Gminny osrodek pomocy społecznej w xyz jako instytucja wsparcia społecznego w opiniach klientów pomocy społecznej

 


Wstęp………..3

Rozdzial I
Pomoc spoleczna i pracownik socjalny jako instytucja wsparcia społecznego

1.1. Instytucja pomocy społecznej i jej podstawowe zadania………..4
1.2. Praca socjalna………..8
1.3. Obraz pracownika socjalnego – pozadane cechy osobowosci, sylwetki i modelu pracownika socjalnego………..19
1.4. Forma i zakres działalności Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Smoldzinie………..24


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

2.1. Cel i przedmiot badan………..33
2.2. Problemy i hipotezy badawcze …………..34
2.3. Zmienne i wskazniki badan………..37
2.4. Metody, techniki, narzedzia badan………..38


Rozdzial III
Analiza badan wlasnych dotyczaca oceny funkcjonowania GOPS w Smoldzinie

3.1. Charakterystyka badanej grupy………..43
3.2. Ocena funkcjonowania GOPS w Smoldzinie………..50
3.3. Ocena kompetencji pracownika socjalnego w świetle przeprowadzonych badan………..56
3.4. Formy pomocy uzyskane przez GOPS w Smoldzinie………..62
3.5. Podsumowanie………..66


Zalaczniki
Bibliografia