Oczekiwania rodziców wobec kompetencji nauczyciela wychowania przedszkolnego na przykładzie oddziału przedszkolnego

Wstęp………4

Rozdział I
Teoretyczne ujęcie zagadnień dotyczących kompetencji nauczyciela wychowania przedszkolnego
      1. Kompetencje i rola nauczyciela wychowania przedszkolnego ………6
2. Program, metody i formy organizacyjne w wychowaniu przedszkolnym ………11
3. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym ………19
4. Współpraca przedszkola i rodziny……… 21

Rozdział II
Metodologia badań własnych
      1. Cel i przedmiot badań………24
2. Problem główny i problemy szczegółowe ………25
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze ………26
4. Teren i charakterystyka grupy badawczej……… 29
5. Przebieg i organizacja badań własnych ………30

Rozdział III
Oczekiwania rodziców wobec kompetencji nauczyciela wychowania przedszkolnego w świetle wyników badań empirycznych własnych
      1. Znaczenie kompetencji nauczyciela wychowania przedszkolnego w opinii rodziców ………34
2. Najbardziej i najmniej pożądane kompetencje nauczyciela wychowania przedszkolnego ………36
3. Postrzeganie nauczyciela wychowania przedszkolnego 39

Wnioski ………41
Zakończenie……… 44
Bibliografia……… 46
Spis wykresów ………50
Aneks ………51