Opakowania w transporcie 4.48/5 (29)

3 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp………3

Rozdział 1
Opakowanie – zagadnienie w świetle literatury

1.1. Definicja i podstawowe pojęcia dotyczące opakowań………. 5
1.2. Funkcje opakowań……… 9
1.3. Podział opakowań ………13


Rozdział 2
Opakowania w transporcie

2.1. Opakowania w transporcie morskim ………31
2.2. Opakowania w transporcie lotniczym……… 34
2.3. Opakowania w transporcie lądowym ………36
2.3.1. Opakowania w transporcie kolejowym……… 37
2.3.2. Opakowania w transporcie drogowym ………38


Rozdział 3
Wybrane zagadnienia dotyczące opakowań w transporcie

3.1. Główne przyczyny powstawania szkód towarowych podczas transportu……… 40
3.2. Narażenia oddziałujące na ładunki podczas transportu ………45
3.2.1. Narażenia mechaniczne oddziałujące na ładunki………. 45
3.2.2. Narażenia klimatyczne oddziałujące na ładunki……… 53
3.3. Problemy ekologistyki opakowań transportowych……… 55
3.4. Recykling opakowań ………58


Zakończenie ………64
Bibliografia ………66
Spis rysunków ………70
Spis tablic ………71

Opis zawartości pracy:

W rozdziale pierwszym zostały ukazane podstawowe definicje opakowań, ich podstawowe funkcje oraz podział.
Chociaż, niektóre definicje są z początku XX wieku, to do dzisiaj są one aktualne i często spotykane.
Wprawdzie w literaturze są one stosowane zamiennie, to jednak jak się okaże każde z nich może być rozumiane inaczej.
Został również poruszony tutaj temat znakowania opakowań.


W kolejnym rozdziale
zostały omówione rodzaje opakowań transportowych oraz jednostki ładunkowe stosowane w danym rodzaju środka transportowego.
W ramach tego rozdziału przedstawione zostały również opakowania stosowane już do konkretnego rodzaju transportu.
Skupimy się tutaj na transporcie morskim, który odgrywa główną rolę w międzynarodowej wymianie handlowej,
ponieważ przewozi się w nim ponad 2/3 towarów będących przedmiotem obrotu światowego.

Główne przyczyny powstawania szkód towarowych w transporcie oraz narażenia oddziałujące na ładunki podczas transportu zostały omówione w rozdziale trzecim. Tutaj też omówione zostały problemy związane z ekologistyką opakowań. Dowiemy się, że logistyczne podejście problematyki opakowalnictwa przejawia się w zintegrowanym traktowaniu całego łańcucha opakowań: od surowców – materiałów począwszy, poprzez zaprojektowanie i przepływ kanałami dystrybucyjnymi, aż do zagospodarowania zużytych opakowań i przekazania najmniejszej ich ilości na wysypiska.
Niniejsza praca została napisana w oparciu o liczne publikacje naukowe oraz najnowszą i najbardziej aktualną literaturę.

Oceń