Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w mieście Gdyni


Wstęp……….2

Rozdzial I
Charakterystyka niepełnosprawności i osób niepelnosprawnych.

1.1. Niepelnosprawnosc w koncepcjach teoretycznych oraz praktykach kwalifikacyjnych……….4
1.2. Niepelnosprawni w społeczenstwie……….15
1.3. Jakość zycia osób niepelnosprawnych……….26

Rozdzial II
Niepelnosprawni w Gdyni.

2.1. Sytuacja osób niepelnosprawnych……….40
2.2. Aktywizacja zawodowa i zatrudnienie……….41
2.3. Wykorzystanie środków PFRON w latach 2007-2012……….43
2.4. Placówki wsparcia dla osób niepelnosprawnych……….57
2.5. Działalność organizacji rzadowych i pozarzadowych wspierajacych osoby niepelnosprawne……….63

Rozdzial III
Analiza i ocena dzialan na rzecz osób niepełnosprawnych w Gdyni.

3.1. Cel badan, pytania i hipotezy badawcze……….66
3.2. Metody i techniki badan……….69
3.3. Dobór próby i organizacja badan……….72
3.4. Analiza wyników ankiety……….73

Zakończenie……….99
Bibliografia……….101
Spis tabel……….105
Spis wykresów……….107
Aneks……….108


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>