Ocena kondycji finansowej fabryki XYZ w latach 2008-2010

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.Wstęp……….5

Rozdzial 1
Istota i przedmiot analizy finansowej przedsiębiorstwa.

1.1. Cele i zadania analizy finansowej……….7
1.2. Rodzaje analizy finansowej……….11
1.2.1. Analiza wstepna pozioma……….12
1.2.2. Analiza wstepna pionowa……….15
1.3. Źródła analizy finansowej……….16


Rozdzial 2
Narzedzia badania kondycji finansowej firmy.

2.1. Sprawozdawczość finansowa……….25
2.1.1. Bilans i jego struktura……….26
2.1.2. Rachunek zysków i strat i jego zawartość informacyjna……….27
2.1.3. Rachunek przeplywów pienieznych i jego wartosci poznawcze……….30
2.2. Analiza wskaznikowa……….31
2.2.1. Wskazniki rentownosci……….33
2.2.2. Wskazniki wspomagania finansowego……….36
2.2.3. Wskazniki obrotowosci……….38
2.2.4. Wskazniki plynnosci……….38


Rozdzial 3
Ocena sytuacji finansowej fabryki XYZ s.a. w latach 2008-2010.

3.1. Ogólna charakterystyka firmy……….42
3.2. Analiza rynku i otoczenia konkurencyjnego firmy……….43
3.3. Analiza sytuacji finansowo – prawnej firmy……….45
3.4. Analiza wyników finansowych……….49
3.4.1. Analiza rachunku zysków i strat……….51
3.4.2. Analiza bilansu……….52
3.4.3. Analiza przeplywu środków pienieznych……….53
3.5. Analizy wskaznikowe……….55


Podsumowanie……….58
Bibliografia……….59
Spis tabel……….61
Spis rysunków……….62