Kształtowanie postaw pracowników i rola kadry kierowniczej w procesie motywacji na podstawie badań własnych.

7 marca 2019 0 Przez administrator

Wstęp……….3

Rozdział I
Kadra kierownicza w organizacji przemysłowej………5

1. Proces zarządzania i jego
realizatorzy……….5
2. Umiejętności
kierownicze………19


Rozdział II
Rola motywacji w kształtowaniu postaw wobec
pracy………23

1. Istota i znaczenie
motywacji……….23
2. Modele motywacji……….26
2.1. Ogólne modele
motywacji……….26
2.1.1. Model
tradycyjny……….26
2.1.2. Model stosunków międzyludzkich……….28
2.1.3 Model zasobów
ludzkich………31
2.2. Szczegółowe modele
motywacji………34
2.2.1. Model E. Lowlera………34
2.2.2. Model motywowania
zintegrowanego………36
2.2.3. Model motywowania według X. Gliszczyńskiej………38
3. Teorie i podejścia do
motywacji………42
3.1 Teorie
motywacji………42
3.1.1. Teorie treści……….43
· Hierarchia potrzeb A. Maslowa……….46
· Teoria dwuczynnikowa F. Herzberga……….52
3.1.2. Teorie
procesu……….56
· Teoria oczekiwań………57
· Teoria sprawiedliwości………59
3.1.3. Teorie
wzmocnienia……….60
3.2. Systemowy pogląd na motywację………61
3.2.1. Cechy
indywidualne………62
3.2.2. Cechy stanowiska
pracy……….65
3.2.3. Cechy sytuacji
roboczej……….65


Rozdział III
Czynniki warunkujące zadowolenie z
pracy……….74

1. Kategorie wartości cenionych przez pracowników……….77
2. Czynniki współdecydujące o poziomie
zadowolenia z pracy wynikające a pełnienia roli kierownika………85
3. Czynniki wpływające na zadowolenie z pracy pozostające w związku
z szansami realizowania odczuwanych potrzeb i oczekiwań………90


Rozdział IV
Rzeczywista struktura czynników
współdecydujących o poziomie satysfakcji z
pracy……….100

1. Charakterystyka badanej zbiorowości………101
1.1. Grupa studentów………101
1.2. Grupa kierowników……….102
2. Opinie dotyczące zakresu wpływów na funkcjonowanie podległych zespołów……….104
3. Potrzeby i oczekiwania związane z pracą………111
4. Hierarchia ważności czynników współdecydujących o zadowoleniu z
pracy……….116
5. Warunki pracy jako czynnik kształtujący zadowolenie z
pracy………122
6. Ogólny poziom zadowolenia z pracy
kadry kierowniczej wybranego przedsiębiorstwa……….124


Podsumowanie……….132
Bibliografia……….135
Spis rysunków………138
Spis tabel……….140
Spis załączników……….141