Konflikt organizacyjny na przykładzie filii New Yorker w Krakowie (zmiany restrukturyzacyjne)

Wstęp……..4

Rozdział 1.
Konflikt organizacyjny
      1.1. Konflikt w świetle źródeł literatury…….. 6
1.2. Istota konfliktu organizacyjnego…….. 9
1.3. Źródła konfliktów organizacyjnych 14
1.4. Fazy konfliktu organizacyjnego ……..15……..
1.5. Rodzaje konfliktów organizacyjnych ……..18
1.6. Metody kierowania konfliktem organizacyjnym…….. 24

Rozdział 2.
Funkcjonowanie członków organizacji w warunkach zmian i konfliktów
      2.1. Procesy restrukturyzacyjne w przedsiębiorstwach…….. 34
2.2. Zachowania pracownicze w sytuacji innowacyjnej ……..41
2.2.1. Opór przeciwko zmianom ……..44
2.2.2. Emocjonalne aspekty zmian…….. 48
2.3. Konflikt jako zjawisko dezorganizujące działalność przedsiębiorstwa…….. 52
2.4. Zachowania pracowników w sytuacji konfliktowej…….. 58
2.4.1. Symptomy konfliktu ……..64
2.4.2. Strategie działań w konflikcie interpersonalnym…….. 67

Rozdział 3.
Metodologia badań własnych dotycząca konfliktu organizacyjnego wywołanego zmianami restrukturyzacyjnymi w filii New Yorker w Krakowie
      3.1. Cel i problem badawczy ……..72
3.2. Organizacja badań i dobór próby badawczej ……..75
3.3. Metody, techniki i narzędzia badań ……..77
3.4. Hipotezy badawcze ……..79
3.5. Opis obiektu badań ……..80

Rozdział 4.
Wyniki badań nad konfliktem organizacyjnym w filii New Yorker w Krakowie – studium przypadku oraz wnioski z badań
      4.1. Czynnik ludzki w organizacji w świetle badań własnych ……..83
4.1.1. Charakterystyka społeczno-demograficzna respondentów ……..83
4.1.2. Stosunek respondentów do pracy ……..86
4.1.3. Funkcjonowanie grup pracowniczych w organizacji w opinii respondentów ……..87
4.2. Analiza badań własnych nad zjawiskiem konfliktu w obliczu zmian restrukturyzacyjnych w filii New Yorker w Krakowie…….. 90
4.2.1. Wprowadzenie zmian i ich wpływ na pracę badanych pracowników ……..90
4.2.2. Percepcja zmian i partycypacja respondentów w procesie wprowadzania zmian…….. 93
4.2.3. Problem przystosowania się do zmian oraz postawy mu towarzyszące…….. 95
4.3. Postawy i zachowania pracowników na tle konfliktów wywołanych zmianami restrukturyzacyjnymi w filii New Yorker w świetle badań własnych…….. 100
4.3.1. Wpływ zmian restrukturyzacyjnych na konfliktowość wśród pracowników ……..100
4.3.2. Postrzeganie przez respondentów konfliktów powstałych na tle zmian ……..104
4.3.3. Kształtowanie się zachowań respondentów w obliczu konfliktów w firmie ……..108

Wnioski z badań ……..113
Zakończenie…….. 116
Bibliografia…….. 119
Spis tabel ……..126
Spis rysunków ……..128
Spis wykresów ……..129
Załączniki ……..130