Ognisko opiekuńcze XYZ jako placówka ksztaltujaca rozwój oraz zainteresowania dzieci


Wstęp……….. 5

Rozdzial I.
Charakterystyka Ogniska Opiekunczo -Wychowawczego XYZ

1.1 Miejsce, cel i czas powstania Ogniska Opiekunczego XYZ……….. 7
1.2 Zasady finansowania placówki wsparcia dziennego……….. 8
1.3 Cel strategiczny funkcjonowania ogniska……….. 8
1.4 Wspólpraca z instytucjami……….. 9
1.5 Cele i zadania ogniska……….. 10
1.6 Wykształcenie pracujacej w ognisku kadry wychowawców……….. 11
1.7 Zajecia powtarzajace się okresowo……….. 12

Rozdzial II.
Proces uczenia się dzieci w ognisku.

2.1 Stymulowanie rozwoju intelektualnego i twórczego dzieci……….. 14
2.2 Plan pracy Ogniska ……….. 16

Rozdzial III.
Rozwój i ksztaltowanie zainteresowan.

3.1 Analiza pojecia zainteresowania……….. 18
3.2 Czynniki kształtujące rozwój zainteresowan……….. 18

Rozdzial IV.
Metodologia badan wlasnych

2.1 Przedmiot badan i problemy badawcze……….. 21
2.2 Metody, techniki i narzedzia badawcze……….. 24
2.3 Miejsce i przebieg badan……….. 27

Rozdzial V.
Prezentacja wyników badan

5.1 Zadania i cele ogniska a ksztaltowanie rozwoju oraz uzdolnien dzieci……….. 28
5.2 Wpływ realizowanego programu i wlasnych zainteresowan wychowawców na ksztaltowanie rozwoju i uzdolnien dzieci……….. 29

Podsumowanie. Wnioski z badan……….. 118
Bibliografia……….. 122
Aneksy……….. 125