Mobilność polskiej wysoko wykwalifikowanej siły roboczej po 2002 roku na przykładzie absolwentów wyższych uczelni 4.44/5 (25)

5 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp………..5

Rozdział I
Teoretyczne podstawy międzynarodowych przepływów wysoko wykwalifikowanej siły roboczej

1. Podstawowe pojęcia i klasyfikacje w zakresie migracji międzynarodowych ………..7
1.1. Pojęcie migracji w ujęciu wybranych dyscyplin naukowych ………..8
1.2. Podstawowa klasyfikacja migracji ………..10
1.3. Motywy i bariery migracji na przykładzie modelu 'push pull' ………..12
2. Problemy metodologiczne badań nad zjawiskiem migracji ………..14
3. Migracje międzynarodowe z perspektywy przepływu wysoko wykwalifikowanej siły roboczej – zarys problematyki……….. 17
3.1. Kwestie terminologiczne z zakresu migracji wykwalifikowanej siły roboczej……….. 17
3.2. Zjawisko 'drenażu mózgów' w świetle wybranych koncepcji teoretycznych ………..19
3.2. Uwarunkowania migracji osób z wysokimi kwalifikacjami w dobie globalizacji ………..23


Rozdział II
Mobilność wysoko wykwalifikowanej siły roboczej w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej

1. Podstawowe regulacje prawne w zakresie swobodnego przepływu osób w ustawodawstwie wspólnotowym……….. 28
2. Wyniki polskich negocjacji akcesyjnych w obszarze swobodnego przepływu osób ………..32
3. Główne tendencje polskiej emigracji w latach 2002-2011 ………..34
4. Charakterystyka emigracji osób wysoko wykwalifikowanych w okresie przed i poakcesyjnym ………..38
4.1. Wybrane czynniki kształtujące rozmiary oraz intensywność emigracji polskich pracowników z wyższym poziomem wykształcenia ………..38
4.2. Problem 'drenażu mózgów' w kontekście polskiej emigracji poakcesyjnej ………..42
4.3. Koszty i korzyści migracji polskiej wysoko wykwalifikowanej siły roboczej……….. 45


Rozdział III
Charakterystyka planowanych wyjazdów zagranicznych absolwentów śląskich wyższych uczelni – badania własne

1. Cel, problemy i hipotezy badawcze……….. 51
2. Zastosowane narzędzia badawcze oraz organizacja i przebieg badań ………..52
3. Charakterystyka badanej grupy ………..53
4. Analiza wyników badania ………..55
4.1. Skala oraz kierunki geograficzne potencjalnej emigracji zarobkowej ………..55
4.2. Motywy emigracji oraz czynniki, które mogłyby wpłynąć na rezygnację z planowanego wyjazdu ………..58
4.3. Sytuacja zawodowa i materialna respondentów, a oczekiwania związane z pracą za granicą kraju ………..61
4.4. Ocena szans na zagranicznym rynku pracy oraz stosunek badanych do emigracji zarobkowej……….. 65


Wnioski……….. 67
Bibliografia ………..70
Spis tabel oraz ilustracji……….. 76
Aneks ………..78


Oceń