Formy pracy socjoterapeutycznej z mlodzieza


Wstęp……..5

Rozdzial 1.
Socjoterapia młodzieży z zaburzeniami w zachowaniu

1.1. Podstawy socjoterapii – ujecie definicyjne…….. 7
1.2. Diagnoza w socjoterapii ……..10
1.3. Cele i możliwości pracy socjoterapeutycznej…….. 12


Rozdzial 2.
Techniki, metody i formy oddzialywan socjoterapeutycznych…….. 16

2.1. Techniki…….. 16
2.2. Metody i formy…….. 18


Rozdzial 3.
Metodologiczne podstawy badan wlasnych

3.1. Przedmiot i cel badan ……..30
3.2. Problemy i hipotezy badawcze ……..35
3.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze…….. 39
3.4. Teren badan – organizacja i przebieg badania…….. 43


Rozdzial 4.
Wybrane formy socjoterapii wśród młodzieży – wyniki badan wlasnych

4.1. Analiza i interpretacja materialu badawczego…….. 50
4.2. Weryfikacja hipotez badawczych ……..67


Wnioski pedagogiczne…….. 68
Bibliografia ……..71
Spis tabel ……..73
Aneks…….. 74

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>