Obiekty zabytkowe w miastach jako podstawa tworzenia produktów turystycznych – przyklad XYZ.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp
1. Cel i zakres pracy ………5
2. Metody pracy………7
3. Przeglad literatury i materialów zródlowych………8

Rozdzial I.
Obiekty zabytkowe jako produkt turystyczny w wybranych miastach w Polsce i na swiecie

1. Pojecie produktu turystycznego………10
2. Wykorzystanie obiektów zabytkowych w wybranych miastach w Polsce
2.1. Wstęp………12
2.2. Torun………13
2.3. Kraków………16
2.4. Gdansk………20
2.5. Malbork………23
2.6. Chelmno………26
3. Wykorzystanie obiektów zabytkowych w wybranych miastach na swiecie
3.1. Wilno………29
3.2. Praga ………34
3.3. Barcelona………38
4. Wnioski………41


Rozdzial II.
Uwarunkowania rozwoju turystyki w XYZ

1. Polozenie geograficzne………43
2. Dostepnosc komunikacyjna miasta. ………44
3. Zarys historii miasta………46
4. Walory turystyczne
4.1. Walory turystyczne przyrodnicze………47
4.2. Walory turystyczne antropogenniczne………48
4.3. Atrakcje turystyczne i imprezy turystyczne………55
5. Zagospodarowanie turystyczne
5.1. Baza noclegowa………57
5.2. Baza gastronomiczna………59
5.3. Baza towarzyszaca………60
5.4. Szlaki turystyczne
5.4.1. Piesze szlaki turystyczne………61
5.4.2. Rowerowe szlaki turystyczne………62
5.4.3. Wodne szlaki turystyczne………63
6. Ruch turystyczny
6.1. Analiza ruchu turystycznego w XYZ w latach 1990 – 2006 na podstawie materialów zródlowych………64

6.2. Wnioski………68
7. Podsumowanie. Analiza SWOT………69


Rozdzial III.
Szczególowa charakterystyka obiektów zabytkowych XYZ

1. Wstęp………73
2. Materialy zródlowe………74
3. Charakterystyka obiektów zabytkowych XYZ………76
4. Uwagi i wnioski………87

Rozdzial IV.
Badania wlasne dotyczace ruchu turystycznego w XYZ ze szczególowym uwzglednieniem obiektów zabytkowych

1. Wstęp………89
2. Metodologia badan………89
3. Wyniki badan………94
4. Podsumowanie i wnioski………106

Rozdzial V.
Propozycje tworzenia nowych produktów turystycznych w oparciu o obiekty zabytkowe

1. Wstęp………108
2. Produkt turystyczny dla Spichrzy………108
3. Produkt turystyczny dla Cytadeli………110
4. Produkt turystyczny dla Starego Rynku………112
5. Podsumowanie………113

Podsumowanie.
Wnioski………115
Literatura i materialy zródlowe………117
Spis tabel………119
Spis rycin………119
Spis fotografii………119
Spis wykresów………120