Instytucje dzialajace na potrzeby ksztalcenia i doskonalenia nauczycieli


Rozdzial 1.
Polska szkola u progu trzeciego tysiaclecia

1.1. Przeobrazenia polskich szkól
1.2. Miejsce, rola i zadania nauczyciela w zmieniajacym się systemie ksztalcenia

Rozdzial 2.
Instytucje zajmujace się ksztalceniem nauczycieli

2.1. Zarys teorii ksztalcenia nauczycieli
2.2 Szkoly wyzsze ksztalcace nauczycieli (wyksztalcenie, kwalifikacje)
2.3. Podsumowanie rozdzialu 2

Rozdzial 3
Instytucje zajmujace się doskonaleniem zawodowym nauczycieli

3.1. CODN
3.2. Kuratoria oswiaty poprzez terenowe placówki metodyczne wom-y
3.3. Uczelnie wyzsze, kolegia
3.4. Doradcy metodyczni
3.5. Instytut badan edukacyjnych (IBE)

Rozdzial 4
Instytucje zajmujace się ksztalceniem i doskonaleniem

nauczycieli-bibliotekarzy
4.1. system szkolny (akademicki)
4.1.1. status spoleczny i zawodowy nauczyciela -bibliotekarza
4.1.2. bibliotekarskie szkolnictwo pomaturalne
4.1.3. wyzsze szkolnictwo bibliotekarskie
4.1.3.1. instytut informacji naukowej i studiów bibliologicznych Uniwersytetu
Warszawskiego (IINISB UW)
4.2. System pozaszkolny
4.2.1. Organizacje społeczne (SBP,TNBSP)
4.2.2. Biblioteki pedagogiczne i publiczne

Rozdzial 5
Działalność informacyjna na potrzeby ksztalcenia nauczycieli. Wybrane
instytucje

5.1. MEN. Fundacja systemu edukacji
5.2. Instytut badan edukacyjnych (IBE)
5.3. Centralny osrodek doskonalenia nauczycieli (CODN)
5.4. Kuratoria oswiaty – terenowe placówki metodyczne (WOM-Y)
5.4.1. Wojewódzki Osrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie (WODN)
5.5. Glówny urzad statystyczny (GUS). informacja statystyczna
5.6. Pedagogiczne biblioteki wojewódzkie. Pedagogiczna biblioteka wojewódzka (PBW)
w Warszawie


Zakończenie
Bibliografia
Wykaz tabel

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>