Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego na przykładzie gminy i miasta XYZ. 4.34/5 (41)


Wstęp……… 4

Rozdział I
Teoretyczne podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce

1.1. Istota samorządu terytorialnego ………6
1.2. Gmina jako podmiot samorządu terytorialnego……… 10
1.2.1. Pojęcie gminy……… 11
1.2.2. Osobowość prawna gminy ………11
1.3. Zakres działania i podstawowe zadania gminy……… 14
1.3.1. Zadania własne gminy ………15
1.3.2. Zadania zlecone ………17
1.4. Władze gminy……… 20
1.4.1. Rada gminy jako organ stanowiący i kontrolny ………20
1.4.2. Burmistrz jako jednoosobowy organ wykonawczy gminy ………20


Rozdział II
Gospodarka finansowa gminy

2.1. Budżet jako podstawa działalności gminy ………26
2.2. Źródła zasilania budżetów jednostek samorządu terytorialnego ………31
2.3. Opracowywanie i uchwalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego ………36
2.4. Wykonywanie i kontrola budżetu jednostki samorządu terytorialnego ………40


Rozdział III
Analiza dochodów i wydatków Gminy i Miasta XYZ

3.1. Charakterystyka Gminy i Miasta XYZ ………45
3.2. Analiza dochodów Gminy i Miasta XYZ ………48
3.3. Analiza wydatków Gminy i Miasta XYZ ……… 57
3.4. Kompleksowa ocena gospodarki finansowej Gminy i Miasta XYZ……… 64


Zakończenie ………67
Bibliografia………70
Wykaz aktów prawnych ………71
Spis tabel ………72
Spis wykresów………72
Spis rysunków ………72
Aneks ………74

Oceń