Funkcjonowanie systemu motywacji Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

22 lutego 2023 0 Przez administrator


Wstęp……….. 3

Rozdział 1
Znaczenie i rola motywacji

1.1. Definicje motywacji i motywowania ……….5
1.2. Charakterystyka wybranych koncepcji motywacji………. 7
1.3. Znaczenie motywacji pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi ……….12

Rozdział 2
Czynniki motywujące pracowników

2.1. Narzędzia motywujące pracowników ……….15
2.2. Płacowe formy motywowania………. 18
2.3. Pozapłacowe formy motywowania………. 22

Rozdział 3
Metodologia badań własnych

3.1. Przedmiot, cel badań i hipotezy badawcze ……….27
3.2. Metody badawcze ……….30
3.3. Charakterystyka podmiotu badań ……….31

Rozdział 4
Analiza i ocena motywacji pracowników– badania własne

4.1. Ocena motywacji według ankietowanych………. 34
4.2. Podsumowanie i wnioski ……….45

Zakończenie ……….47
Bibliografia………. 48
Spis tabel, wykresów, rysunków ……….50
Załącznik, ankieta………. 52

Oceń