Ocena kondycji finansowej Spółdzielni Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w XYZ w latach 2010- 2012. 4.22/5 (23)

1 marca 2019 0 Przez administrator


Streszczenie……….2
Wstęp……….3

Rozdział 1.
Przegląd piśmiennictwa.

1.1 Pojęcie i zakres analizy finansowej……….6
1.2 Podstawowe rodzaje sprawozdań……….7
1.3 Podstawowe elementy sprawozdania finansowe……….9
1.3.1 Bilans……….11
1.3.2 Rachunek zysków i strat……….15
1.3.3 Istota analizy wskaźnikowej……….18
1.3.4 Model Du Ponta……….20


Rozdział 2.
Założenia metodyczne badań.

2.1 Cel badań i hipoteza……….23
2.2 Zakres badań i źródła informacji……….23
2.3 Metody i techniki badawcze……….24
2.3.1 Wstępna analiza bilansu……….24
2.3.2 Wstępna analiza rachunku zysku i strat……….28
2.3.3 Wskaźniki płynności finansowej……….29
2.3.4 Wskaźniki rentowności……….30
2.3.5 Wskaźniki efektywności aktywów……….31
2.3.6 Wskaźniki ogólnego zadłużenia……….32
2.3.7 Budowa modelu Du Ponta……….33


Rozdział 3.
Wyniki badań własnych.

3.1 Ogólna analiza bilansu Spółdzielni……….34
3.2 Ogólna analiza rachunku zysku i strat……….42
3.3 Analiza wskaźnikowa……….45
3.4 Analiza rentowności na podstawie modelu Du Ponta……….51


Wnioski końcowe……….54
Bibliografia……….58
Spis tabel……….59
Spis rysunków……….60

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram PDF/DOCX" pobieranie zacznie się automatycznie