Monografia geograficzna solectwa XYZ w gminie XYZ.


1. Wstęp
1.1. Przedmiot badan, zakres przestrzenny i czasowy
1.2. Cele pracy ……….. 4
1.3. Metody badawcze i materialy zródlowe ……….. 5
1.4 Omówienie literatury……….. 6
1.5. Omówienie pojec……….. 7

2. Charakterystyka srodowiska przyrodniczego

2.1. Polozenie geograficzne………..9
2.2. Budowa geologiczna………..12
2.3. Rzezba terenu………..15
2.4. Wody powierzchniowe i podziemne……….. 15
2.5. Warunki klimatyczne………..16
2.6. Pokrywa glebowa………..20
2.7. Fauna i flora ………..23
2.8. Zagrozenia i ochrona srodowiska………..24

3. Dzieje i morfologia solectwa

3.1. Historia solectwa………..26
3.2. Rozplanowanie wsi………..29
3.3. Struktura funkcjonalno-przestrzenna………..30
3.4 Fizjonomia wsi………..32

4. Ludnosc

4.1. Liczba i rozmieszczenie ludnosci………..34
4.2. Ruch naturalny i migracje ludnosci ………..35
4.3. Struktura biologiczna i spoleczno–zawodowa ludnosci………..39
4.3.1. Struktura biologiczna………..39
4.3.2. Struktura wyksztalcenia………..42
4.3.3. Struktura zawodowa………..43
4.3.4. Stosunki społeczne……….. 44

5. Gospodarka solectwa

5.1. Rolnictwo
5.1.1. Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju rolnictwa………..47
5.1.2. Pozaprzyrodnicze uwarunkowania rozwoju rolnictwa………..49
5.1.3. Produkcja roslinna………..53
5.1.4. Produkcja zwierzeca………..54
5.2. Działalność pozarolnicza………..56

6. Infrastruktura solectwa

6.1. Infrastruktura techniczna……….. 58
6.2. Infrastruktura spoleczna………..60
6.3. Infrastruktura mieszkaniowa………..63

7. Zakończenie

7.1. Analiza SWOT………..66
7.2. Podsumowanie………..67

Bibliografia ………..71
Materialy zródlowe………..72
Spis stron internetowych………..72
Spis rycin………..73
Spis tabel………..74
Spis fotografii………..75
Zalaczniki………..76


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>