Ochrona srodowiska w polityce ekologicznej państwa na przykładzie gminy XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………6

Rozdzial 1
Podstawy polityki ekologicznej Panstwa

1.1. Ekologia jako dyscyplina naukowa………9
1.2. Polityka ekologiczna – perspektywa teoretyczna………11
1.3. Uwarunkowania polityki ekologicznej państwa………17
1.4. Ekorozwój jako podstawa polityki ekologicznej………20


Rozdzial 2
Prawne i społeczne aspekty ochrony srodowiska

2.1. Przeslanki i motywy ochrony srodowiska………26
2.2. Prawne i organizacyjne podstawy ochrony srodowiska………31
2.3. Edukacja ekologiczna spoleczenstwa………38
2.4. Stan swiadomosci ekologicznej Polaków w świetle badan………45


Rozdzial 3
Program ochrony srodowiska dla gminy xyz na lata 2007 – 2015

3.1. Charakterystyka Gminy xyz………52
3.2. Zalozenia i uwarunkowania programu ochrony srodowiska w gminie XYZ………53
3.3. Cele gminnego programu ochrony srodowiska………57
3.4. Finansowanie i zarzadzanie programem ochrony srodowiska………67
3.5. Edukacja ekologiczna w gminie XYZ………73


Rozdzial 4
Gospodarka odpadami na terenie gminy xyz jako przyklad lokalnej polityki ekologicznej

4.1. Stan aktualny gospodarki odpadami na terenie gminy XYZ………79
4.2. System gospodarki odpadami komunalnymi w gminie XYZ………83
4.3. Realizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie XYZ………86


Zakończenie ………94
Bibliografia ………97
Spis tabel ………99
Spis wykresów ………99


Oceń