Motywacja do pracy – próba weryfikacji wybranych teorii 4.56/5 (18)

5 listopada 2017 Wyłączono Przez administrator

Wprowadzenie

Rozdział I
Motywacja – pojęcia ogólne
      1.2 Istota motywacji
1.3 Proces motywacji
1.4 Modele motywacji
1.4.1 Model podstawowy
1.4.2 Model zintegrowany
1.5 Motywowanie a motywacja
1.6 Rodzaje motywacji

Rozdział II
Niematerialne i materialne środki w procesie motywowania pracowników
      2.1 Pobudzanie motywacji
2.2 Środki motywacyjne
2.2.1 Środki przymusu
2.2.2 Środki zachęty
2.2.3 Środki perswazji
2.3 Pozapłacowe środki pobudzania motywacji
2.3.1 Świadczenia zabezpieczające
2.3.2 Świadczenia materialne
2.4 Wynagrodzenia
2.4.1. Formy płac
2.4.2. Systemy płac oparte na kwalifikacjach

Rozdział III
Teorie motywacji
      3.1 Instrumentalna Teoria motywacji
3.2 Teoria X I Y D. Mcgregora
3.3 Teorie procesu
3.4 Teoria wartości oczekiwanej
3.5 Teoria celu
3.6 Teoria sprawiedliwości
3.7 Teorie oparte na zaspakajaniu potrzeb
3.8 Przegląd teorii motywacji- podsumowanie

Rozdział IV
Próba weryfikacji empirycznej teorii Herzberga i Maslowa
      4.1 Założenia dotyczące badań empirycznych.
4.2 Hipotezy badawcze
4.3 Dobór metody badawczej
4.4 Organizacja i przebieg badań
4.4.1 Rozkład płci i wieku w populacji
4.4.2 Rozkład wykształcenia i zarobków w badanej próbie
4.5 Analiza wyników badań empirycznych
4.5.1 Weryfikacja teorii Maslowa
4.5.2 Weryfikacja teorii Herzberga
4.6 Weryfikacja hipotez i interpretacja wyników

Zakończenie
Spis tabel
Spis rysunków
Spis wykresów
Bibliografia

Oceń