Oczekiwania rodziców wobec przedszkola w gminie XYZ.


Wstęp.

Rozdzial 1.
Charakterystyka przedszkola jako elementu systemu oswiaty.

1.1. Definicja przedszkola.
1.1.1 Typy i rodzaje przedszkola.
1.2. Funkcje i zadania przedszkola.
1.2.1 Podstawa programowa.
1.2.2 Zalozenia programowe.
1.2.3 Cele programu.
1.2.4. Diagnoza osiagniec rozwojowych dziecka.


Rozdzial 2.
Srodowisko przedszkolne i rodzinne, a adaptacja dziecka w przedszkolu.

2.1 Pojecie adaptacji w ujęciu róznych teorii.
2.2 Rodzina jako pierwsze środowisko wychowawcze w przystosowaniu się dziecka do przedszkola.
2.3 Przedszkole jako środowisko wychowawcze.
2.4 Wspólpraca przedszkola z rodzicami.


Rozdzial 3.
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych.

3.1 Przedmiot i cel badan.
3.2 Problematyka badawcza.
3.3 Metody i techniki badawcze.
3.4 Organizacja i przebieg badan. Charakterystyka badanej grupy.
3.5 Charakterystyka badanego terenu.


Rozdzial 4.
Model przedszkola przyjaznego dzieciom i rodzicom.

4.1 Wpływ oferty przedszkola na popularnosc placówki.
4.2 Wpływ warunków lokalowych przedszkola na wybór danej placówki.
4.3 Przyjazna atmosfera w przedszkolu, a adaptacja dziecka w placówce.
4.4 Oddzialywanie współpracy przedszkola z rodzicami na efektywniejsza prace z dzieckiem.
4.5 Wpływ organizacji przedszkola na zaufanie rodziców do placówki.


Wnioski.
Zakończenie.
Bibliografia.
Literatura uzupelniajaca.
Spis tabel.
Spis wykresów.
Aneks 1.
Aneks 2.


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>