Motywacja i ocena, jako skuteczne zarządzanie na przykładzie jednostki wojskowej

Wstęp……….5

Rozdział I
Definicja, rola i rodzaje motywacji w zarządzaniu
      1.1. Definicja i proces motywacji………. 7
1.2. Rodzaje motywacji pracowników………. 10
1.3. Motywowanie, jako proces zarządzania………. 11
1.4. Wybrane teorie roli motywacji………. 15
1.4.1. Teorie treści………. 15
1.4.2. Teorie procesu………. 19
1.4.3. Teorie wzmocnienia ……….22

Rozdział II
Czynniki motywujące pracowników
      2.1. Instrumenty motywowania pracowników………. 25
2.1.1. Wynagrodzenia ……….25
2.1.2 Premie i nagrody………. 28
2.1.3. Świadczenia rzeczowe jako element motywacji pracowników………. 31
2.2. Współczesne czynniki warunkujące motywację do pracy ……….34
2.2.1. Zarządzanie strachem ……….34
2.2.3. Mobbing………. 36

Rozdział III
Motywacja, jako narzędzie zarządzania personelem
      3.1. Szkolenia ……….39
3.2. Awans jako czynnik motywacyjny………. 41
3.3. Organizacja pracy ……….42

Rozdział IV
Analiza systemu motywacji w JW XYZ
      4.1. Cel badań i problemy badawcze ……….47
4.2. Metoda, techniki i narzędzia badawcze zastosowane w badaniach………. 47
4.3. Teren badawczy………. 48
4.4. Prezentacja wyników badań własnych………. 52

Wnioski z badań ……….70
Zakończenie………. 72
Bibliografia………. 74
Spis rysunków………. 77
Załącznik ……….78