Most nad rzeką Kamienicą w Ciągu obwodnicy Nysy (Projektowany most to obiekt łukowy, stalowy, z dźwigarami o przekroju skrzynkowym) Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator

Wstęp

1. Przedmiot i cel pracy……….. 9
2. Zakres pracy ………..9


II. Część Studialna

1. Informacje Ogólne……….. 10
2. Stosowane materiały i konstrukcje………… 11
2.1. Informacje ogólne……….. 11
2.2. Materiały………..: 11
3. Przykłady konstrukcji mostów……….. 12
3.1. Wstęp ………..12
3.2. Mosty płytowo-belkowe ………..12
3.3. Mosty skrzynkowe……….. 16
3.4. Mosty łukowe ………..19
3.5. Mosty podwieszone……….. 22
3.6. Mosty wiszące ………..27
3.7. Konstrukcje gruntowo-powłokowe ………..31
4. Podsumowanie ………..31


III. Część Projektowa

1. Założenia do części projektowej……….. 32
1.1. Koncepcja I z monolitycznego betonu sprężonego………… 32
1.2. Koncepcja II z belek prefabrykowanych………… 32
1.3. Koncepcja III stalowa łukowa……….. 32
2. Obliczenia wstępne koncepcji monolitycznej……….. 33
2.1. Zestawienie Obciążeń ………..33
2.2. Charakterystyki geometryczne przekroju i materiału………… 35
2.3. Przyjęcia trasy wypadkowej kabli oraz wyznaczenie sił wzbudzonych………… 36
2.4. Wymiarowanie ………..38
2.5. Dobór siły i ilości cięgien………… 43
2.6. Wstępne wyznaczenie trasy kabli……….. 44
3. Obliczenia wstępne do koncepcji stalowej ………..47
3.1. Wykaz elementów ………..47
3.2. Obciążenia stałe………..48
3.1. Obciążenia zmienne……….. 50
3.2. Model obliczeniowy……….. 51
3.3. Wymiarowanie ………..52
4. Obliczenia techniczne ………..58
4.1. Wykaz elementów i zestawienie obciążeń stałych……….. 58
4.2. Zestawienie obciążeń zmiennych……….. 60
4.3. Wymiarowanie płyty żelbetowej ………..61
4.4. Wymiarowanie podłużnicy zespolonej……….. 68
4.5. Wymiarowanie poprzecznicy ………..74
4.6. Wymiarowanie ściągu ………..86
4.7. Wymiarowanie dźwigara łukowego……….. 96
4.8. Dobór wieszaka ………..111
4.9. Wymiarowanie żelbetowej poprzecznicy PP1 ………..111
4.10. Wymiarowanie żelbetowej poprzecznicy PP2……….. 117
4.11. Sprawdzenie ugięcia……….. 124
4.12. Dobór łożysk ………..125
4.13. Analiza wyboczeniowa ………..126


IV. Opis techniczny

1. Część Ogólna ………..131
1.1. Nazwa obiektu i zakres opracowania ………..131
1.2. Zamawiający……….. 131
1.3. Podstawa opracowania ………..131
2. Stan projektowany……….. 131
2.1. Charakterystyka ogólna obiektu ………..131
2.2. Charakter przeszkody ………..131
2.3. Parametry techniczne obiektu ………..131
2.4. Posadowienie obiektu……….. 131
3. Opis rozwiązań konstrukcyjnych ………..131
3.1. Konstrukcja pomostu……….. 131
3.2. Konstrukcja dźwigarów……….. 131
3.3. Konstrukcja przyczółków……….. 132
4. Wyposażenie obiektu……….. 132
4.1. Nawierzchnia ………..132
4.2. Elementy odwodnienia……….. 132
4.3. Urządzenia dylatacyjne ………..132
4.4. Łożyska……….. 132
4.5. Bariery ………..132
4.6. Oświetlenie ………..132
4.7. Kanały kablowe ………..132
4.8. Znaki pomiarowe……….. 132


Bibliografia……….. 133
Spis rysunków i fotografii zamieszczonych w tekście ………..135
Spis Tabel zamieszczonych w tekście……….. 139
Spis rysunków załączonych ………..140

Oceń