Możliwości zwiększenia dochodów budżetu gminy z podatków i oplat lokalnych na przykładzie gminy XYZ. 4.2/5 (59)


Wstęp

Rozdzial I.
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego.

1.1. Administracja publiczna.
1.1.1. Administracja terenowa.
1.1.2. Administracja samorzadowa.
1.2. Samorzad gminy i jego zadania.
1.3. Władze i organy gminy.
1.4. Jednostki pomocnicze i organizacyjne gminy.
1.5. Mienie komunalne nalezace do gminy.
1.6. Nieruchomości niekomunalne znajdujace się na terenie gminy.

Rozdzial II.
Gospodarka finansowa gminy.

2.1. Zasady gospodarki finansowej gminy.
2.2. Budżet i jego funkcje.
2.3. Dochody gminy.
2.4. Wydatki gminy.
2.5. Procedura budżetowa.

Rozdzial III.
Dochody Gminy z podatków i oplat lokalnych.

3.1. Dochody jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2004.
3.2. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2004.

Rozdzial IV.
Zasady ustalania stawek podatków i oplat lokalnych.

4.1. Podatek od nieruchomosci.
4.2. Podatek rolny.
4.3. Podatek lesny.
4.4. Podatek od środków transportowych.
4.5. Podatek od posiadania psów.
4.6. Podatek od spadków i darowizn.
4.7. Podatek od czynnosci cywilnoprawnych.
4.8. Oplata skarbowa.
4.9. Oplata administracyjna.
4.10. Oplata targowa.
4.11. Oplata miejscowa.
4.12. Karta podatkowa.
4.13. Podatek dochodowy od osób fizycznych.
4.14. Podatek dochodowy od osób prawnych.

Rozdzial V.
Metodyka badania wykorzystania podatków i oplat lokalnych jako zródel zwiększenia dochodów gminy.

5.1. Cel i hipotezy badawcze.
5.2. Zasada i procedura oceny problemu.
5.3. Zakres i potrzeby informacyjne.
5.4. Źródła i metody zbierania informacji.
5.5. Metody i techniki badania i oceny zmian struktury budżetu.

Rozdzial VI.
Charakterystyka gminy XYZ.

6.1. Rys historyczny.
6.2. Polozenie geograficzne i środowisko przyrodnicze.
6.3. Gospodarka i infrastruktura gminy.
6.4. Struktura gminy.
6.5. Powierzchnia gminy i struktura nieruchomosci.

Rozdzial VII.
Gospodarka finansowa gminy XYZ w latach 1999-2005.

7.1. Struktura budżetu gminy.
7.2. Znaczenie dochodów z podatków i oplat lokalnych.
7.3. Stopien wykorzystania stawek podatków i oplat w gminie.
7.4. Ocena możliwości zwiększenia dochodów gminy z podatków i oplat lokalnych.

Podsumowanie
Bibliografia

Oceń