Model zakazów dowodowych a realizacja prawdy w procesie karnym.

2 stycznia 2023 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział I
Model zakazów dowodowych w procesie karnym.

1. Pojęcie zakazów dowodowych.
1.1. Koncepcje zdefiniowania zakazów dowodowych.
1.2. Problematyka nazwy 'zakazy dowodowe’ a 'zakazy dowodzenia’.
2. Zarys genezy instytucji zakazów dowodowych.
3. Istota i systematyka zakazów dowodowych.
3.1. Istota zakazów dowodowych.
3.2. Koncepcje usystematyzowania zakazów dowodowych.


Rozdział II
Pojęcie, miejsce i znaczenie prawdy w procesie karnym.

1. Pojęcie prawdy.
2. Miejsce i znaczenie prawdy w prawie procesowym.
2.1. Ustalenie miejsca zasady prawdy materialnej w karnoprocesowym i konstytucyjnym systemie gwarancji.
2.2. Znaczenie prawdy materialnej w kształtowaniu rzetelnego procesu.
3. Zasada prawdy a kontradyktoryjność postępowania.


Rozdział III
Aksjologiczne uwarunkowania ograniczeń w dochodzeniu do prawdy materialnej w procesie.

1. Wpływ praw człowieka na proces karny. Aspekt gwarancyjny i aksjologiczny procesu.
2. Wartości konstytucyjne leżące u podstaw zakazów dowodowych.
3. Zakazy dowodowe a naczelne zasady procesowe.


Rozdział IV
Model zakazów dowodowych a realizacja zasady prawdy materialnej w świetle unormowań konwencyjnych.

1. Rola Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w kształtowaniu się standardów procesowych.
2. Orzecznictwo strasburskie kształtujące polski model zakazów dowodowych.


Zakończenie