z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych ……… 64
9. Egzekucja z weksla ……… 64
10. Egzekucja z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej ……… 66
11. Egzekucja z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ……… 68
12. Egzekucja z ruchomości ……… 70

Rozdział IV.
Egzekucja z nieruchomości

1. Uwagi ogólne ……… 74
2. Zajęcie nieruchomości ……… 75
3. Opis i oszacowanie wartości nieruchomości ……… 78
4. Licytacja ……… 80
5. Przybicie ……… 87
6. Przyznanie własności nieruchomości ……… 89
7. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz z użytkowania wieczystego ……… 91
8. Podział kwot uzyskanej z egzekucji ……… 93

Zakończenie ………98
Biblografia ……… 100


Oceń