Instrumenty analizy finansowej malego przedsiębiorstwa a jego kondycja finansowa na przykładzie firmy PHU Martel

Wstęp………..4

Rozdzial 1.
Analiza finansowa przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej

1.1. Pojecie, istota, znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu mala firma w warunkach gospodarki rynkowej………… 6
1.2. Przedmiot analizy finansowej w malym przedsiębiorstwie oraz kryteria podzialu analiz………… 8
1.3. Przygotowanie materialów zródlowych i zasady ich weryfikacji………… 13
1.4. Sprawozdawczość finansowa malej firmy jako podstawa oceny jej kondycji ekonomiczno – finansowej………… 20
1.5. Prezentacja wyników analizy ekonomiczno – finansowej……….. 29


Rozdzial 2.
Metodyka wstepna analizy ekonomiczno – finansowej w ocenie kondycji malej firmy

2.1. Metodyka wstepna analizy ekonomiczno – finansowej w ocenie kondycji firmy ………..31
2.1.1. Metodyka wstepna w analizie sytuacji majatkowej firmy……….. 32
2.1.2. Metodyka wstepna w analizie sytuacji kapitalowej firmy……….. 35
2.1.3. Metodyka wstepna w analizie wyniku finansowego firmy ………..41
2.2. Analiza wskaznikowa jako rozwiniecie wstepnej analizy danych……….. 44
2.3. Metody wnioskowania naukowego – indukcji, dedukcji i redukcji ………..54
2.4. Metoda porównan i jej odmiany……….. 57
2.5. Metoda przyczynowej analizy zjawisk gospodarczych ………..60


Rozdzial 3.
Instrumenty analizy finansowej malej firmy w ocenie jej kondycji

3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa PHU Martel………… 63
3.2. Analiza porównawcza oraz analiza struktury jako metoda oceny sytuacji majatkowej firmy ………..66
3.3. Analiza porównawcza oraz analiza struktury jako metoda oceny sytuacji kapitalowej firmy……….. 71
3.4. Wstępna ocena ksiegowej wielkosci wyniku finansowego……….. 80
3.5. Systemy wskazników oceny kondycji jako instrumenty rozwinietej analizy finansowej malej firmy……….. 83
3.5.1. Wskazniki plynnosci finansowej I, II i III stopnia……….. 84
3.5.2. Wskazniki rentownosci ………..86
3.5.3. Wskazniki obrotowosci majatku i kapitalu……….. 88
3.5.4. Wskazniki wspomagania finansowego firmy……….. 91


Podsumowanie ………..94
Bibliografia ………..96
Spis tabel ………..99
Spis wykresów ………..101