Kryminologiczna ocena zjawiska terroryzmu.


Wstęp ………5

Rozdzial I
Swiadomosc jako podstawowy czynnik funkcjonowania społecznego ………9

1. Pojecie swiadomosci
2. Swiadomosc spoleczna
3. Rola swiadomosci w profilaktyce zagrozen


Rozdzial II
Podstawy teoretycznych rozwazan ………18

1. Historia terroryzmu
2. Trudnosci w zdefiniowaniu terroryzmu
3. Podstawowe pojecia
4. Akty terroryzmu w ujęciu psychologicznym i politycznym jako globalne zagrozenie dla spoleczenstwa
5. Klasyfikacja terroryzmu w unii europejskiej


Rozdzial III
Psychologiczne aspekty terroryzmu………71

1. Psychologia i terroryzm
1. 1. Profil terrorysty
2. Strach przed terroryzmem oraz jego psychologiczne i społeczne konsekwencje
3. Spoleczny, kulturowy i polityczny kontekst przestepczosci terrorystycznej
4. Edukacyjne formy zapobiegania terroryzmowi. psychospołeczne mechanizmy edukacji terrorystycznej
4.1. Wybrane zagadnienia z edukacji terrorystycznej
4.2. Wybrane elementy komunikacji miedzyludzkiej
4.3. Rola i znaczenie stereotypów w edukacji terrorystycznej


Rozdzial IV
Wykorzystanie terytorium polski jako zaplecza logistycznego terrorystów i zwiazane z tym zagrozenia………124

1. Formy działalności terrorystycznej
2.Charakterystyka zagrozen


Rozdzial V
Walka z terroryzmem w świetle polskiego i unijnego prawa ………133

1. Polskie postulaty dotyczace walki z terroryzmem na poziomie unijnym
2. Aktualne zagrozenie terroryzmem i możliwości jego zwalczania
3. Walka z terroryzmem w unii europejskiej
a) zapobieganie
b) ochrona
c) sciganie
d) reagowanie
e) wspólpraca miedzynarodowa


Rozdzial VI
Metodologia badan wlasnych………153

1. Wprowadzenie
2. Wybór tematu, przedmiot i cel badan
3. Metoda, technika i narzedzia badawcze
4. Problemy i hipotezy badawcze
5. Teren badan
6. Charakterystyka badanej próby
7. Zmienne zalezne i zmienne niezalezne
8. Konstrukcja i charakterystyka ankietowanych


Rozdzial VII
Analiza wyników badan wlasnych ………179

1. Analiza ankiety


Wnioski………201
Bibliografia
Aneks

 

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>