Ocena kondycji finansowej spółki z o.o. XYZ.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp.

Rozdzial I
Zakres i cele analizy finansowej

1.1 Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej.
1.2 Rodzaje analiz sporzadzanych w przedsiębiorstwie.
1.3 Metody analizy finansowej.
1.4 Sprawozdawczość finansowa, jako podstawowe źródłoinformacji.
1.4.1 Bilans.
1.4.2 Rachunek zysków i strat.

Rozdzial II
Narzedzia stosowane w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

2.1 Wstępna analiza bilansu.
2.2 Wstępna analiza rachunku zysków i strat.
2.3 Analiza wskaznikowa.
2.3.1 Wskazniki plynnosci.
2.3.2 Wskazniki rentownosci.
2.3.3 Wskazniki sprawnosci działania .
2.3.4 Wskazniki zadluzenia.

Rozdzial III
Analiza sytuacji finansowej spółki XXX w latach 2011-2013

3.1 Ogólna charakterystyka spólki
3.2 Analiza wstepna bilansu.
3.3 Analiza sytuacji kapitalowo- majatkowej.
3.4 Analiza wstepna rachunku zysków i strat.
3.5 Analiza plynnosci finansowej.
3.6 Wskazniki rentownosci.
3.7 Analiza sprawnosci działania .
3.8 Ocena stopnia zadluzenia.
3.9 Ogólna ocena sytuacji finansowej spółki XXX.

Zakończenie
Bibliografia
Strony internetowe
Akty prawne
Spis rysunków
Spis wykresów