Konflikty wewnątrzorganizacyjne via typ kultury organizacyjnej na przykładzie firmy Amica Wronki.

Wstęp

Rozdział 1.
Kultura organizacyjna – pojęcie, funkcja, typologia
      1.1. Przegląd definicji w świetle literatury przedmiotu
1.2. Elementy kultury organizacyjnej
1.3. Wybrane modele kultury organizacyjnej

Rozdział 2.
Konflikty wewnątrzorganizacyjne – pojęcie, funkcje, przyczyny
      2.1. Pojęcie konfliktu w świetle literatury przedmiotu
2.2. Funkcje i znaczenie konfliktu wewnątrzorganizacyjnego
2.3. Wewnętrzne źródła konfliktów w przedsiębiorstwie
2.4. Sposoby rozwiązywania konfliktów wewnątrzorganizacyjnych

Rozdział 3.
Metodologiczne aspekty pracy
      3.1. Charakterystyka podmiotu badań
3.2. Problem, cele, hipotezy badawcze
3.3.Charakterystyka narzędzi badawczych

Rozdział 4.
Kultura organizacyjna i konflikty w organizacji – ocena w świetle badań własnych
      4.1. Charakterystyka badanej populacji
4.2. Graficzne i opisowe przedstawienie wyników badania
4.3 Wyodrębnienie najważniejszych opinii

Zakończenie
Bibliografia
Aneks