Ocena czystości wód rzeki Łyny w Olsztyńskim Lesie Miejskim na podstawie zgrupowań makrobezkręgowców. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator

1. Wstęp……….3

2. Teren badań.
2.1. Ogólna charakterystyka rzeki Łyny
2.2. Ogólna charakterystyka Lasu miejskiego w Olsztynie………. 5
2.3. Lokalizacja stanowisk badawczych………. 8

3. Materiał i metodyka

3.1. Metodyka poboru i przygotowanie prób………. 11
3.1. Metoda BMWP- PL………. 11
3.3. Współczynnik podobieństwa biocenoz ……….13

4. Wyniki………. 14

5. Dyskusja………. 15

Wnioski………. 20
Literatura ……….21
Spis tabel ……….24
Spis rysunków………. 25
Spis fotografii………. 26

Oceń